Citation link:
 • Опытна численница. За употребленіе на тѣхъ, които ся учатъ на най долнытѣ чинове на Елленските училища.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе списателя камъ читателя
   • [с.3]
   • [с.4]
  • Предисловіе Преводителя
   • [с.5]
   • [с.6]
  • Рядъ на стіхіины математически науки. Часть перва
   • [с.7]
   • [с.8]
  • Глава перва. За числа
   • Заради именословіето на числата
    • [с.9]
    • [с.]10
    • [с.]11
    • [с.]12
    • [с.]13
    • [с.]14
    • [с.]15
   • Записваніе то на числа та
    • [с.]16
    • [с.]17
    • [с.]18
    • [с.]19
    • [с.]20
    • [с.]21
   • За дробны смѣшани или сложни числа
    • [с.]22
    • [с.]23
    • [с.]24
   • Заключеніе. Чрезъ вопроси въ кратцѣ на первата глава
    • [с.]25
  • Глава В. Заради дѣйствіята на цѣлите числа
   • За собраніе или за приложеніе на цѣли
    • [с.]26
    • [с.]27
    • [с.]28
    • [с.]29
    • [с.]30
   • Заради изятіето или отложеніето на цѣлите
    • [с.]31
    • [с.]32
    • [с.]33
    • [с.]34
    • [с.]35
   • За опыта на приложеніето и на изятіето
    • [с.]36
   • Задачи за разрѣшеніе чрезъ вопросы
    • [с.]37
    • [с.]38
    • [с.]39
    • [с.]40
   • За умноженіе на цѣлите пакъ съ цѣли числа
    • [с.]41
    • [с.]42
    • [с.]43
    • [с.]44
    • [с.]45
    • [с.]46
    • [с.]47
    • [с.]48
    • [с.]49
    • [с.]50
    • [с.]51
   • За дѣленіето на цѣлите съ цѣли числа
    • [с.]52
    • [с.]53
    • [с.]54
    • [с.]55
    • [с.]56
    • [с.]57
    • [с.]58
    • [с.]59
    • [с.]60
    • [с.]61
    • [с.]62
    • [с.]63
    • [с.]64
    • [с.]65
    • [с.]66
    • [с.]67
    • [с.]68
    • [с.]69
    • [с.]70
    • [с.]71
    • [с.]72
    • [с.]73
   • За дѣлители и за най голѣмый общій дѣлитель
    • [с.]74
    • [с.]75
    • [с.]76
    • [с.]77
    • [с.]78
    • [с.]79
  • Глава Г. За дѣйствія на цѣли дробни и смѣшени или сложни числа
   • Да са обѫрнатъ цѣли и смѣшени на дробни и пакъ обратно (назадъ)
    • [с.]80
   • За умноженіе и дѣлжніе на дробни и смѣшени числа чрѣзъ цѣли
    • [с.]81
    • [с.]82
    • [с.]83
    • [с.]84
    • [с.]85
   • За да ся обѫрнатъ разноименителни дробни на равносилни еднакво именителни
    • [с.]86
    • [с.]87
    • [с.]88
   • За приложеніе и изятіе на дробни и на смѣшени числа
    • [с.]89
    • [с.]90
   • За да ся умножать и раздѣлятъ числа чрезъ дробни и смѣшени
    • [с.]91
    • [с.]92
    • [с.]93
    • [с.]94
   • Задачи за разрѣшеніе
    • [с.]95
    • [с.]96
    • [с.]97
    • [с.]98
   • Вопроси на третята глава
    • [с.]99
    • [с.]100
  • Глава четверта. За дѣйствія на соразмѣшеннитѣ
   • Що е соразмѣшенно число и каква разлика има отъ цѣло?
    • [с.]101
    • [с.]102
   • За да ся убѫрни соразмѣшенно на едно равносилно число на нѣкоя си по малка единица, и обрато
    • [с.]103
    • [с.]104
    • [с.]105
   • За приложеніе и изятіе на соразмѣшенни
    • [с.]106
    • [с.]107
    • [с.]108
    • [с.]109
    • [с.]110
    • [с.]111
    • [с.]112
    • [с.]113
    • [с.]114
    • [с.]115
   • Заключеніе на четвърта та глава чрезъ вопроси
    • [с.]116
  • Глава пята. За десятични числа
   • Що е десятични числа и какъ ся писватъ
    • [с.]117
    • [с.]118
    • [с.]119
   • За да ся убѫрни обща дробъ на десятична
    • [с.]120
    • [с.]121
   • Заради дѣйствіята на десятичните
    • [с.]122
    • [с.]123
    • [с.]124
    • [с.]125
   • Десятично составленіе (десятична система) на мѣрки и на вѣсы
    • [с.]126
    • [с.]127
    • [с.]128
    • [с.]129
   • Содержаніе на пятата глава чрезъ вопроси
    • [с.]130
  • Глава шеста. За равнословіята и за правилата
   • За равнословія (аналогіи)
    • [с.]131
    • [с.]132
    • [с.]133
    • [с.]134
   • За тройното правило
    • [с.]135
    • [с.]136
    • [с.]137
    • [с.]138
    • [с.]139
   • За многократното тройното правило или сложно тройно правило
    • [с.]140
    • [с.]141
    • [с.]142
    • [с.]143
    • [с.]144
   • Способъ да дѣлимъ на равнославни части
    • [с.]145
    • [с.]146
    • [с.]147
    • [с.]148
   • Содержаніе на шестата глава чрезъ вопроси
    • [с.]149
    • [с.]150
  • Таблица на содержаемите
   • [с.]151
   • [с.]152
  • Спомоществователи
   • [с.]153
   • [с.]154
   • [с.]155
   • [с.]156
   • [с.]157
   • [с.]158
   • [с.]159
   • [с.]160
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]