Citation link:
 • Писменница на славянскій-а языкъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
  • Предговоръ
   • [с. V]
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
  • Ввожданье
   • І. Языкъ и знакове тѣ му, съ които ся прадставлява
    • [с. 1]
   • ІІ. Опредѣленіе на писменница та
    • [с.] 2
   • ІІІ. Писмена, или букви на славянскій-а языкъ
    • [с.] 3
   • ІV. Раздѣленіє на буквы тѣ
    • [с.] 4
   • V. Що става отъ буквы тѣ
   • VІ. Ударенія
    • [с.] 5
   • VІІ. Думи тѣ споредъ корень-а си
   • VІІІ. Раздѣленіе на думы тѣ
    • [с.] 6
   • ІХ. Раздѣленіе на писменница та
    • [с.] 7
  • Часть пьрва. Художнословіе, или словопроизведеніе
   • Глава пьрва. За сѫществително то имя
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • Окончанія на тры тѣ склоненія сѫ:
     • 1) На пьрво то склоненіе
      • [с.] 12
     • 2) На второ то склоненіе
      • [с.] 13
     • 3) На третьо то склоненіе
      • [с.] 14
      • [с.] 15
    • Склоненіе пьрво за имена мѫжки родъ на: ъ, ь и й
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • Склоненіе второ за имена женски родъ на: а, ѧ, и ь
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • Склоненіе третьо за имена среденъ родъ на: а, е, о, ѧ
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
   • Глава втора. За прилагателно то имя
    • Прилагателни тѣ имена по свое то значеніе сѫ
     • [с.] 24
    • [Род, число, падеж, окончания на прилагателните]
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • [Сравнителни степени на прилагателните]
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
    • Склоненіе на прилагателны тѣ имена е едно съ четиры примѣра
     • Примѣръ пьрвый
      • [с.] 30
      • [с.] 31
     • Примѣръ вторый
      • [с.] 32
      • [с.] 33
     • Примѣръ Третій
      • [с.] 34
     • Примѣръ Четвртый
      • [с.] 35
    • Неправилни прилагателни сѫ слѣдующи тѣ:
     • [с.] 36
    • Придатокъ за опрѣделителны тѣ количественны имена
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
    • Числителни цыфри
     • [с.] 42
     • [с.] 43
   • Глава третья. За мѣстоименіе то
    • [с.] 44
    • Склоненіе на мѣстоименія та е едно, раздѣлена на два отдѣла:
     • Отдѣлъ пьрвый
      • [с.] 45
     • Отдѣлъ вторый
      • [с.] 46
      • [с.] 47
      • [с.] 48
   • Глава четвьрта. За глаголъ-а и неговото измѣненіе
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • 1. Правилни глаголи
     • Спряженіе пьрво
      • [с.] 59
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
     • Спряженіе второ
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
      • [с.] 69
     • Спряженіе третьо
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • [с.] 74
     • Спряженіе на глаголы тѣ съсъ Страдателно окончаніе - сѧ
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
      • [с.] 78
    • 2. Смѣсено-измѣняеми глаголи
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
    • 3. Недостаточни Глаголи
    • 4. Неправилни глаголи
     • [с.] 82
     • [с.] 83
    • 5. Безлични глаголи
     • [с.] 84
     • [с.] 85
    • Производство на времена та
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
   • Глава пета. За Причастіе то
   • Глава шеста. За Нарѣчіе то
    • [с.] 91
   • Глава седма. За Предлогъ-а
    • [с.] 92
   • Глава осма. За Союзъ-а
    • [с.] 93
   • Глава девета. За Междометіе то
    • [с.] 94
   • Придатокъ на пьрвата часть за двойственно то число
    • І. Сѫществително то имя
     • [с.] 95
    • ІІ. Прилагателно то имя
    • ІІІ. Мѣстоименіе то
     • [с.] 96
    • ІV. Глаголъ-а
     • [с.] 97
     • [с.] 98
  • Часть втора. Съчиненіе
   • Ввожданье
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Глава пьрва. Какъ ся съчетаватъ думы тѣ
    • А. Съгласуваніе на думы тѣ
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
    • В. Управленіе на думы тѣ
     • Именителный падежь
      • [с.] 111
     • Родителный
      • [с.] 112
      • [с.] 113
      • [с.] 114
      • [с.] 115
     • Дателный
      • [с.] 116
      • [с.] 117
      • [с.] 118
     • Винителный
      • [с.] 119
     • Звателный
     • Творителный
      • [с.] 120
      • [с.] 121
     • Предложный
      • [с.] 122
     • Предлози
      • [с.] 123
      • [с.] 124
      • [с.] 125
     • Употребленіе на Неопредѣлително то наклоненіе
      • [с.] 126
      • [с.] 127
   • Глава втора. Какъ ся съчетаватъ прости тѣ предложенія, или какъ ся съставляватъ сложни предложенья отъ просты тѣ
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • Примѣри
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
   • Глава третя. Какъ ся располагатъ думи тѣ и прости тѣ предложенія въ рѣчь тѫ
    • А. Расположеніе на отдѣлны тѣ думы
     • І. Главни части на предложеніе то
      • [с.] 140
     • ІІ. Второстьпенни части
      • [с.] 141
      • [с.] 142
    • В. Расположеніе на просты тѣ предложенія въ сложно то, или въ періодъ-а
     • [с.] 143
   • Придатокъ на втората часть. По кой редъ треба да става разчленяванье на съчиненіе то, въ Граматическо то отношеніе
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • Примѣръ
     • [с.] 147
     • [с.] 148
  • Часть третья. Правописаніє
   • Глава пьрва. За употребленіе то на буквы тѣ
    • А. За Гласны тѣ
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
    • Б. За полугласны тѣ
    • В. За двугласны тѣ
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
    • Г. За нѣмогласны тѣ ъ и ь
     • [с.] 157
    • Д. За Съгласны тѣ
     • [с.] 158
    • Е. За измѣненіе то и отпущанье то на нѣкои буквы въ производство то и сложеніе то на нѣкои думы
     • [с.] 159
     • [с.] 160
    • Ж. За употребленіе то на голѣмы тѣ, или главны тѣ буквы
     • [с.] 161
   • Глава втора. За раздѣленіе то на слоговы тѣ
    • [с.] 162
   • Глава третья. За правописаніе то на отдѣлны тѣ думы
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
   • Глава четвьрта. За употребленіе то на ударенія та и съкратителны тѣ знаковы
    • А. За ударенія та
     • [с.] 167
     • [с.] 168
    • В. За съкратителны тѣ знаковы, или титлы тѣ
     • [с.] 169
   • Глава пета. За употребленіе то на препинателны тѣ знаковы
    • [с.] 170
    • А. За Запятаѭ тѫ (,)
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • [с.] 174
    • Б. За Точкѫ-съ-запятаѭ (;)
     • [с.] 175
    • В. За Двоеточіе то (:)
    • Г. За Точкѫ-тѫ (.)
     • [с.] 176
    • Д. За Въпросителнѫ тѫ (;) (?)
    • Е. За Удивителнѫ-тѫ (!)
     • [с.] 177
    • Ж. За почивателнѫ-тѫ (-)
    • З. За Скобкы тѣ ( )
     • [с.] 178
    • И. За кавычкы тѣ (” ” )
  • Погрѣшкы ,
   • [с.] 179
  • Оглавленіе
   • [с.] 180
  • Расписъ на Родолюбивы тѣ спомоществователы
   • [с. 181]
   • [с. 182]
   • [с. 183]
   • [с. 184]
   • [с. 185]
   • [с. 186]
   • [с. 187]
   • [с. 188]
   • [с. 189]
   • [с. 190]
   • [с. 191]
   • [с. 192]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]