Citation link:
 • Пьрва храна на здравіа человѣчески умъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Почтенній ми единородны!
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
  • Драгіи ми народни учители!
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с. VIII]
  • Съдрьжяніе на Пьрвѫ тѫ хранѫ за здравія человѣчески умъ
   • [с. IX]
   • [с. X]
  • I. Пьрва хранѫ на здравія человѣчески умъ
   • 1. За человѣкъ а
    • [с. 1]
    • [с.] 2
   • 2. За животъ а человѣчески
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • 3. За тѣлата и съставителны тѣ вещества
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • 4. За свѣтъ а
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • 5. За земля та
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • 6. За ископаемы тѣ
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • 7. За сады тѣ
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • 8. За животны тѣ
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • 9. Млякопитателны
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • 10. Фаркаты
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • 11. Земноводны
    • [с.] 31
   • 12. Рыбы
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • 13. Насѣкоми
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • 14. Червіи
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • 15. За нужди тѣ на человѣческій а животъ
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • 16. За общини тѣ и животи тѣ человѣчески
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • 17. За полза и вреда на вѣщи тѣ
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • 18. За познанье то чрезъ чувства та и умъ а
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • 19. За языкъ а и писанье то
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • 20. Заради числата, мѣрки тѣ и теглилка та
    • [с.] 64
    • [с.] 65
   • 21. За време то
    • [с.] 66
   • 22. За Бога
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • 23. За желаніе то и похоть-а
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • 24. За сегашното ми състояніе
    • [с.] 71
   • 25. За нравы тѣ
    • [с.] 72
   • 26. За прилѣжанье то
    • [с.] 73
   • 27. За чинъ а
    • [с.] 74
   • 28. За умѣренность а
    • [с.] 75
   • 29. За человѣколюбіе то
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • 30. За правдѫ тѫ
    • [с.] 78
   • 31. Заради потребность а
    • [с.] 79
   • 32. За равномисліе то
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • 33. Нѣкои си умни наставленія
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с. 86]
  • II. Опытъ разговорителный за развыванье на понятія та
   • 1. Белѣжка, знакъ
    • [с. 87]
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • 2. Качество, или свойство
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • 3. Цѣло, часть
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • 4. Разлика прелика
    • [с.] 95
    • [с.] 96
   • 5. Причина, слѣдствіе
    • [с.] 97
    • [с.] 98
   • 6. Измененіе, преобразяванье
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
   • 7. Свобода, нужда, насила
    • [с.] 102
   • 8. Крѣпость, сила, мужество
    • [с.] 103
   • 9. Кораво, водно
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • 10. Чувство, искуство
    • [с.] 106
    • [с.] 107
   • 11. Сѫдба
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • 12. Разсужденіе, заключеніе
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • 13. Угодно, неугодно, безразлично
    • [с.] 112
   • 14. Покаяніе
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • 15. Разуменъ, безуменъ
    • [с.] 115
    • [с.] 116
   • 16. Милость, състрастіе
    • [с.] 117
    • [с.] 118
   • 17. Пріятель, врагъ
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
   • 18. Дерзновеніе, сомненіе
    • [с.] 123
    • [с.] 124
   • 19. Права, длъжность
    • [с.] 125
    • [с.] 126
   • 20. Честь, срамъ, посрамленіе
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • 21. За грѣха. Покрѣшката, обвиненіето, оправданіето и извиненіето
    • [с.] 129
    • [с.] 130
   • 22. За заплатѫтѫ и наказаніето
    • [с.] 131
    • [с.] 132
   • 23. За употребленіе то и злоупотребленіе то
    • [с.] 133
    • [с.] 134
   • 24. За ученіе то
    • [с.] 135
   • 25. За обычая и навыкнованіе то
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с. 138]
  • Имена-та на родолюбиви-ти спомощници
   • [с. 139]
   • [с.] 140
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
   • [с.] 145
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • [с.] 149
   • [с.] 150
   • [с.] 151
   • [с. 152]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]