Citation link:
 • Педагогически поученія за учители, родители и за сички пріятели на народното образованіе : Пьрва книжка
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къмъ почитаемитѣ читатели!
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Важностьта на образованіето
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • Учительтъ трѣбва да познае нъравътъ на сѣкій ученикъ
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • Дѣтето трѣбва да са развива природно
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Какво да прави учительтъ съ онія ученици които лъжатъ, и какъ да ги отучи отъ това?
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • Учителски работи
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Какъ ще научишъ ученикътъ да говори винаги истиннта?
  • На кой начинъ може да са поправи най-развращеннія ученикъ?
   • [с. 29]
  • Разни
   • [с.] 30
   • [с. 31]
  • Съдьржаніе
   • [с. 32]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]