Citation link:
 • Христіанско ученіе за Бога и за человѣческы-ты длъжности
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдьржаніе
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с. VІ]
  • Часть пьрва. За Бога
   • А. Що е Богъ? И какъ трѣбува да му ся покланяме? Іоан. 4; 24
    • [Пытанія и отговори]
     • [с. 1]
     • [с.] 2
    • [Изложеніе]
     • [с.] 3
     • [с.] 4
   • В. Свойства на Бога
    • 1. Богъ живѣе въ вѣки вѣковъ. Пс. 90; 2
     • [Пытанія и отговори]
      • [с. 5]
      • [с.] 6
     • [Изложеніе]
      • [с.] 7
    • 2. Богъ е вѣздѣсѫщъ и всевѣдущъ [Пс. 139; 1-12]
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 8
      • [с.] 9
     • [Изложеніе]
      • [с.] 10
      • [с.] 11
    • 3. Богъ е всемогѫщъ; той може да прави както иска, и никой не може да му ся противи. Іер. 32; 17
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 12
      • [с.] 13
     • [Изложеніе]
      • [с.] 14
    • 4. Богъ е святъ. Пс 5; 4, 5
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 15
      • [с.] 16
     • [Изложеніе]
    • 5. Богъ е добръ и милостивъ [Пс. 45; 8, 9]
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 17
      • [с.] 18
     • [Изложеніе]
      • [с.] 19
      • [с.] 20
      • [с.] 21
    • 6. Богъ е праведенъ. Быт. 19; 24, 25
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 22
      • [с.] 23
     • [Изложеніе]
      • [с.] 24
      • [с.] 25
    • 7. Богъ е Богъ на истинѫ-тѫ. Дѣян. 5; 1-10
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 26
      • [с.] 27
     • [Изложеніе]
      • [с.] 28
      • [с.] 29
   • Г. За тріединство-то Божіе [Мат. 28; 19]
    • [Пытанія и отговори]
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • [Изложеніе]
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
  • Часть втора. За ангелы-ты
   • А. За добры-ты ангелы. Лук. 15; 10
    • [Пытанія и отговори]
     • [с. 36]
     • [с.] 37
     • [с.] 38
    • [Изложеніе]
     • [с.] 39
     • [с.] 40
   • В. За злы-ты ангелы. Мат. 3; 1-11
    • [Пытанія и отговори]
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • [Изложеніе]
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
  • Часть третя. За человѣка
   • А. За сътвореніе-то му. Быт. 1; 26-29 : 2; 7, 18-25
    • [Пытанія и отговори]
     • [с. 47]
     • [с.] 48
    • [Изложеніе]
     • [с.] 49
     • [с.] 50
   • В. Едемскый-тъ рай гдѣто ся турнѫлъ человѣкъ-тъ. Быт. 2; 8-15
    • [Пытанія и отговори]
     • [с.] 51
    • [Изложеніе]
     • [с.] 52
   • Г. Искушеніе-то на человѣка. Быт. 2; 15-17
    • [Пытанія и отговори]
     • [с.] 53
     • [с.] 54
    • [Изложеніе]
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
   • Д. Пьрвый грѣхъ на человѣка и паденіе-то му. Быт. 3; 1-13
    • [Пытанія и отговори]
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • [Изложеніе]
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
   • Е. Слѣдствіе-то на паденіе-то прародителско
    • 1. Тѣ ся прокляхѫ и ся испѫдихѫ отъ рай-тъ. Быт. 3; 14-24
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • [с.] 65
     • [Изложеніе]
      • [с.] 66
      • [с.] 67
    • 2. Адамъ и Ева и всичкы-ты имъ чада подиръ тѣхъ станѫли грѣшницы. Рим. 5; 12-19
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 68
      • [с.] 69
      • [с.] 70
     • [Изложеніе]
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
   • Ѕ. Спасителный-тъ пѫть
    • 1. Богъ приготвилъ за насъ съвьршенно спасеніе. Еф. 2; 1-22
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
     • [Изложеніе]
      • [с.] 77
      • [с.] 78
    • 2). Кой е нашь-тъ Спаситель Іисусъ Христосъ?
     • а) Той е Богъ. Іоан. 1; 1-18
      • [Пытанія и отговори]
       • [с.] 79
       • [с.] 80
       • [с.] 81
      • [Изложеніе]
       • [с.] 82
       • [с.] 83
     • б) Той е и человѣкъ. Лук. 2; 1-52
      • [Пытанія и отговори]
       • [с.] 84
       • [с.] 85
       • [с.] 86
      • [Изложеніе]
       • [с.] 87
       • [с.] 88
       • [с.] 89
    • 3. Защо станѫ Христосъ человѣкъ. Евр. 2; 9-18
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 90
      • [с.] 91
     • [Изложеніе]
      • [с.] 92
      • [с.] 93
    • 4. Начинъ-тъ, съ кого-то Іисусъ Христосъ ны спасе отъ грѣхове ты ни. Той е самъ Спаситель на грѣшницы-ты. Ис. 53; 1-12
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 94
      • [с.] 95
      • [с.] 96
      • [с.] 97
     • [Изложеніе]
      • [с.] 98
      • [с.] 99
    • 5. Іисусъ Христосъ пострада и умрѣ за насъ на крьстъ-тъ. Мат. 27; 1-66
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
     • [Изложеніе]
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • [с.] 106
    • 6. Господь Іисусъ Христосъ умрѣ за всичкы-ты. Ис. 55; 1-7
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 107
      • [с.] 108
     • [Изложеніе]
      • [с.] 109
      • [с. 110] 100
    • 7. Само оныя, които ся покаѭтъ и повѣруватъ въ Христа ще ся спасѫтъ. Дѣян. 20; 21
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 111
      • [с.] 112
     • [Изложеніе]
      • [с.] 113
      • [с.] 114
    • 8. Що е това да ся покае и да повѣрува нѣкой въ Іисуса Христа. Лук. 15; 1-24
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 115
      • [с.] 116
      • [с.] 117
     • [Изложеніе]
      • [с.] 118
      • [с.] 119
   • З. Начинъ-тъ съ който ся завождаме при Христа, и ся приготвяме за рай-тъ
    • 1. Ные отъ себе си не щемъ да отидемъ при Христа за да са спасемъ. Трѣбува Богъ да измѣни сьрдца-та ни, и да ны привлече при Христа. Лук. 14; 16-33
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 120
      • [с.] 121
      • [с.] 122
      • [с.] 123
     • [Изложеніе]
      • [с.] 124
      • [с.] 125
    • 2. Потрѣбность-та за измѣненіе-то на сьрдца-та ни : що е измѣненіе-то на сьрдце-то : и какъ Духъ Святый ны приготвя за рай-тъ. Іоан. 3; 1-9
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 126
      • [с.] 127
      • [с.] 128
     • [Изложеніе]
      • [с.] 129
      • [с.] 130
      • [с.] 131
    • 3. Духъ Святый ни говори въ Свято-то Писа[н]іе. Пс. 19; 7-11
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 132
      • [с.] 133
      • [с.] 134
      • [с.] 135
     • [Изложеніе]
      • [с.] 136
      • [с.] 137
    • 4. Кой е Святый Духъ. Іоан. 14; 16, 17, 26
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 138
      • [с.] 139
     • [Изложеніе]
      • [с.] 140
      • [с.] 141
   • И. За смьрть-тѫ
    • 1. Тѣлесна-та смьрть. Іоан. 11; 1-44
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 142
      • [с.] 143
      • [с.] 144
     • [Изложеніе]
      • [с.] 145
      • [с.] 146
    • 2. Когато умре тѣло-то що станува душа-та. Лук. 16; 19-31
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 147
      • [с.] 148
     • [Изложеніе]
      • [с.] 149
      • [с.] 150
   • Ѳ. За въскрьсеніе-то на мьртвы-ты. 1 Кор. 15; 1-58
    • [Пытанія и отговори]
     • [с.] 151
     • [с.] 152
    • [Изложеніе]
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
   • І. За страшный-тъ сѫдъ. Мат. 25; 31-46
    • [Пытанія и отговори]
     • [с.] 156
     • [с.] 157
    • [Изложеніе]
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 159
     • [с.] 160
   • АІ. За рай-тъ. Откр. гл. 21 и 22
    • [Пытанія и отговори]
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [с.] 163
    • [Изложеніе]
     • [с.] 164
     • [с.] 165
   • ВІ. За ада. Лук. 16; 19-31
    • [Пытанія и отговори]
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
    • [Изложеніе]
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
  • Часть четвьрта. Законъ-тъ Божій
   • А. Даваніе-то на законъ-тъ. Исх. гл. 19 и 20
    • [Пытанія и отговори]
     • [с. 172]
     • [с.] 173
    • [Изложеніе]
     • [с.] 174
     • [с.] 175
   • В. Десять-тѣ заповѣди
    • Пьрва-та заповѣдь. Исх. 20; 3
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 176
      • [с.] 177
     • [Изложеніе]
      • [с.] 178
      • [с.] 179
    • Втора-та заповѣдь. Исх. 20; 4-6
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 180
      • [с.] 181
     • [Изложеніе]
      • [с.] 182
      • [с.] 183
    • Третя-та заповѣдь. Исх. 20; 7
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 184
     • [Изложеніе]
      • [с.] 185
      • [с.] 186
    • Четвьрта-та заповѣдь. Исх. 20; 8-11
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 187
      • [с.] 188
      • [с.] 189
      • [с.] 190
      • [с.] 191
     • [Изложеніе]
      • [с.] 192
      • [с.] 193
      • [с.] 194
    • Пята-та заповѣдь. Исх. 20; 12
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 195
      • [с.] 196
      • [с.] 197
     • [Изложеніе]
      • [с.] 198
      • [с.] 199
    • Шеста-та заповѣдь. Исх. 20; 13
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 200
      • [с.] 201
      • [с.] 202
      • [с.] 203
      • [с.] 204
     • [Изложеніе]
      • [с.] 205
      • [с.] 206
    • Седма-та заповѣдь. Исх. 20; 14
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 207
      • [с.] 208
      • [с.] 209
     • [Изложеніе]
      • [с.] 210
      • [с.] 211
      • [с.] 212
    • Осма-та заповѣдь. Исх. 20; 15
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 213
      • [с.] 214
      • [с.] 215
     • [Изложеніе]
      • [с.] 216
      • [с.] 217
      • [с.] 218
    • Девята-та заповѣдь. Исх. 20; 16
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 219
      • [с.] 220
     • [Изложеніе]
      • [с.] 221
      • [с.] 222
    • Десята-та заповѣдь. Исх. 20; 17
     • [Пытанія и отговори]
      • [с.] 223
      • [с.] 224
      • [с.] 225
      • [с.] 226
     • [Изложеніе]
      • [с.] 227
      • [с.] 228
      • [с.] 229
      • [с.] 230
   • Г. Взаимны дължности
    • 1. Дължности на мѫжи-ты и на жены-ты
     • а. Дължности на мѫжи-ты. Еф. 5; 22-33
      • [Пытанія и отговори]
       • [с.] 231
      • [Изложеніе]
       • [с.] 232
       • [с.] 233
     • б. Дължности на жены-ты. Притч. 31; 10-31
      • [Пытанія и отговори]
       • [с.] 234
       • [с.] 235
      • [Изложеніе]
       • [с.] 236
    • 2. Дължности на родители-ты и чада та
     • а. Дължности на родители-ты. 1 Цар. 3; 11-15
      • [Пытанія и отговори]
       • [с.] 237
       • [с.] 238
       • [с.] 239
       • [с.] 240
      • [Изложеніе]
       • [с.] 241
       • [с.] 242
     • б. Дължности на чада-та
    • 3. Дължности на господари-ты и слугы-ты
     • а. Дължности на господари-ты. Кол. 4; 1
      • [Пытанія и отговори]
       • [с.] 243
       • [с.] 244
      • [Изложеніе]
     • б. Дължности на слугы-ты. Кол. 3; 22
      • [Пытанія и отговори]
       • [с.] 245
      • [Изложеніе]
       • [с.] 246
    • 4. Дължности на управители-ты и на народъ-тъ
     • а. Дължности на управители-ты. Дан. 4; 1-37
      • [Пытанія и отговори]
       • [с.] 247
      • [Изложеніе]
       • [с.] 248
     • б. Дължности на народъ-тъ. Рим. 13; 1-14
      • [Пытанія и отговори]
       • [с.] 249
       • [с.] 250
      • [Изложеніе]
       • [с.] 251
       • [с.] 252
  • Заключеніе
   • [с. 253]
   • [с. 254]
  • Погрѣшкы
   • [с. 255]
   • [с.] 256
   • [с. 257]
   • [с. 258]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]