Citation link:
 • Словосъчиненіе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Признателност към] Господа Петко Х. Маноловъ, Х. Данчо, Х. Недѣлчо и Х. Степане Желювъ
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Въведеніе
   • [с.] 5
  • Чясть прьва. Съчиненіе на рѣчи-ты
   • Отдѣлъ I.
    • А. Прѣдложеніе и главныты му чясти
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • Упражненіе 1
      • [с.] 8
    • Б. Второстьпенныты чясти на прѣдложеніето
     • 1. Опрѣдѣленіе
      • [с.] 9
      • Упражненіе 2
     • 2. Допълненіе
      • [с.] 10
      • Упражненіе 3
     • 3. Изясненіе
      • [с.] 11
      • Упражненіе 4
     • 4. Обстоятелственны думы
      • [с.] 12
      • Упражненіе 5
       • [с.] 13
     • [5.] Вводны думы
      • [с.] 14
    • В. Различныты прѣдложенія, тѣхното наименованіе и произношеніе
     • 1. Наименованіето на различныты прѣдложенія
      • [с.] 15
      • [с.] 16
      • [с.] 17
      • [с.] 18
      • [с.] 19
     • 2. Различно-то произношеніе на прѣдложенія-та
      • [с.] 20
      • [с.] 21
      • [с.] 22
      • [с.] 23
     • 3. Особено забѣлежваніе за правото, вразумителното и гладкото чтеніе на думытѣ, и за произношеніето на различныты прѣдложенія
      • [с.] 24
    • Г. Порядокътъ на думыты и прѣдложеніята въ словото
     • 1. Порядокътъ на думыты въ словото
      • [с.] 25
     • 2. Порядокъ на второстепенныты чясти
      • [с.] 26
      • [с.] 27
      • [с.] 28
     • 3. Порядокъ на прѣдложеніята въ словото
      • [с.] 29
   • Отдѣлъ II. Съгласуваніе въ рѣчи
    • А. Съгласуваніе въ главны прѣдложенія съ просто подлежяще
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • Б. Съгласуваніе въ прѣдложенія съ сложно подлежяще
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • В. Съгласуваніе въ приставено прѣдложеніе
   • Отдѣлъ III. Управленіе въ рѣчиты
    • [с.] 34
    • Именителенъ
    • Дателенъ
     • [с.] 35
    • Винителенъ
     • [с.] 36
    • Звателенъ
   • Отдѣлъ IV. За Періодыты
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • Примѣри за періоды
     • [с.] 39
    • Различни періоди
     • [с.] 40
     • [с.] 41
  • Чясть втора. Правописаніе
   • Отдѣлъ I
    • А. Употрѣбленіе на начялны буквы
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • Б. Употрѣбленіе гласны буквы
     • 1) Буквы : а, я
      • [с.] 44
     • 2) Буквы : а, и ѫ
     • 3) Буквы я, ѭ
      • [с.] 45
     • 4) Буквы e, ѣ, ѥ
      • [с.] 46
      • [с.] 47
     • 5) Буквы и, і, ы
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
    • В. Употрѣбленіе съгласны буквы
     • [с.] 51
     • [с.] 52
   • Отдѣлъ вторый. Какъ се дѣлять рѣчиты на слогове, и кои и какъ ся прѣносять на другый рѣдъ
    • [с.] 53
   • Отдѣлъ третій. Съкращеніе на рѣчиты
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Отдѣлъ четвъртый
    • [с.] 56
    • 1. Запятая
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • Упражненіе
    • 2. Точка съ запятаѭ
     • [с.] 59
     • Упражненіе
      • [с.] 60
    • 3. Двоеточіе
     • Упражненіе
      • [с.] 61
    • 4. Точка
     • Упражненіе
      • [с.] 62
    • 5. Въпросителна
    • 6. Удивителна
    • 7. Чърта
     • [с.] 63
    • 8. Вмѣстителна
    • 9. Вносны и кукычкы
     • [с.] 64
  • Чясть третя. Изнамираніе
   • Отдѣлъ пьрвый. Главный изворъ на мыслиты
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • А. Распространеніе на едно прѣдложеніе
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • Упражненіе
    • Б. Извори на изнамираніето, чрѣзъ които ся изважда изъ едно прѣдложеніе друго
     • [с.] 70
     • Упражненіе
      • [с.] 71
     • Упражненіе
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
      • [с.] 78
      • [с.] 79
      • [с.] 80
   • Отдѣлъ вторый. Какъ ся съединявать мысли-ты, та ставать сложны-ты и разнообразны-ты періоды
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • 1. Причинный
     • [с.] 83
    • 2. Сравнителный
     • [с.] 84
    • 3. Устѫпителный
    • 4. Условный
    • 5. Противоположный
     • [с.] 85
    • 6. Съединителный
    • 7. Раздѣлителный
     • [с.] 86
    • 8. Послѣдователный
    • 9. Постьпенный
     • [с.] 87
    • 10. Относителный
    • 11. Изяснителный
    • 12. Заключителный
     • [с.] 88
    • 13. Разнообразный Періодъ
     • [с.] 89
   • Придатъкъ на третѭтѫ чясть. Произношеніе на періодыты
    • [с.] 90
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]