Citation link:
 • Логика : Пѫрви пѫтъ на бѫлгарски изложена отъ Василя Х. Стоянова-Беронъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • На память-та покойнаго Христа Д. Гешоглу
   • [с. III]
   • [с. IV]
   • [с. V]
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
  • Предисловіе
   • [с. IX]
   • [с.] X
   • [с.] XI
   • [с.] XII
  • Съдѫржянье
   • [с. XIII]
   • [с.] XIV
   • [с.] XV
   • [с.] XVI
  • Въведеніе
   • §. 1. Опредѣленіе на дума-та ”Логика”
    • [с. 1]
   • §. 2. За духъ-тъ, умъ-тъ, разумтъ-тъ и душѫ-тѫ, като предмети на Логика-та
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • §. 3. Назначеніе на логика-та. За душевнѫ-тѫ мислителнѫ силѫ
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • §. 4. Означяванье, цѣль и предметъ на всичкитѣ науки въобще, и какво мѣсто задѫржя Логика-та помежду имъ?
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • §. 5. Каквѫ ползѫ имамы отъ изучванье-то на Логика-та, и защо трѣба непремѣнно да ѭ учимъ?
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • §. 6. На що се основава Логика-та, и какво сродство има она съ Психологіѭ-тѫ?
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • §. 7. Раздѣленіе на Логика-та
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
  • Часть пѫрва. За ограничванье то и отношеніе-то на разумъ-тъ кѫмъ мислянье-то
   • §. 8. Общій изглѣдъ на ограничванье-то на разумъ-тъ кѫмъ душѫ-тѫ
    • [с. 19]
   • §. 9. Двояко ограничьванье на разумъ-тъ кѫмъ мислянье-то
    • [с.] 20
   • Глава пѫрва. За условія-та на мислянье-то
    • §. 10. За чувственно-то и умственно вѫспріемванье на душа-та
     • [с.] 21
    • §. 11. Пробужданье на разумъ-тъ кѫмъ дѣятелность. - Що е размислянье?
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • §. 12. За способъ-тъ по който разумъ-тъ дѣйствова. - За представленіе-то и вниманіе-то
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
    • §. 13. За законы-тѣ на съотношеніе-то и на сродството, що се намиратъ между разнытѣ представленія
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • §. 14. За помислянье-то и за разны-тѣ бѣляцы на представленія-та
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
   • Глава втора. За законы тѣ на естество то на мислянье-то
    • §. 15. Понятіе за тые законы
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • §. 16. Кои сѫ закони-тѣ на мислянье-то
     • [с.] 37
     • I. §. 17. Значеніе и полза закона сѫщносты
      • [с.] 38
      • [с.] 39
     • ІІ. §. 18. Значеніе и полза закона противорѣчія
      • [с.] 40
     • ІІІ. §. 19. Значеніе и полза закона удовлетворителнаго основанія
      • [с.] 41
      • [с.] 42
    • §. 20. За естество-то на мислянье-то. Понятіе за мислянье-то
     • §. 21. За математическо-то и Логическо мислянье
      • [с.] 43
      • [с.] 44
      • [с.] 45
     • §. 22. Що е мислимо и познато или теорія и практика и каква разлика сѫществува помежду имъ?
      • [с.] 46
      • [с.] 47
      • [с.] 48
  • Часть втора. За формы-тѣ на мислянье-то
   • §. 23. Количество и качество тѣхно
    • [с.] 49
   • Глава пѫрва. За понятія-та
    • §. 24. Опредѣленіе на понятія-та
     • [с.] 50
     • [с.] 51
    • §. 25. Образуванье и раздѣленіе на понѣтія-та
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
    • §. 26. Вещество (матерія) и форма на понятіе-то
     • [с.] 55
    • §. 27. Извлѣченіе и ограниченіе на понятія-та
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
    • §. 28. За родотвореніе-то и видотвореніе-то на понятія-та
     • [с.] 59
     • [с.] 60
    • §. 29. Що се називава бытіе, отношеніе и категорія?
     • [с.] 61
    • §. 30. Що се називава синтетическо и аналитическо понятіе?
     • [с.] 62
     • [с.] 63
    • §. 31. Дѣятелность и свойство на понятія-та; - бытіе и отношеніе
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
   • Глава втора. За сужденіе-то (сѫдѣнье-то)
    • §. 32. Що се називава сужденіе?
     • [с.] 67
     • [с.] 68
    • §. 33. Образуванье, вещество (матерія) и форма на сужденіе-то
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
    • §. 34. Формално развитіе на сужденія-та
     • [с.] 72
     • [с.] 73
    • §. 35. Вещественно развитіе на сужденія-та
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
    • §. 36. За вѣроятны-тѣ (проблематическы-тѣ) , потвѫрдителны-тѣ (ассерторическы-тѣ) и доказателны-тѣ (аподиктическы-тѣ) сужденія
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
    • §. 37. За качественно-то (вещественно) и количественно (формално) промѣнуванье и преобрѫщанье на сужденія-та
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
    • §. 38. Раздѣленіе на сужденія-та. Сужденіе категорическое, условное и раздѣлителное
     • [с.] 84
     • а). §. 39. За категорическо-то сужденіе
      • [с.] 85
      • [с.] 86
     • б). §. 40. За условно-то сужденіе
      • [с.] 87
      • [с.] 88
     • в). §. 41. За раздѣлително-то сужденіе
      • [с.] 89
      • [с.] 90
   • Глава третья. За умозаключеніе-то
    • §. 42. Що е умозаключиніе?
     • [с.] 91
     • I. За основаніе-то на умозаключеніе-то
      • §. 43. Що слижи за основаніе на умозаключенія-та, и какви Логически способи се употребяватъ за да се намѣри и положи това основаніе?
       • [с.] 92
       • [с.] 93
       • [с.] 94
      • §. 44. За наведеніе-то (Индукціѭ-тѫ)
       • [с.] 95
       • [с.] 96
       • [с.] 97
      • §. 45. За сравняванье-то (Аналогіѭ-тѫ)
       • [с.] 98
       • [с.] 99
       • [с.] 100
       • [с.] 101
       • [с.] 102
     • II. За развитіе-то на умозаключеніе-то
      • §. 46. Вѫзвратно извожданье на чястности отъ общо-то
       • [с.] 103
      • §. 47. Вещество и свойство на посредственно-то умозаключеніе
       • [с.] 104
       • [с.] 105
       • [с.] 106
       • [с.] 107
      • §. 48. За формѫ-тѫ на посредственно-то умозаключеніе и за нейны-тѣ видове
       • [с.] 108
       • [с.] 109
      • §. 49. За раздѣленіе-то на умозаключенія-та
       • [с.] 110
       • 1). §. 50. Категорическое Умозаключеніе
        • [с.] 111
        • [с.] 112
       • 2). §. 51. Условно умозаключеніе
        • [с.] 113
       • 3). §. 52. Раздѣлително умозаключеніе
        • [с.] 114
        • [с.] 115
      • §. 53. За лѫжовны-тѣ умозаключенія, или за софизмы-тѣ
       • [с.] 116
       • [с.] 117
       • [с.] 118
      • §. 54. За сложны-тѣ умозаключенія или сориты-тѣ
       • [с.] 119
       • [с.] 120
       • [с.] 121
      • §. 55. За видове-тѣ и образуванье-то на сориты-тѣ
       • [с.] 122
       • [с.] 123
       • [с.] 124
       • §. 56. За условнѫ-тѫ и раздѣлителнѫ формѫ на сорити-тѣ
        • [с.] 125
        • [с.] 126
        • [с.] 127
  • Часть третья. За съединеніе-то на форми-тѣ мисленія
   • §. 57. Общій изглѣдъ на съдѫржянье-то на тая часть
    • [с. 128]
    • [с.] 129
   • §. 58. За съединеніе-то на форми-тѣ мисленія въ едно цѣло, и за логическо-то построеніе, или систематикѫ-тѫ
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
   • Глава пѫрва. За условія-та на развитіе-то едной системы
    • §. 59. Вещественно и идеално условіе систематическаго мисленія
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • I. §. 60. За опытны-тѣ познанія
      • [с.] 135
      • [с.] 136
      • 1). §. 61. За вѫтрешный опытъ
       • [с.] 137
       • [с.] 138
       • [с.] 139
       • [с.] 140
       • [с.] 141
       • [с.] 142
      • 2). §. 62. За вѫншный опытъ и за неговы-тѣ видове
       • [с.] 143
       • a). §. 63. За гражданскый опытъ
        • [с.] 144
        • [с.] 145
        • [с.] 146
        • [с.] 147
       • б). §. 64. За ученны опытъ
        • [с.] 148
        • [с.] 149
        • [с.] 150
        • [с.] 151
       • в). §. 65. За историческый опытъ
        • [с.] 152
        • [с.] 153
        • [с.] 154
        • [с.] 155
     • II. §. 66. За умственны-тѣ познанія
      • [с.] 156
      • [с.] 157
      • [с.] 158
    • §. 67. За сознаніе-то (идеѭ-тѫ) едного предмета, като вещественно условіе за построетіе-то едной системы
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
   • Глава втора. За методѫ-тѫ на развитіе-то едной системы
    • §. 68. Що се називава метода?
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
    • §. 69. За видове-тѣ на метода-та
     • [с.] 169
     • I). §. 70. За синтетическѫ-тѫ методѫ
      • [с.] 170
      • [с.] 171
      • [с.] 172
     • II) . 71. За аналитическѫ-тѫ методѫ
      • [с.] 173
      • [с.] 174
      • [с.] 175
     • §. 72. Сравненіе на синтетическа-та метода съ аналитическѫ-тѫ и неизбѣжна-та тѣхна взаимна зависимость
      • [с.] 176
      • [с.] 177
      • [с.] 178
    • §. 73. За методическо-то разчленванье на една система
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • I. §. 74. За опредѣленіе-то на предметъ-тъ въ системата-та
      • [с.] 181
      • [с.] 182
      • [с.] 183
      • [с.] 184
     • II. §. 75. За основно-то начало на систематическо-то построеніе
      • [с.] 185
      • [с.] 186
      • [с.] 187
      • [с.] 188
     • III. §. 76. За дѣленіе-то на система-та
      • [с.] 189
      • [с.] 190
      • [с.] 191
      • [с.] 192
      • [с.] 193
     • IV. §. 77. За доказателства-та на систематически излагаемо-то ученіе
      • [с.] 194
      • [с.] 195
      • [с.] 196
      • [с.] 197
      • [с.] 198
      • [с.] 199
      • [с.] 200
      • [с.] 201
      • [с.] 202
      • [с.] 203
      • [с.] 204
      • [с.] 205
      • [с.] 206
      • [с.] 207
  • Объявленіе
   • [с. 208]
   • [с.] 209
   • [с.] 210
   • [с.] 211
   • [с.] 212
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]