Citation link:
 • [Пѫрвичка бѫлгарска словница] [2. изд. 1848]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Пѫрвичка бѫлгарска словница
   • Страна пѫрва
    • Вѫведенье
     • [с. 1]
     • [с.] 2
     • [с.] 3
    • Глава пѫрва. За сѫществителното име
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
    • Глава втора. За Ставицѫтѫ или прилогѫтъ
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • Прѫвъ ѻтредъ за сѫществителнытѣ имена на мѫжскїѧтъ родъ, дѣто са свѫршватъ на ъ, и, ь и о
      • [с.] 10
      • [с.] 11
      • [с.] 12
      • [с.] 13
      • [с.] 14
      • [с.] 15
     • Вторъ ѻтредъ за сѫществителнытѣ имена на женскїѧтъ родъ, дѣто са свѫршватъ на а, ѧ, и ь
      • [с.] 16
      • [с.] 17
      • [с.] 18
     • Третй ѻтредъ за сѫществителнытѣ имена на срѣднїѧтъ родъ, дѣто са свѫршՃватъ на е, їе и о
      • [с.] 19
      • [с.] 20
      • [с.] 21
      • [с.] 22
      • [с.] 23
      • [с.] 24
      • [с.] 25
      • [с.] 26
    • Глава трета. За прилагателното име
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • Ѻтредъ за прилагателнитѣ имена
      • [с.] 30
      • [с.] 31
      • [с.] 32
      • [с.] 33
      • [с.] 34
      • [с.] 35
    • Прибавка на пѫрвата и третѧта глава
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • Глава четвѫрта. За мѣстоимето
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • Глава пета. За глаголѫтъ
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • Спрѣженье на спомагателнїѧтъ глаголъ сѫмь
      • [с.] 52
      • [с.] 53
      • [с.] 54
      • [с.] 55
     • Спрѣженье прѫво
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
      • [с.] 59
      • [с.] 60
     • Спрѣженье второ
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
     • Спрѣженье третьо
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
      • [с.] 69
     • Спрѣженье четвѫрто
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
     • Безлични глаголи
      • [с.] 76
      • [с. 77]
      • [с. 78]
    • [Липсват страници]
    • Глава седма. За предлогѫтъ
    • Глава ѻсма. За сврѫзкѫтѫ
     • [с.] 82
    • Глава девета. За срѣдорѣчьтѫ
   • Страна втора
    • Ճправа
     • [с.] 83
     • [с.] 84
    • Ճправленіе на дՃмитѣ
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
   • Страна трета
    • Глава пѫрва. Равнописанье
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
    • Глава втора. За раздѣленьето на сричкитѣ
     • [с.] 94
    • Глава трета. За бѣлежкытѣ на почиваньето
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
   • Читмо на бѫлгарската словница
    • Приказка. Единъ чифтъ калеври
     • [с.] 98
     • [Липсват страници]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]