Citation link:
 • Начала на политичэската экономія : Книга за училищата и за народа
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе отъ списателя. Къмъ наставницытѣ
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
  • Предисловіе и введеніе отъ прѣводителя
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
  • [Липсват страници]
  • Глава пьрва. За рабoтата
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Глава ІІ. За раздѣленіето на труда
   • [с. 12]
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Глава ІІІ. За мѣната
   • [с. 16]
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • Глава ІV. За монетата
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • Глава V. Фабрикантъ и художникъ
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • Глава VІ. За земледѣлеца
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • Глава VІІ. За тьрговеца
   • [с.] 33
   • [с.] 34
  • Глава VІІІ. За наставника
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • Глава ІХ. За чиновника
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
  • Глава Х. Полезность и цѣна
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • Глава ХІ. За собственностьта
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • Глава ХІІ. Капиталъ и приходъ
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
  • Глава ХІІІ. Богатъ и сиромахъ
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • Глава ХVІ. За машины-тѣ
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]