Citation link:
 • Книжка за благонравіето
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • На тѣхна милость господари те Димитріѧ и Георгіѧ Василева
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Извѣстіе
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Нравоученіе. Часть пьрва. Съ кой начинъ треба да дьржиме тѣлото си
   • I.
    • [с. 1]
   • II. За главата
    • [с.] 2
   • III. За ушите
   • IV. За космите
    • [с.] 3
   • V. За лице то
    • [с.] 4
   • VI. За чело то, вежди те и страни те
    • [с.] 5
   • VII. За очи те и поглѣди те
    • [с.] 6
   • VIII. За носъ-тъ
    • [с.] 7
   • IX. За уста та, устни те, зѫби те и языкъ-тъ
    • [с.] 8
   • X. Сосъ кой начинъ да говориме и да произносяме
   • XI. Какъ да кихаме, да кашляме и да плюеме
    • [с.] 9
   • XII. За гѫрбъ-тъ, рамена та и лакетъ-тъ
    • [с.] 10
   • XIII. За рѫце те, прѫсти те и нокти те
    • [с.] 11
   • XIV. За колени те и крака та
    • [с.] 12
  • Часть втора. За общи те и рѣдни те ни дѣла
   • I. За лѣганѣто и ставанѣ то
    • [с.] 13
   • II. Какъ да ся обличаме и да ся собличаме
   • III. За дрехи те и други те украшенія
    • [с.] 14
   • IV. За храна та
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • V. Какво треба да вардиме предъ яденѣ то
    • [с.] 17
   • VI. Какво треба да правиме по яденѣ то
    • [с.] 18
   • VII. Какво треба да правиме следъ еденѣ то
    • [с.] 19
   • VIII. За расходки те
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • IX. За ходеніе то на гости
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • X. За разговоренія та
    • [с.] 26
    • Правило I. За истината и искренность та кои то треба да пазимъ въ разговаряніе то
     • [с.] 27
    • Правило II. За честь та коя то треба да вардиме въ разговареніе то за сички те божественни работи и вѣроисповѣданіе то
     • [с.] 28
    • Правило III. Не треба да приказваме никога за щети те на сосѣдътъ си
     • [с.] 29
    • Правило IV. За погрѣшки те кои то струваме кога приказваме безъ размишленіе
     • [с.] 30
    • Правило V. За хвали те
    • Правило VI. Какъ треба да питаме, да отговаряме и да си изговаряме мысли те
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • Правило VII. Какво треба да правиме кога ся караме
    • Правило VIII. За добри те и зли те начини въ приказванѣ то
     • [с.] 33
   • XI. Нѣколко други правила за добронравіето
    • [с.] 34
   • XII. За писма та
    • [с.] 35
   • XIII. Какъ треба да ся обхождатъ дѣца та въ церква та
    • [с.] 36
  • Различни правила извадени отъ Священното писаніе
   • [с.] 37
   • [с.] 38
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]