Citation link:
 • Пѫрва бѫлгарско-нѣмска грамматика
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. V]
   • [с. VI]
  • Предисловіе
   • [с. VII]
   • [с.] VIII
   • [с.] IX
   • [с.] X
   • [с.] XI
   • [с.] XII
  • Въведеніе
   • § 1) Грамматика-та на еденъ язикъ [...]
   • § 2) Нѣмскій язикъ има двадсеть шесть буквы [...]
    • 1) Главни или голѣми букви
     • [с. 1]
    • 2) Обикновени или малки букви
     • [с.] 2
   • § 3) Правила за произношеніе-то на букви-тѣ
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • § 4) Нѣмскій язикъ има 10 рода слова
   • § 5) Въ нѣмскый язикъ има
    • [с.] 8
    • [с.] 9
  • Часть пѫрва. Словопроизведеніе
   • Глава пѫрва. Пѫрва часть на рѣчь-та
    • § 6) Членъ
     • 1) Опредѣлителни-тѣ членове сѫ
      • [с. 10]
     • 2) неопредѣлителни-тѣ членове сѫ
     • Склоненіе на членове-тѣ
      • I Опредѣлителни-тѣ членове
       • [с.] 11
      • II Неопредѣлителни-тѣ членове
       • [с.] 12
       • [с.] 13
   • Глава втора. Втора часть на рѣчь-та. Имя сѫществителное
    • § 7) Сѫществителни-тѣ имена се раздѣлятъ на
     • [с. 14]
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • § 8) За родъ-тъ на сѫществителни-тѣ
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • § 9) За образуванье-то на женскій родъ отъ мѫжкый на сѫществителни-тѣ
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • § 10) За склоненія-та на сѫществителни-тѣ
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • § 11) За образуванье-то на падежи-тѣ при склоненіе-то на сѫществителни-тѣ
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • § 12) Склоненіе пѫрво
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • § 13) Склоненіе второ
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
    • § 14) Склоненіе третье
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
    • § 15) Склоненіе четвѫрто
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • § 16) Склоненіе на собственни-тѣ имена
     • [с.] 44
     • А) Склоненіе на собственни-тѣ имена съ членъ
     • Б) Склоненіе на собственни-тѣ имена безъ членъ
      • [с.] 45
      • [с.] 46
    • § 18) Теми за упражненіе на склоненіята и на употребленіе-то на членове-тѣ и на сѫществителни-тѣ имена
     • 1)
      • [с.] 47
     • 2)
     • 3)
      • [с.] 48
     • 4)
      • [с.] 49
     • 5)
      • [с.] 50
     • 6)
      • [с.] 51
     • 7)
      • [с.] 52
     • 8)
     • 9)
      • [с.] 53
      • [с.] 54
      • [с.] 55
      • [с.] 56
   • Глава третья. Третья часть на рѣчь-та. Имя прилагателное
    • § 19) Прилагателното имя е едно слово [...]
     • 1) За качественны-тѣ прилагателны
      • [с. 57]
      • [с.] 58
     • 2) За опредѣлителны-тѣ прилагателны
    • I. За различны-тѣ видове на качественны-тѣ прилагателни
     • 1) Пѫрвообразни
      • [с.] 59
     • 2) Производни
      • [с.] 60
     • 3) Прости
      • [с.] 61
    • § 20) Склоненіе на прилагателни-тѣ
     • [с.] 62
     • [с.] 63
    • § 21) Примѣри за склоненіе-то на прилагателни-тѣ
     • 1) Съ опредѣлителный членъ
      • [с.] 64
     • 2) Съ неопредѣлителный членъ
      • [с.] 65
     • 3) Склоненіе на прилагателни-тѣ безъ членъ
      • [с.] 66
      • [с.] 67
    • § 21) Теми за прилагателны-тѣ
     • 10.
      • [с.] 68
     • 11.
      • [с.] 69
     • 12.
      • [с.] 70
     • 13.
      • [с.] 71
      • [с.] 72
     • 14.
      • [с.] 73
      • [с.] 74
     • 15.
      • [с.] 75
   • II. За сравнителны-тѣ степены на прилагателны-тѣ
    • § 22) Правила за образуванье-то на сравнителни-тѣ степени
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • Склоненіе на сравнителни-тѣ прилагателни съединени съ членъ
      • [с.] 80
    • § 23) Теми за сравнителны-тѣ степены на прилагателни-тѣ
     • 16.
      • [с.] 81
     • 17.
      • [с.] 82
     • 18.
      • [с.] 83
      • [с.] 84
     • [19.] Тема за прилаг. съединения съ сѫществителны-тѣ си безъ членъ.
      • [с.] 85
   • III. За различны-тѣ видове на опредѣлителни-тѣ прилагателни
    • § 24) Опредѣлителни-тѣ прилагателни сѫ отѫ тры вида
     • [с.] 86
     • Склоненіе на опредѣлит. притяжятелни-прилагателни
      • a) За пѫрво-то отдѣленіе
       • [с.] 87
       • [с.] 88
      • б) За второ-то отдѣленіе
       • [с.] 89
    • 1) § 25) Теми за притяжателны-тѣ прилагателны
     • 20.
     • 21.
      • [с.] 90
    • 2) За указателны-тѣ прилагателны
     • [с.] 91
     • [с.] 92
    • § 26) Теми за указателны-тѣ прилагателны
     • 22.
      • [с.] 93
    • 3) За числителны-тѣ прилагателны
     • [с.] 94
     • I. За количествены-тѣ числителны. § 27.
      • [с.] 95
      • [с.] 96
      • [с.] 97
     • II. За редовны-тѣ числителны. § 28.
      • [с.] 98
      • [с.] 99
    • § 29. Теми за числителны-тѣ прилагателны
     • 23.
      • [с.] 100
     • 24.
      • [с.] 101
     • 25.
      • [с.] 102
      • [с.] 103
   • Глава четвѫрта. Четвѫрта часть на рѣчь-та. Мѣстоименіе. § 30)
    • I. За личны-тѣ мѣстоименія
     • [с. 104]
     • Склоненіе на личны-тѣ мѣстоименія
      • [с.] 105
    • II. За притяжателны-тѣ мѣстоименія. § 32.
     • [с.] 106
     • Склоненіе на притяжателны-тѣ мѣстоименія
      • А. Отъ пѫрвыи видъ
       • [с.] 107
      • Б. Отъ вторыи видъ
       • [с.] 108
    • III. За указателны-тѣ мѣстоименія. § 33.
     • [с.] 109
     • Склоненіе на указателны-тѣ мѣстоименія
      • [с.] 110
    • IV. За относителны-тѣ мѣстоименія. § 34.
     • Склоненіе на относителны-тѣ мѣстоименія
      • [с.] 111
    • V. За вопросителны-тѣ мѣстоименія. § 35.
     • [с.] 112
     • Склоненіе на вопросителны-тѣ мѣстоименія
      • [с.] 113
      • [с.] 114
    • VI. За неопредѣленны-тѣ мѣстоименія. § 36.
     • [с.] 115
     • [с.] 116
    • § 37. Теми за местоименія-та.
     • 1) За личны-тѣ мѣстоименія
      • 26.
       • [с.] 117
      • 27.
       • [с.] 118
       • [с.] 119
     • 2) За притяжателны-тѣ мѣстоименія
      • 28.
       • [с.] 120
     • 3) За указателны-тѣ мѣстоименія
      • 29.
       • [с.] 121
     • 4) За относителны-тѣ мѣстоименія
      • 30.
       • [с.] 122
       • [с.] 123
      • 31.
     • 5) За вопросителны-тѣ мѣстоименія
      • 32.
       • [с.] 124
       • [с.] 125
      • 33.
       • [с.] 126
     • 6) За неопредѣленны-тѣ мѣстоименія
      • 34.
       • [с.] 127
      • 35.
       • [с.] 128
       • [с.] 129
   • Глава пета. Пета часть на рѣчь-та. Глаголъ.
    • § 38.
     • I. За различны-тѣ видове на глатоли-тѣ
      • [с. 130]
      • [с.] 131
      • [с.] 132
      • [с.] 133
     • II. За промѣнуванія-та на глаголи-тѣ
      • 1) За число-то. § 39.
       • [с.] 134
      • 2) За лице-то. § 40.
      • 3) За време-то. § 41.
       • [с.] 135
       • [с.] 136
      • 4) За наклoненія-та. § 42.
       • [с.] 137
       • [с.] 138
      • 5) За причястіе-то. § 43.
       • [с.] 139
     • III. За спряженіе-то на глаголи-тѣ. § 44.
      • [с.] 140
      • 1. Спряженіе на вспомогателній глаголъ sein (сѫмъ). § 45.
       • [с.] 141
       • [с.] 142
      • 2. Спряженіе на вспомогателній глаголъ haben (имамь). § 46.
       • [с.] 143
       • [с.] 144
      • 3. Спряженіе на вспомогателній глаголъ werden (бывамь, ставамь). § 47.
       • [с.] 145
       • [с.] 146
    • § 48. Теми за вспомагателны-тѣ глаголи.
     • 36.
      • [с.] 147
     • 37.
      • [с.] 148
     • 38.
      • [с.] 149
     • 39.
      • [с.] 150
      • [с.] 151
    • Спряженіе на правилни-тѣ глаголи. § 49.
     • Правила-та за образуванье-то на времена-та
      • [с.] 152
      • [с.] 153
      • [с.] 154
      • [с.] 155
      • [с.] 156
      • [с.] 157
     • I. Спряженіе на правилній и дѣйствителній глаголъ loben - хвалѭ. § 50.
      • [с.] 158
      • [с.] 159
     • II. Спряженіе на страдателній глаголъ gelobt worden - сѫмъ хваленъ. § 51.
      • [с.] 160
      • [с.] 161
      • [с.] 162
    • Спряженіе на средни-тѣ глаголи. § 52.
     • [с.] 163
     • III. Спряженіе на средній глаголъ begegnen - срѣщамъ. § 53.
      • [с.] 164
      • [с.] 165
    • Спряженіе на возвратни-тѣ и взаимни глаголи
     • IV. Спряженіе на возвратній глаголъ sich freuen - радвамь се. § 54.
      • [с.] 166
      • [с.] 167
    • Спряженіе на еднолични-тѣ (безлични-тѣ?) глаголи. § 55.
     • [с.] 168
     • V. Спряженіе на едноличній глаголъ regnuen- дѫждъ вѫли. § 56.
      • [с.] 169
      • [с.] 170
    • За сложны-тѣ глаголи. § 57.
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • IV. Спряженіе на сложній глаголъ eingehen - вхождамъ, влазямъ.§ 58.
      • [с.] 174
      • [с.] 175
    • Теми за правилны-тѣ глаголи.
     • 1) За дѣйствителны-тѣ глаголы.
      • 40
       • [с.] 176
      • 41
       • [с.] 177
       • [с.] 178
      • 42
       • [с.] 179
     • 2) За страдателны-тѣ глаголы
      • 43
       • [с.] 180
      • 44
       • [с.] 181
     • 3) За средны-тѣ глаголы
      • 45
       • [с.] 182
       • [с.] 183
     • 4) За взаимны-тѣ и возвратны глаголы
      • 46
       • [с.] 184
      • 47
       • [с.] 185
     • 5) За едноличны-тѣ глаголы
      • 48
       • [с.] 186
      • 49
       • [с.] 187
     • 6) За сложны-тѣ глаголы
      • 50
       • [с.] 188
      • 51
       • [с.] 189
       • [с.] 190
    • За неправилны-тѣ глаголы. § 59.
     • [с.] 191
     • [с.] 192
     • [с.] 193
    • Азбучна таблица на неправилни-тѣ глаголи
     • [с.] 194
     • [с.] 195
     • [с.] 196
     • [с.] 197
     • [с.] 198
     • [с.] 199
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
     • [с.] 203
     • [с.] 204
     • [с.] 205
    • § 60. Теми за неправилны-тѣ глаголы
     • 52
      • [с.] 206
     • 53
      • [с.] 207
     • 54
      • [с.] 208
     • 55
      • [с.] 209
      • [с.] 210
     • 56
      • [с.] 211
      • [с.] 212
     • 57
      • [с.] 213
     • 58
     • 59
      • [с.] 214
      • [с.] 215
   • Глава шеста. Шеста часть на рѣчь-та. Причястіе. § 61.
    • [с. 216]
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • § 62. Теми на причястія-та
     • 60
      • [с.] 219
     • 51 [61]
      • [с.] 220
      • [с.] 221
   • Глава седьма. Седьма часть на рѣчь-та. Предлогъ. § 63.
    • [с. 222]
    • I. Пѫрвій классъ на предлози-тѣ
     • [с.] 223
    • II. Вторій классъ на предлози-тѣ
    • III.Третій классъ на предлози-тѣ
    • IV. Четвѫртій классъ на предлози-тѣ
     • [с.] 224
    • V. Петій классъ на предлози-тѣ
     • [с.] 225
    • § 64. Теми за предлози-тѣ
     • I. Пѫрваго класса
      • 62
       • [с.] 226
       • [с.] 227
     • II. Втораго класса
      • 63
       • [с.] 228
     • III. Третьяго класса
      • 64
       • [с.] 229
       • [с.] 230
      • 65
       • [с.] 231
       • [с.] 232
      • 66
       • [с.] 233
     • IV. Четвѫртаго класса
      • 67
       • [с.] 234
      • 68
       • [с.] 235
       • [с.] 236
     • V. Петаго класса
      • 69
       • [с.] 237
      • 70
       • [с.] 238
       • [с.] 239
      • 71
       • [с.] 240
       • [с.] 241
   • Глава восьма. Восьма часть на рѣчь-та. Нарѣчіе. § 64.
    • [с. 242]
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
    • [с.] 250
    • § 65. Теми за нарѣчія-та
     • 72
      • [с.] 251
     • 73
      • [с.] 252
      • [с.] 253
      • [с.] 254
   • Глава девета. Девета часть на рѣчь-та. Съюзъ. § 66.
    • [с. 255]
    • 1. Съединителни-тѣ съюзи сѫ
    • 2. Исключителни съюзи
     • [с.] 256
    • 3. Условни съюзи
    • 4. Опредѣляющи време
    • 5. Причинни съюзи
     • [с.] 257
    • 6. Допустителни съюзи
    • 7. Слѣдователни съюзи
    • 8. Сравнителни съюзи
     • [с.] 258
    • 9. Противоположни съюзи
    • 10.Толкователни и изяснителни съюзи
    • 11.Рѣдовни съюзи
     • [с.] 259
    • § 67. Теми за съюзы-тѣ
     • 74
      • [с.] 260
     • 75
      • [с.] 261
      • [с.] 262
     • 76
      • [с.] 263
     • 77
      • [с.] 264
      • [с.] 265
     • 78
      • [с.] 266
      • [с.] 267
   • Глава десета. Десета часть на рѣчь-та. Мѣждуметіе. § 68.
    • [с. 268]
    • § 69. Теми за мѣждуметія-та
     • 79
     • 80
      • [с.] 269
      • [с.] 270
  • Часть втора. Словосъчинениіе. § 70
   • [с. 271]
   • [с.] 272
   • [с.] 273
   • [с.] 274
   • [с.] 275
   • [с.] 276
   • [с.] 277
   • [с.] 278
   • [с.] 279
   • [с.] 280
   • [с.] 281
   • Глава пѫрва. Съчиненіе на членове-тѣ. § 71
    • [с. 282]
    • I. За употребленіе-то на опредѣлителній членъ. § 72
     • [с.] 283
     • [с.] 284
    • II. За употребленіе-то на неопредѣлителній членъ. § 73
     • [с.] 285
    • III. Членъ-тъ се изоставя и не се стави. §. 74.
     • [с.] 286
     • [с.] 287
     • [с.] 288
   • Глава втора. Съчиненіе на сѫществителни-тѣ. §. 75.
    • I. За употребленіе-то на именителній падежъ. §. 76.
     • [с. 289]
    • II. За употребленіе-то на родителній падежъ. §. 77.
     • [с.] 290
     • [с.] 291
    • III. За употребленіе-то на дателній падежъ. §. 78.
     • [с.] 292
    • IV. За употребленіе-то на вынителній падежъ. §. 79.
     • [с.] 293
     • [с.] 294
    • За сѫществителны-тѣ имена, които се употребляватъ само вѣ единственное число. §. 80.
     • [с.] 295
     • [с.] 296
   • Глава третья. Съчиненіе на прилагателни-тѣ. §. 81.
    • [с. 297]
    • I. За употребленіе-то и управленіе-то на качественни-тѣ прилагателни. §. 82.
     • [с.] 298
     • [с.] 299
     • [с.] 300
     • [с.] 301
    • II. За числителны-тѣ прилагателны. §. 83.
     • [с.] 302
     • [с.] 303
    • III. За притяжателны-тѣ прилагателны. §. 84.
     • [с.] 304
     • [с.] 305
     • [с.] 306
     • [с.] 307
    • IV. За указателны-тѣ прилагателны. §. 85.
     • [с.] 308
    • Правила за указателны-тѣ прилагателны. §. 86.
     • [с.] 309
   • Глава четвѫрта. Съчиненіе на мѣстоименія-та.
    • I. Употребленіе на лични-тѣ мѣстоименія. §. 87.
     • [с. 310]
     • [с.] 311
     • [с.] 312
    • II. За притяжателны-тѣ мѣстоименія. §. 88.
     • [с.] 313
    • III. За указателны-тѣ мѣстоименія. §. 89.
     • [с.] 314
     • [с.] 315
    • IV. За относителни-тѣ мѣстоименія. §. 90.
     • [с.] 316
     • [с.] 317
    • V. Употребленіе на вопросителны-тѣ мѣстоименія. §. 91.
     • [с.] 318
     • [с.] 319
    • VI. Употребленіе на неопредѣленни-тѣ мѣстоименія. §. 92.
     • [с.] 320
     • [с.] 321
     • [с.] 322
   • Глава пета. Съчиненіе на глаголи-тѣ
    • I. За употребленіе на неопредѣленно-то наклоненіе. §. 93.
     • [с. 323]
     • [с.] 324
    • II. За употребленіе на причястія-та. §. 94.
     • [с.] 325
     • [с.] 326
    • III. За употребленіе на наклоненія-та. §. 95.
     • I. Изявителное наклоненіе се употреблява
      • [с.] 327
     • II. Сослагателное наклоненіе се употреблява
      • [с.] 328
    • IV. За употребленіе-то на времена-та. §. 96.
     • [с.] 329
     • [с.] 330
    • V. За съгласуванье-то на глаголъ-тъ съ негово-то подлѣжящее. §. 97.
     • [с.] 331
     • [с.] 332
     • [с.] 333
     • [с.] 334
    • VI. За употребленіе-то на глаголи-тѣ. §. 98.
     • 1) Глаголи които се употребляватъ съ два именителны падежи. §. 99.
      • [с.] 335
     • 2) Глаголи, кои-то управляватъ родителенъ падежъ. §. 100.
      • [с.] 336
      • [с.] 337
     • 3) Глаголи, кои-то управляватъ дателенъ падежъ. §. 101.
      • [с.] 338
     • 4) Глаголи, кои-то управляватъ вынителенъ падежъ. §. 102.
      • [с.] 339
      • [с.] 340
     • 5) Глаголи, кои-то управляватъ родителенъ и вынителенъ падежи. §. 103.
     • 6) Глаголи, кои-то се употребляватъ съ единъ предлогъ. §. 104.
      • [с.] 341
      • [с.] 342
      • [с.] 343
   • Глава шеста. Съчиненіе на предлози-тѣ.
    • I. За предлозы-тѣ, що се съчиняватъ правилно съ родителенъ падежъ. §. 105.
     • [с. 344]
     • [с.] 345
    • II. За предлозы-тѣ, що се съчиняватъ съ дателенъ падежъ. §. 106.
     • [с.] 346
     • [с.] 347
     • [с.] 348
     • [с.] 349
     • [с.] 350
     • [с.] 351
    • III. Предлози, които се съчиняватъ съ вынителенъ падежъ. §. 107.
     • [с.] 352
     • [с.] 353
     • [с.] 354
    • IV. Предлози, които се съчиняватъ съ родителенъ и дателенъ падежи. §. 108.
     • [с.] 355
    • V. Предлози, които се съчиняватъ съ дателенъ и вынителенъ падежи. §. 109.
     • [с.] 356
     • [с.] 357
     • [с.] 358
     • [с.] 359
     • [с.] 360
     • [с.] 361
     • [с.] 362
     • [с.] 363
     • [с.] 364
     • [с.] 365
     • [с.] 366
     • [с.] 367
   • Глава седьма. Съчиненіе на нарѣчія-та
    • I. Мѣсто на нѣмски-тѣ нарѣчія. §. 110.
     • [с.] 368
    • II. Нѣколко забѣлежки за съчиненіе-то на нѣмски-тѣ нарѣчія. §. 111.
     • [с.] 369
     • [с.] 370
     • [с.] 371
   • Глава восьма. Съчиненіе на съюзи-тѣ. §. 112.
    • [с. 372]
    • [с.] 373
    • [с.] 374
    • [с.] 375
    • [с.] 376
    • [с.] 377
    • [с.] 378
  • Нѣколко ежедневны нѣмско-бѫлгарски разговори
   • Разговоръ пѫрви
    • [с. 379]
    • [с.] 380
    • [с.] 381
    • [с.] 382
    • [с.] 383
   • Втори разговоръ
    • [с.] 384
    • [с.] 385
   • Разговоръ трети
    • [с.] 386
   • Разговоръ четвѫрти
    • [с.] 387
    • [с.] 388
   • Разговоръ пети
    • [с.] 389
   • Разговоръ шести
    • [с.] 390
    • [с.] 391
    • [с.] 392
    • [с.] 393
   • Разговоръ седми
    • [с.] 394
    • [с.] 395
    • [с.] 396
    • [с.] 397
    • [с.] 398
    • [с.] 399
   • Разговоръ восьми
    • [с.] 400
    • [с.] 401
    • [с.] 402
   • Разговоръ девети
    • [с.] 403
    • [с.] 404
    • [с.] 405
    • [с.] 406
    • [с.] 407
    • [с.] 408
  • Съдѫржянье
   • [с. 409]
   • [с. 410]
   • [с. 411]
   • [с. 412]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]