• Блъгарскый календарь за 1875 годинѫ : Третіа година
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Лѣтоброениіе
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Пасхалии
   • [с.] 5
  • Четыре годишни врѣмена
  • Замрачениіа
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • [Православный календарь]
   • І. М. іенуарий) 1875 (гол. сѣчко. 31 д.
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • ІІ. М. февруарий) 1875 (мал. сѣчко. 28 д.
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • ІІІ. М. мартъ) 1875 (лъжи-травъ. 31 д.
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • ІV. М. априль) 1875 (цвѣтьнъ. 30 д.
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • V. М. май) 1875 (лѣтьнъ. 31 д.
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • VІ. М. юний) 1875 (чръвенъ. 30 д.
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • VІІ. М. юлий) 1875 (горяштникъ. 31 д.
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • VІІІ. М. августъ) 1875 (сръпенъ. 31 д.
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • ІХ. М. септемвр.) 1875 (заревъ. 30 д.
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Х. М. октомвр.) 1875 (листопадъ. 31 д.
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • ХІ. М. ноемвриіа) 1875 (студенъ. 30 д.
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • ХІІ. М. декемвр.) 1875 (коложегъ. 31 д.
    • [с.] 30
    • [с.] 31
  • Католичьскый календарь
   • [с.] 32
  • Еврейскый календарь
   • [с.] 33
  • Турскый календарь
   • [с.] 34
  • Тръгове въ Іевр. Турциѭ
   • Въ Блъгариѭ
   • Въ Тракиѭ
   • Въ Македониѭ
    • [с.] 35
  • За телеграфа въ Турско
  • За поштѫ-тѫ
   • Тарифа на писма-та за-по сухо
    • [с.] 36
   • Тарифа на писма-та по море
   • За прѣнасаніе съ поштѫ-тѫ пары и нѣшта
    • [с.] 37
  • Сравнителна таблица за най-употрѣбителны-ты монеты
   • [с.] 38
  • Св. Климентъ Охридскый
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • Блъгарскый народъ
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • Наше-то отечьство
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • Цѣлокупность-та на народа и протестанство-то по насъ
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
  • За земледѣлиіе-то
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
  • Двѣ думы за оныіа, които пиѭть ракиѭ
   • [с.] 59
  • Лѣкарскы бѣлѣжкы
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
  • Прѣгледъ на народно-църковны-ты събытиіа у насъ 1870-1874
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • Новы книгы, издадены отъ книжар. на Д. В. Манчовъ, Пловдивъ, Свѣштовъ, Солунъ
   • [с.] 67
   • [с.] 68
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]