Citation link:
 • Венецъ асбՃчніи или нравственны наставленія по азбуквенно
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Какъ трѣбва да сіа радваме само въ едного Господа, а не въ гнилы-ты вещи на тоіа свѣтъ
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Прѣдисловіе
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Тоіа алфавитъ дՃховный наріадихме тՃка тъй, както слѣдва, спорѣдъ пьрвообразно-то
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • Чіасть пьрва
   • Глава 1. Какъ най пьрва причина на Адамово-то испаданіе было негово-то безՃміе и дошюшъ непознаваніе себе си
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Глава 2. Какъ трѣбва да работимь съ разՃма и да пазимь Господны-ти заповѣди
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Глава 3. Какъ кой-то не работи съ разՃма, и кой-то го не очистіа, той разՃмъ не е правъ и истинскы разՃмъ
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Глава 4. Какъ трՃдъ-тъ и подвигъ-тъ на дՃховното обработваніе е до тогава, додѣто още не е дошьлъ нѣкой въ просвѣщеніе на разՃма
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Глава 5. Какъ трѣбва да послѣдваме въ всичко разՃма и разсѫжденіе-то, а не базсловеснѫ-тѫ плъть
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Глава 6. Какъ трѣбва да прѣдпочитаме пость, и да имаме въздьржіаніе въ всичко
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Глава 7. Какъ не трѣбва да сіа подчиніаваме на плътскы-ты сладострастііа, нъ да търсимь всіакога дՃховно Ճтѣшеніе Ճ Господа
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Глава 8. Какъ трѣбва всіакога да послѣдваме въ всичко разՃма, а не безсловеснѫ-тѫ и плътскѫ похоть
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Глава 9. Какъ трѣбва да сіа раніаваме съ глѣданіе на лице, и да сіа не подчиніаваме на плътскѫ-тѫ похоть
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Глава 10. Какъ трѣбва да сіа не подчиніава нѣкой на блѫдни помышленіа и мрѫсны похоти
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
   • Глава 11. Какъ не е свойственна на человѣка плътската похоть, нъ е остала Ճ нашіа родъ отъ Адамово-то престѫпленіе
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • Глава 12. Какъ не трѣбва да прилагаме сьрдце-то си въ настоіащы-ты вещи, и да не тръсимь спокойство и Ճтѣшеніе въ земленны-ты сладчины, нъ да го търсимь всіакога, само въ едного Господа Бога
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
  • Чіасть втора
   • Глава 1. Какъ да сіа пазимь въ всичкы-ты нѣчта отъ сѫетното высокохваленіе
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • Глава 2. Какъ да сіа не Ճтѣшіаме (не радваме) твърдѣ съ почитаніе-то и человѣческѫ-тѫ славѫ, зачтото сѫ прѣльстителны
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • Глава 3. Какъ да сѫ не гордиливьмь ни съ еднѫ вещь (съ ничто) на тоѫ свѣтъ
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Глава 4. Какъ да сіа смиріаваме всіакога и въ всичко прѣдъ Бога и прѣдъ человѣцы-ты
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
   • Глава 5. Какъ да мыслимь че нѣмаме ни малко нѣчто отъ се бе си
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
   • Глава 6. Какъ да не осѫждаваме никого дрՃгй, нъ да глѣдаме на свои-ты лошавины
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
   • Глава 7. Какъ да сіа пазимъ отъ смѣха, празнословіето и подсмиваніе-то
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
   • Глава 8. Какъ да сіа каемъ и да плачемь всіакога за съ грѣшенііа-та си Ճ тѫ-зи плачевнѫ долинѧ
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
   • Глава 9. Какъ да си наՃміаваме всіакога смьрть-тѫ и да сіа не лъжемь съ гнилы-ты веще на тойзи свѣтъ
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • Глава 10. Какъ нѣма ни Ճ еднѫ вещь на тойзи свѣтъ спокойство, освѣнь само Ճ едного Господа Бога е вѣчно-то спокойство
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
  • Чіасть третіа
   • Глава 1. Какъ да не сме сребролюбиви, нъ да имаме надѣждѫ само на едного Господа
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
   • Глава 2. Какъ да не завидіаме нѣкомՃ ни за еднѫ вещь на тойзи свѣтъ
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
   • Глава 3. Какъ да сіа не гнѣвимъ, и да паміатозлобствՃваме никомՃ
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
   • Глава 4. Какъ да не сіа оскърбіаваме твърдіа въ скърбы-ты си
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
   • Глава 5. Какъ всичкы-ти свѣтци изнՃрихѫ цѣлыа свой животъ въ скърбы и печіали
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
   • Глава 6. Какъ да тьрпимь юнашкы всичкы-ты несгодности (противны слՃчкы)
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
   • Глава 7. Какъ да сіа не лѣнимь, нъ вынагы да бѫдемь сьрдчени въ Божи-ты дѣла
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
   • Глава 8. Какъ да не сіа лѣни нѣкой, ни да сіа обезсьрчіава, нъ всіакога день и нощь да бѫде Ճсьрденъ и да сіа грыжи за себе си
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
   • Глава 9. Какъ да възбՃждаме себе си всіакога камъ насьрчіаніе-то и Божѭ-тѫ топлотѫ
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
   • Глава 10. Какъ да имаме всичко-то си желаніе камъ Бога, и да сіа прилѣпіаваме чрѣзъ молитвѫ на Него
    • [с.] 190
    • [с.] 191
   • Глава 11. Какъ да имаме любовь-тѫ си само камъ еднаго Бога, и ничто дрՃго да не прѣдпочитаме, освѣнь нѣговѫ-тѫ любовь
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
  • [Стихословіа]
   • Стихословіе пьрво. Любезно камъ Бога взываніе
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
   • Стихословіе второ. Любезно камъ Бога разговъріаніе
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
   • Стихословіе трето. Рачително камъ Бога выканіе
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
   • Стихословіе четвьрто. Желателно камъ Бога кликаніе
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
   • Стихословіе пето. Прѣвъсходно благодареніе камъ Бога за неговы-ты благодаіанііа
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
  • Оглавленіе
   • [с. 226]
   • [с.] 227
   • [с.] 228
   • [с.] 229
  • Родолюбывитѣ спомогатели
   • [с. 230]
   • [с.] 231
   • [с.] 232
   • [с.] 233
   • [с.] 234
   • [с.] 235
   • [с.] 236
   • [с.] 237
   • [с.] 238
   • [с.] 239
   • [с.] 240
   • [с.] 241
   • [с.] 242
   • [с.] 243
   • [с.] 244
   • [с.] 245
   • [с.] 246
   • [с.] 247
   • [с.] 248
   • [с.] 249
   • [с.] 250
   • [с.] 251
   • [с.] 252
   • [с.] 253
   • [с.] 254
   • [с.] 255
   • [с.] 256
   • [с.] 257
   • [с.] 258
   • [с.] 259
   • [с.] 260
   • [с.] 261
   • [с.] 262
   • [с.] 263
   • [с.] 264
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]