Citation link:
 • Уроци за търговскѫ аритметикѫ или най прости способи за исчисленіето на лихвитѣ и печалбитѣ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • I. Уроци за търговскѫ аритметикѫ
   • Урокъ пьрвый. Исчисленіе на лихвѫтѫ за единъ мѣсяцъ по 1 на % въ мѣсяцътъ
    • Задачи
     • [с. 5]
    • Разтълкуваніе
     • [с.] 6
    • Рѣшеніе
    • Правило
     • [с.] 7
   • Продълженіе отъ пьрвій-тъ урокъ. Исчисленіе на лихвѫ-тѫ за единъ мѣсяцъ по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 10 на % въ мѣсяцъ-тъ
    • Задачи
    • Разтълкуваніе
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • Рѣшеніе
     • [с.] 10
    • Правило
   • Продълженіе отъ пьрвій-тъ урокъ. Исчисленіе на лихвѫ-тѫ, когато капиталъ-тъ стои не единъ мѣсяцъ, а 2, 3, 4, 5, 6, ... мѣсяца
    • Задачи
     • [с.] 11
    • Разтълкуваніе
     • [с.] 12
    • Рѣшеніе
     • [с.] 13
    • Правило
   • Урокъ вторій. Исчисленіе на лихвѫ-тѫ по 1/2, 1/3, 1/4[...]въ мѣсяцътъ
    • Задачи
    • Разтълкуваніе
     • [с.] 14
     • [с.] 15
    • Рѣшеніе
     • [с.] 16
     • Подробно рѣшеніе на нѣкой отъ горнитѣ примѣри
      • [с.] 17
    • Правило
     • [с.] 18
   • Продълженіе отъ вторій-тъ урокъ. Исчисленіе на лихвѫ-тѫ за единъ мѣсяцъ по 1 1/2, 2 1/3, 3 1/4[...]въ мѣсяцъ-тъ
    • [с.] 19
    • Задачи
    • Разтълкуваніе
    • Рѣшеніе
     • [с.] 20
     • Разтълкуваніе на нѣкой отъ горнитѣ примѣри
      • [с.] 21
    • Правило
     • [с.] 22
   • Урокъ третій. Съкращенъ начинъ за исчисленіето на лихватѫтѫ, когато капиталъ-тъ е даденъ по 10% и по 5% въ мѣсяцътъ
    • Задачи
    • Разтълкуваніе
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Рѣшеніе
     • [с.] 25
    • Правило
   • Продълженіе отъ третій-тъ урокъ. Прѣдиздълженіе на записи, по колко и да е на %
    • Задачи
     • [с.] 26
    • Разтълкуваніе
    • Рѣшеніе
     • [с.] 27
    • Правило
   • Урокъ четвърій. Исчисленіе на лихвѫтѫ за извѣстно число дни, по 1% въ мѣсъцътъ
    • Задачи
     • [с.] 28
    • Разтълкуваніе
     • Първій-тъ въпросъ
      • [с.] 29
     • Вторій-тъ въпросъ
     • Третій-тъ въпросъ
      • [с.] 30
      • [с.] 31
    • Рѣшеніе
     • [с.] 32
    • Правило
   • Продълженіе отъ четвъртій-тъ урокъ. Исчисленіе на лихвѫ-тѫ на извѣство число дни по 2, 3, 4 [...] въ мѣсяцъ-тъ
    • Задачи
     • [с.] 33
    • Разтълкуваніе
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • Ето таблица, въ която е исчислено частното число[...]
      • [с.] 37
    • Рѣшеніе
    • Правило
     • [с.] 38
   • Урокъ петій. За прѣдиздължителното исчислиніе на записитѣ
    • [с.] 39
    • Задачи
     • [с.] 40
     • [с.] 41
   • Урокъ шестій. За исчислиніето на печалбитѣ отъ стоки
    • [с.] 42
    • І. Способъ да ся намѣрва, по коя цѣна трѣбва да ся продава нѣкоя стока, като ся смѣта ползата[...]
     • [с.] 43
     • Задачи
      • [с.] 44
      • [с.] 45
    • ІІ. Способъ да ся намѣрва, по коя цѣна трѣбва да ся продава нѣкоя стока, като ся смѣта печалбата спорѣдъ цѣната[...]
     • Задачи
      • [с.] 46
      • [с.] 47
      • [с.] 48
  • II. Задачи
   • По първій-тъ урокъ
   • По вторій-тъ урокъ
    • [с. 49]
   • По третій-тъ урокъ
   • По четвъртій-тъ урокъ
    • [с.] 50
   • По петій-тъ урокъ
    • [с.] 51
   • По шестій-тъ урокъ
    • [с.] 52
   • Общи задачи
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
  • [Погрѣшки]
   • [с. 56]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]