Citation link:
 • Свѧщеннаѧ історіа церковна ѿ Ветхі-етъ и Новыетъ завѣтъ : Собранна и сочиненна ѿ славѣнскій на славено-болгарскї-етъ ѧзыкъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Часть А. Історιа церковна на Ветхі-етъ завѣтъ
   • Глава а҃. за сотвореніето на свѣтѫтъ
    • [с. 3]
   • Глава в҃. За грѣхѫтъ на первыетъ чл҃къ
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • Глава г҃. за потопѫтъ, и законѫтъ естественный
    • [с.] 6
   • Глава д҃. За Авраама и дрՃги Праотцы
    • [с.] 7
   • Глава е҃. За робството егѵпетско и Пасха
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Глава ѕ҃. за пѫтՃваніето по пՃстынιѫта и за написаныетъ законъ
    • [с.] 10
   • Глава з҃. за Богопоклоненιето на Ісраилтѧнитѣ и за завѣтъ Божій сѫсъ тѣхъ
    • [с.] 11
   • Глава и҃. за Ідѡлопоклонството
   • Глава ѳ҃. за Давιда, Мессιѧ, и Соломѡна
    • [с.] 12
   • Глава ι҃. за раздѣленіето Самарιйско и за Проороцытѣ
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Глава а҃ι. за робството Вавѵлѡнско
   • Глава в҃ι. за состоѧніето на ІՃдеитѣ подиръ робството
    • [с.] 15
    • [с.] 16
  • Часть В҃. Історιа церковна на Новы етъ завѣтъ
   • Глава а҃. за рождеството на Іс҃а Хрс̑̑та
    • [с.] 17
   • Глава в҃. за Іѡанна Крестителѧтъ
    • [с.] 18
   • Глава г҃. за званіето на Апостолытѣ
    • [с.] 19
   • Глава д҃. за проповѣдьта на Хрс̑̑та Іи҃са
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Глава е҃. за страданіето и смертьта на ІсՃса Хріста
    • [с.] 22
   • Глава ѕ҃. за воскресеніето на Іс҃а Хріста
    • [с.] 23
   • Глава з҃. за вознесеніето Іс҃во Хрс̑̑во.
    • [с.] 24
   • Глава и҃. за сошествіето свѧтагѡ ДՃха
    • [с.] 25
   • Глава ѳ҃. за проповѣдьта на Апостолытѣ.
    • [с.] 26
   • Глава ι҃. за писаніѧта на Апостолытѣ
    • [с.] 27
   • Глава а҃ι. за оустановленіето на Апостолытѣ
    • [с.] 28
   • Глава в҃ι. за церковнѫта Іерархіѧ.
    • [с.] 29
    • [с.] 30
  • Свѧтое еѵангеліе. На второ воскресеніе, во свѧтый и свѣтлый день пасхи ; на два ѧзика, Бѫлгѫрскій и тՃрскій
   • И да са сподобимъ нιа [...]
    • [с.] 31
   • тՃрскій
    • [с.] 32
  • [Последни сраници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]