Citation link:
 • Краткаѧ свѧщеннаѧ історіа и Свѧщенный катихисісъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предислѻвіе къ любезнымъ читателемъ!
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
   • [с.] ІХ
   • [с.] Х
   • [с.] ХІ
   • [с.] ХІІ
   • [с.] ХІІІ
   • [с.] ХІV
   • [с.] ХV
   • [с.] ХVІ
  • Сокращенιе на Свѧщена-та Історїа (Повѣсть)
   • Первый Перїодъ. Който воспріимва, 2262 : годины, отъ созданіѧ мιра до потопа
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Вторый Перїодъ. Воспріемлющій, 1207. годины отъ Потопа, до Авраамово то званіе, въ Ханаанска-та земла
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Третый Перїодъ. Воспріимва отъ Авраамово то званіе, до исхода Ісраилева изъ Егѵпта 425 лѣта
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Четвертїй Перїодъ. НачнՃвшій отъ исхода Ісраилскаго народа, до созижденіе то Храма Соломонова, до шестстотини и една година
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Пѧтый Перїодъ. Наченшїй отъ созижденіе то Храма, до приселенїето Вавѵлонско, возимва, 424. години
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Шестый Перїодъ. Наченшїй отъ Приселенїе то Вавѵлонско, до рождества Хрїстова, возимва, 589. години
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Седмый Перїодъ. За рождество то на господа нашего ІисՃса Хріста, за негова та смерть, воскресеніѧ, и вознесеніѧ. Содержава 33 години
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Ѻсмый Перїодъ. За Апостолско то оучителство, и пространство то на Хрістіанска та вѣра, и Іеросалимско то разореніе, содержава, 80. години
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • За книги те вѣхтаго завѣта
    • [с.] 28
   • За книги те новаго завѣта
    • [с.] 29
   • За свѣтовно то зданїе
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • За человѣка
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • За собственной заповѣди и нейни тѣ престՃпницы
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Оувѣщанιѧ оучащейсѧ юности
    • [с. 40]
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
  • Свѧщенный катихисісъ, или Сооглашеніе : то есть Кратко-Православное Оученїе на Хрїстїанска-та вѣра
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • Ввожденιе
    • Что е свѧщенный катихисїсъ?
     • Премѣчанїе
      • [с. 1]
    • Раздѣленїе свѧщаннаго катихисїса
     • [с.] 2
   • Часть перваѧ. За внՃтрешнаго слՃженїѧ
    • Часть перваѧ. За вѣрата
     • [с.] 3
     • Раздѣленїе боговѣданїѧ
     • Глава а҃. За естественнаго боговѣденїѧ
      • Какъ сѧ показва естествено, защо има богъ
       • [с.] 4
       • [с.] 5
       • [с.] 6
       • [с.] 7
     • Глава в҃. За откровеннаго боговѣданїѧ
      • За свѧщеннаго писанїѧ
       • [с.] 8
      • За свѧтаго сѵмвола (исповѣданїѧ)
       • Свѧтый Сѵмволъ
        • [с.] 9
        • Примѣчанїе
         • [с.] 10
       • Толкованїе всѧкаго члена свѧтаго сѵмвола
        • За свѧта троица
         • [с.] 11
        • Членъ первый. За бога отца творца
         • Примѣчанїе а҃
          • [с.] 12
         • Примѣчанїе в҃
          • [с.] 13
        • Членъ вторый. За бога сына избавителѧ
         • [с.] 14
        • Членъ третιй. За вочеловѣченїѧ Господнѧ
         • [с.] 15
        • Членъ четвертый. За страсти тѣ и смерта на спаса ІисՃса Хрїста
         • [с.] 16
         • [с.] 17
         • Примѣчанїе
          • [с.] 18
        • Членъ пѧтый. За воскресенїе то ІисՃса Хрїста
         • Примѣчанїе
          • [с.] 19
        • Членъ шестый. За вознесенїе то на господа ІисՃса Хрїста
         • Примѣчанїе
          • [с.] 20
        • Членъ седмый. За втораго пришествїѧ господнѧ
         • Примѣчанїе, а҃
          • [с.] 21
         • Примѣчанїе, в҃
          • [с.] 22
        • Членъ осмый. За бога ДՃха оутѣшителѧ
         • [с.] 23
         • Примѣчанїе
          • [с.] 24
        • Членъ девѧтый. За свѧта та соборна и Апостолска церква
         • Примѣчанїе, а҃
          • [с.] 25
         • Примѣчанїе, в҃
        • Членъ десѧтый. За свѧтаго крещенїѧ
         • [с.] 26
        • Членъ первонадесѧтый. За восресенїѧ мертвыхъ
         • Примѣчанїе
          • [с.] 27
          • [с.] 28
        • Членъ дванадесѧтый. За бՃдՃщаго живота
         • [с.] 29
    • Часть втораѧ. ѡ любви
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • За божественаго закона или за десѧть тѣхъ заповѣди божїи
      • Десѧть те заповѣди. (а҃)
       • [с.] 32
       • Примѣчанїе
        • [с.] 33
       • Заповѣдь Перваѧ
        • [с.] 34
        • Примѣчанїе а҃
         • [с.] 35
        • Примѣчанїе в҃
         • [с.] 36
        • Примѣчанїе г҃
       • Заповѣдь втораѧ
        • Примѣчанїе. а҃
         • [с.] 37
        • Примѣчанїе. в҃
         • [с.] 38
       • Заповѣдь третаѧ
        • Примѣчанїе
         • [с.] 39
        • Примѣчанїе
         • [с.] 40
       • Заповѣдь четвертаѧ
        • Примѣчанїе, а҃
         • [с.] 41
        • Примѣчанїе, в҃
         • [с.] 42
       • Заповѣдь пѧтаѧ
        • Примѣчанїе, а҃
         • [с.] 43
         • [с.] 44
         • [с.] 45
         • [с.] 46
         • [с.] 47
        • Примѣчанїе в҃
         • [с.] 48
       • Заповѣ[д]ь шестаѧ
        • Примѣчанїе, а҃
         • [с.] 49
        • Примѣчанїе в҃
         • [с.] 50
        • Примѣчанїе, г҃
       • Заповѣдь седмаѧ
        • Примѣчанїе, а҃
         • [с.] 51
        • Примѣчанїе, в҃
       • Заповѣдь осмаѧ
        • [с.] 52
        • Примѣчанїе а҃
         • [с.] 53
         • [с.] 54
        • Примѣчанїе в҃
       • Заповѣдь Девѧтаѧ
        • [с.] 55
        • Примѣчанїе
       • Заповѣдь Десѧтаѧ
        • [с.] 56
        • Примѣчанїе
         • [с.] 57
    • Часть третаѧ. За надежда та
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • За Молитва та
      • [с.] 60
      • [с.] 61
     • За господственна та молитва.
      • Господственнаѧ молитва (е҃)
       • [с.] 62
       • Примѣчанїе
       • Предисловїе
        • Примѣчанїе
       • Прошенїе, а҃
        • Примѣчанїе.
         • [с.] 63
       • Прошенїе, в҃
        • Примѣчанїе
       • Прошенїе, г҃
        • Примѣчанїе
         • [с.] 64
       • Прошенїе, д҃
        • Примѣчанїе
       • Прошенїе, е҃.
        • [с.] 65
        • Примѣчанїе а҃
        • Примѣчанїе в҃
       • Прошенїе, ѕ҃
        • Примѣчанїе
         • [с.] 66
       • Прошенїе, з҃
        • Примѣчанїе
       • Ѻкончанїѧ слова
        • Примѣчанїе
         • [с.] 67
   • Часть втораѧ. За внѣшно то слՃженїе
    • [с.] 68
    • Часть перваѧ. За тайнства та или за свѧщеннытѣ совершенства
     • Примѣчанїе.
      • [с.] 69
     • За седемь тѣхъ тайнства
      • Примѣчанїе
       • [с.] 70
      • а҃. За Крещенїето
       • Примѣчанїе а҃
        • [с.] 71
       • Примѣчанїе. в҃.
        • [с.] 72
       • Примѣчанїе, г҃.
        • [с.] 73
       • Примѣчанїе, д҃
      • в҃. За Мѵро то или помазанїе то
       • [с.] 74
       • Примѣчанїе, а҃
       • Примѣчанїе, в҃
       • Примѣчанїе, г҃
        • [с.] 75
      • г҃. За ЛїтՃргιа та
       • Примѣчанїе а҃
        • [с.] 76
       • Примѣчанїе в҃.
        • [с.] 77
       • Примѣчанїе, г҃
       • Примѣчанїе д҃
        • [с.] 78
       • Примѣчанїе е҃.
        • [с.] 79
       • Примѣчанїе, ѕ҃
      • д҃. За Покаѧнїе то
       • [с.] 80
       • Примѣчанїе.
        • [с.] 81
      • е҃. За Свѧщенство то
       • Примѣчанїе
        • [с.] 82
        • [с.] 83
      • ѕ҃. За свадба та
       • Примѣчанїе, а҃
       • Примѣчанїе, в҃
        • [с.] 84
        • [с.] 85
      • з҃. За масло ѡсвѧщенїе то
       • Примѣчанїе
    • Часть втораѧ. За хрїстїанска та правда
     • Раздѣленїе на хрїстїанската правда
      • [с.] 86
     • Глава, а҃
      • Кои злины подобава да отбѣгва хрїстїанинатъ
      • Раздѣленїе на злинитѣ
       • а҃. Смертнїи согрѣшенїи та
        • [с.] 87
       • в҃. Согрѣшенїи та противՃ свѧтагѡ ДՃха
        • [с.] 88
       • г҃. Непреподобнодѣланїи та
        • [с.] 89
       • д҃. Сообщенїе въ чՃждїй согрѣшенїи та
        • [с.] 90
     • Глава, в҃.
      • Кои добрини подобава да стрՃва Хрїстїанинатъ
      • Раздѣленїе на добрини тѣ
       • [с.] 91
       • а҃. Потребнїи ти на всѧкаго хрїстїанина
       • в҃. Противнїи ти на смертнїи ти согрѣшенїи та, добродѣтелства та
        • [с.] 92
       • г҃. Тѣлеснїи ти работы на Милосердїе то
       • д҃. ДՃховнїи ти работи на Милосердїе то
        • [с.] 93
     • Подтвержденіе. За девѧть тѣхъ блаженства
      • [с.] 94
      • Примѣчанїе на девѧть тѣхъ блаженства
       • [с.] 95
       • Примѣчанїе
        • [с.] 96
        • [с.] 97
  • Содержаніе на сващенно Історія - та, Первый Періодъ
   • [с. 98]
  • Содержаніе на сващенаго Катихисіса
  • Погрѣшки
   • [с. 99]
   • [с. 100]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]