Citation link:
 • Златный изворъ заради домашно урѣжденіе или Лондонски домочядны потрѣби и новоизнайдени тайни на іестеството : За съкоіе състоіаніе и степенъ на чьловѣциты ради усъвършенствованіе-то на домостроителство-то и художества-та : Ч. 1 / Прѣведенъ отъ Х. І. Крантова ; А умножененъ и допълненъ отъ народны искуства съ труда и иждивеніе-то на Димитрія Х. Іоанова Смрикарова самоковца
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. ІІІ]
  • [Мото]
   • [с. ІV]
  • Предисловіе
   • [с. V]
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
  • Содержаніето на Златныа Изворъ по азъ бука
   • [с. VІІІ]
   • [с.] ІХ
   • [с.] Х
   • [с.] ХІ
   • [с.] ХІІ
   • [с.] ХІІІ
   • [с.] ХІV
   • [с.] ХV
   • [с.] ХVІ
  • Заради полски-тѣ и градинарски-тѣ сеидби
   • 1. Съ голѣмъ успѣхъ а съ малко трудъ да посадишъ барабой (патате кромпиръ) и каква и-да-іе земя
    • [с. 1]
   • 2. За сеіанье то на детелина-та
   • 3. Какъ трѣба да испитувашъ семето дали іе узрело и за саданье-ли іе
   • 4. Какъ трѣба да увардишъ семе-то отъ насекоми, (црьвіе и бубулечки) да го не прегризатъ въ земя-та
   • 5. Какъ трѣба пшеница-та кога се угрѣіе или запали, пакъ да ѭ оправишъ
    • [с.] 2
   • 6. Чавки (врани - гарги) и други пакостльивш птици отъ посѣіани-тѣ ниви да отпѫдишъ
   • 7. Какъ може да се уварди пшеница-та за да се не развали за много годинь, тъй сѫщо и отъ плъхове и мишки
   • 8. Житни-тѣ бубулечици и гѫкрици да истребишъ
   • 9. Заради полза-та отъ сѣрь-та (кюкюртъ) въ сички-тѣ градинарски сеидби
    • [с.] 3
   • 10. Овощиіе-то и зелѣ-то да упазишъ отъ гѫсеници
   • 11. Мравинци какъ да истребишъ
   • 12. Цвѣтіе и плодове въ срѣдъ зимѣ да произведешъ
    • [с.] 4
   • 13. Младо цвѣте отъ цьрви и пужеве да съчувашъ
   • 14. Какъ да увардишъ у пролѣть овощиіа-та (дрьвето) отъ мразъ и слана
   • 15. Какъ да помогнешъ на растеніа-та за да расте
    • [с.] 5
   • 16. Твьрдѣ ползователно гноіенье на ниви-тѣ съ соль
   • 17. Какъ да забранишъ за да се не подпали пшеницата
    • [с.] 6
   • 18. Съ половинъ семе да посѣіешъ нива-та, коіе-то друго-іаче отива іоште толко
    • [с.] 7
   • 19. Измръзнали стѫбла и дрьвіе-та пакъ да ги направишъ плодоносни
   • 20. Откѫснато цвѣте за много врѣме неповѣхнало за го учувашъ
    • [с.] 8
   • 21. Сѣкакво овощиіе, при томъ лимоне и нарове млого годинь да можешъ да ги съчувашъ свѣжи (таазе)
   • 22. Цвѣте дори до зима неповѣхнало да учувашъ
    • [с.] 9
   • 23. Средство, що-то плодовити-тѣ дрьвіе-та сѣка година да раждатъ и да приносатъ богатъ родъ
   • 24. Ружа (триандафилъ - шипцъ) въ срѣдъ зима да произведешъ
    • [с.] 10
   • 25. Средство пресади на далечъ да пратишъ
   • 26. Какъ да ссѫдешъ шпаргли. (?) (спаранги)
    • [с.] 11
   • 27. Салата да направишъ, що-то за малко врѣме да изникне
    • [с.] 12
  • За скотоводство-то. За храна-та на добитъци-тѣ въ обще
   • 28. Кога то нѣма доволно сено какъ да изхранишъ добитаци-тѣ си съ малко иждивениіе
    • [с. 13]
   • 29. Какъ да угоишъ свинье, за да имашъ дебела сланина
   • 30. Начинъ съ кой-то може да се умножн на крави-тѣ млѣко то
   • 31. Какъ да изхранишъ теле безъ млѣко
    • [с.] 14
   • 32. Други начинъ
   • 33. Трети начинъ
    • [с.] 15
   • 34. Да произведешъ по хубава вълна на овцѣ-тѣ
   • 35. Какъ да увардишъ стока-та зимно врѣмеотъ болесть
   • 36. Какъ да увардишъ овцы-тѣ отъ метилъ
    • [с.] 16
   • 37. Гѫски за малко врѣме да угоишъ
   • 38. Кога почне куче да побѣснява, какъ да го излѣкувашъ
    • [с.] 17
  • Заради домашни-тѣ потрѣби въобще
   • 39. Месо кога іе наплювано отъ мухи да го очистишъ тъй що-то да не остане въ него никаква лоша миризма
   • 40. Заради развалена риба
   • 41. Мѣсо прѣзъ лѣто-то подиръ 9 и 10 дни да съчувашъ за да се неразвали
    • [с.] 18
   • 42. Заклано животно да упазишъ дълго врѣме да се неразвали
   • 43. Средство противъ развалено мѣсо и риба
   • 44. Какъ да учувашъ пастѫрма (сушено мѣсо) и вода въ море-то отъ поврежднаніе )
   • 45. За пѫтници, кои-то рано пѫтуватъ, а особно стари хора, укрепително питиіе
    • [с.] 19
   • 46. ІАйца за много врѣме да учувашъ
   • 47. Другъ способъ
   • 48. Помрьзнало овощіе пакъ да го повьрнешъ да се свѣсти
   • 49. ІАбълки за много врѣме да учувашъ
    • [с.] 20
   • 50. Протокали и лимонье да учувашъ да се не развалятъ
   • 51. Гроздіе 9 мес. таазе да увардишъ
   • 52. Лешници да съчувашъ да се не развалѫтъ но да сѫ таазе
    • [с.] 21
   • 53. Развалена вода пакъ да ѭ направишъ за употрѣблѣниіе
   • 54. Лоша вода въ вади-тѣ или кладенци да ѭ очистишъ
   • 55. Развалена вода за іедна нощь да поправишъ и очистишъ
    • [с.] 22
   • 56. Текуща или каква да іе друга вода да ѭ изчестишъ
   • 57. Заради полза-та отъ жешка-та вода
   • 58. Особито за здравье-то полѣзна вода
   • 59. Отъ рибизли (француско гроздіе) хубаво вино да правишъ
    • [с.] 23
   • 60. Англіиски шампань да правишъ
   • 61. Какъ да правишъ особенъ пунчъ
    • [с.] 24
   • 62. Заради кафето
   • 63. Кафе отъ жиръ (желадъ)
    • [с.] 25
   • 64. Какъ да правишъ хубавъ зейтинъ
   • 65. Заради полза-та отъ коприва-та
   • 66. Вода съ коіа-то можѫтъ да се перѫтъ кошули-тѣ (ризи-тѣ) мѣсто сапунъ
    • [с.] 26
   • 67. Вълнени дрехи да учувашъ отъ молци
    • [с.] 27
   • 68. Вълна отъ какви и да іе насѣкоми да очистишъ
   • 69. Новъ способъ да се исчистюватъ копринени и волнени нѣща безъ да имъ се развали боіа-та
    • [с.] 28
   • 70. Способъ на Хинези-тѣ. сѣкакви дрехи и други матеріи тъй да направишъ, що-то и найголѣмъ дъждъ да не може презъ нихъ да пробиіе
   • 71. На старо кадифе (сомотъ), коіе-то іе длака-та (аво) смачкана въ прьвото и положениіе да повратишъ
   • 72. Кундури и чизми да направишъ що-то вода да не минува презъ нихъ
    • [с.] 29
   • 73. Другъ начинъ
   • 74. Препорѫчителни сапунъ за миіенье
   • 75. Испитанъ и одобренъ начинъ чувьрлиге и други птици, кои-то по трева-та нощуватъ да ловишъ
    • [с.] 30
  • Заради пчели-тѣ
   • 76. Изъ кошница-та (улей-а) да вадишь меть или да подрѣзувашъ безъ да убиіешъ пчели-тѣ
   • 77. Пчели-тѣ да премѣстювашъ изъ іедна кошница въ друга
    • [с.] 31
   • 78. Безъ медъ да хранишъ пчели
  • Средства противъ различни досадителни насѣкоми и други животинки
   • 79. Средство противъ мухи-тѣ
    • [с.] 32
   • 80. Противъ стѣници-тѣ (дьрвеници тахтабити)
   • 81. Заради мишки-тѣ и тѣхно-то истрѣбованье
    • [с.] 33
   • 82. Второ средство
   • 83. Трѣто срѣдство заради истрѣбванье-то на мишки-тѣ
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • 84. Другъ способъ
   • 85. Новъ начинъ за распѫданье на мишки
    • [с.] 37
  • Разни средства да се угасява огьнь твьрдѣ скоро и добрѣ
   • 86. Огьгь изведнашъ да угасишъ
   • 87. Да дадешъ на вода-та по голѣма сила за да гаси
   • 88. Да побѣгнешъ отъ огьнь изъ високи кѫщи
    • [с. 38]
   • 89. Правила кога се запалѭтъ дрехи на човѣка
   • 90. Кога огьня таи, а неще да избухне
   • 91. Трать (праханъ) по іевтинъ
   • 92. Сила-та на барутя да уголѣмишъ
    • [с.] 39
   • 93. При пълнянье-то на пушки, топове и кумбари как твѣба да постѭпвашъ
   • 94. Стѫклено шише тъй да направишъ, що-то за много мѣсеци нощемъ да свѣти къто свѣщь
    • [с.] 40
  • [Други]
   • 95. Особито средство за отекла нога на животинье, особито на конь
   • 96. Средство противъ коньски-тѣ олишуванье-та, и какъ можатъ за всегда да се учуватъ здрави и дебели
    • [с.] 41
   • 97. Лѣтно врѣме да очувашъ конь отъ мухи
   • 98. Конье съ половинъ отъ обикновено-то храненье и иждивениіе да хранишъ
    • [с.] 42
   • 99. Средство противъ конь кога се умори, па запре
   • 100. Изрѣдно средство конье отъ болѣстн да предупазишъ, болни да лѣкувашъ и хубавъ видъ да имъ дадешъ
    • [с.] 43
   • 101. На конь, на коіе-то искашъ мѣсто, бѣли пятна да направишъ
   • 102. Конье въ добро състоіаніе да учувашъ кога-то се пѫтува далеко
   • 103. Средство за ониіа конье, кои то се не даватъ да се подковаватъ
    • [с.] 44
   • 104. Да излѣкувашъ овціе отъ шуга, и кѫрлежи да очистишъ
   • 105. Средство кога се запече говѣдо, та неможе да искара лайна-та си
    • [с.] 45
   • 106. Шугави псета да излѣкувашъ
   • 107. Средство противъ мушици-тѣ кондраци-тѣ и комаре
   • 108. Средство кога се навлече перде на око-то на говедо или на конь
    • [с.] 46
   • 109. Знакове на шуга-та по овци-тѣ, и описаниі-то на лѣк̕а
    • [с.] 47
   • 110. Черенъ лукъ (кромидъ) да нарасте до двѣ оки іедна-та глава
   • 111. Кога куче отрови или разболи, що-то да се непознава що му іе
   • 112. Средство противъ моравая язва и смьрть по псета-та
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • 114. Предохранителни средства за говеда противъ болѣсти у пролѣть и іесень къто се искарувать на паша, или отъ трева на сено
    • [с.] 50
   • 115. Средство за да распѫдишъ отъ псета-та бълхитѣ
    • [с.] 51
   • 116. Туткалъ съ кой-то може строшени чиніи и стаклени ссѫдове да се залепѫтъ
   • 117. Средство какъ да изнамѣришъ подземни источници
    • [с.] 52
   • 118. Особити начинъ да мѣсишъ хлѣбъ
   • 119. Разваленъ тютюнъ да оправишъ
    • [с.] 53
   • 120. Какъ да правишъ съ млѣко-то за да не посинѣіе
   • 121. Памучни нѣща, платно и преда скоро и хубаво да избѣлишъ
   • 122. Хубава желта боіа да направишъ, съ коіа-то може бумага, свила и други различни нѣща да се боіадисватъ
    • [с.] 54
   • 123. Грахъ и сочиво отъ запалюванье да упазишъ
   • 124. Кисело пиво да оправишъ
    • [с.] 55
   • 125. Оландези-тѣ какъ бѣлѭтъ прежда и платно
   • 126. Да направишъ вестфалско сиренье
    • [с.] 56
   • 127. Какъ въ Германиіа (Нѣмско) гоѭтъ гѫски-тѣ и сушѫтъ
    • [с.] 57
   • 128. Крави да се отбиѭтъ отъ този обичай кога сами себе си сисѫтъ
   • 129. Заради влага-та коя-то се намира въ соби-тѣ по стени-тѣ и зидове-тѣ
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • 130. Скѫпоцѣнни отъ стакло вѣщи, кога се строшѭтъ пакъ да ги залѣпишъ
   • 131. На стари позлатени нѣща, и на свилено (копринено) извезено злато, коіе-то іе умьрляно, пакъ напрешна-та свѣтлость да повьрнешъ
   • 132. Най лоша ракия безъ приварѣванье, толкова люта да направишъ, що-то барутъ да запалюва
    • [с.] 60
   • 133. Да разпѫдишъ оня димъ, що происходи отъ кандила-та свѣщи-тѣ и друго
   • 134. За гроздоберъ сѣкоіе лоше вино на добро да преправишъ
    • [с.] 61
   • 135. Солено мѣсо, или суха пастьрма, презъ лѣто-то да оставишъ безъ да се развали
   • 136. Да сушишъ говежда пастьрма и іезици
    • [с.] 62
   • 137. Мисирки (биби), гѫски и патици іевтино и за кратко врѣме да угоишъ
   • 138. За полза-та отъ изгнило-то овощиіе
    • [с.] 63
   • 139. Календарь за врѣме-то на селанье-тѣ
    • [с.] 64
   • 140. Средство съ коіе-то да направишъ пиво, млѣко и іастиіе да не прокисне
   • 141. Средство за поболшениіе-то на пиво-то
    • [с.] 65
   • 142. Скородѣйствующее средство при пожари-тѣ (іангѫнье-тѣ)
   • 143. Средство презъ средъ зима пилци да изведешъ
    • [с.] 66
   • 144. Средство за ония желѣзни нѣща. що подлежѫтъ на въздухъ, да ги очувашъ отъ рѫжда
   • 145. ІАребици изъ іединъ предѣлъ въ другъ да преселишъ дѣто никога не ги іе имало
   • 146. Развалено вино да оправишъ
    • [с.] 67
   • 147. Да дадешъ на вино-то добръ вкусъ
   • 148. Разваленъ оцетъ да поправишъ
   • 149. Петь шесть теле-та да доишъ съ іедна крава
    • [с.] 68
    • [с.] 69
   • 150. Средство противъ черви-тѣ, кои-то разни кѫщни дьрвени нѣща поврѣждатъ и развалѭтъ
   • 151. Малко но твьрдѣ вкусно сиренье да направишъ отъ матеница
    • [с.] 70
   • 152. Кокошки да накарашъ, що-то презъ зима-та да сносѭтъ іайца
    • [с.] 71
   • 153. Евтино средство, скорошни рани на хора и добитъци, особено злѣ подковани конье да излѣкувашъ
   • 154. Средство съ коіе-то се храни риба въ рибници-тѣ
   • 155. Средство противъ повредени плодовити дьрве-та кои-то другоіаче могли би да изсѫхнать
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • 156. Средство, какъ да упазишъ риба-та у рибници-тѣ, кога іе люта зима-та да не боледува
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • 157. Средство за млади здрави овощия, кои-то нещѫтъ да раждатъ
    • [с.] 77
   • 158. Сушеници да сушишъ да добиѭтъ особитъ приіатенъ вкусъ
   • 159. Много овощни дьрве-та и въ най лоше врѣме да упазишъ
   • 160. Средство, съ коіе-то презъ лѣто-то съ по іевтино да хранишъ жива-та стока (крилата)
    • [с.] 78
   • 161. Средство за лоша и слаба прѣжда, кога-то жени-тѣ ткаѭтъ (тѫчѭтъ)
   • 162. Средство за да възвисишъ величина-та на овощиіа-та и да имъ ускоришъ узрѣванье-то
    • [с.] 79
   • 163. Заради суіевѣриіе-то, коіе-то се намира при полско-то сеіанье какво-то по градини-тѣ и бахчи-тѣ
    • [с.] 80
   • 164. Особита средство за чистенье орѫжия и други полѣзни нѣща
   • 165. Развалено сиренье да оправишъ
    • [с.] 81
   • 166. Отъ багренъ (салкѫмъ чичее) да направишъ хубаво зелено дьрво
   • 167. Разни правила за да чувашъ хубави и здрави добитъци-тѣ, особно конье
    • [с.] 82
  • Правила за человѣческо-то здравье
   • 168. Кратка бѣлѣжка
   • 169. Заради повреда-та ако се живѣіе на близо при гробища
    • [с.] 83
   • 170. Предосторожность, коя трѣба да се наблюдава кога се посѣщаватъ нѣкои болни
   • 171. Спанье-то да укрѣпишъ и да му помогнешъ
    • [с.] 84
   • 172. Хистериіа да предопрѣдишъ
   • 173. Какъ іе възможно дълбока вода да се прейде безъ пливанье, и оня що іе падналъ да се удави, за да може да му се помогне
   • 174. Какъ да постѫпвашъ съ ония, що сѫ се удавили
    • [с.] 85
    • [с.] 86
  • Заради постѫпванье-то съ зѫби-тѣ
   • 175. За варденье-то на зѫби-тѣ и жлебина-та имъ
    • [с. 87]
   • 176. Лесенъ способъ за да истребишъ стрежа-та що іе около зѫбитѣ
   • 177. Тинктура или смѣсь за зѫби-тѣ и жлябина-та
   • 178. Прахъ за зѫби-тѣ
   • 179. Другъ начинъ
    • [с.] 88
   • 180. Испитано средство за зѫби-тѣ, що-то отъ младость до дълбока старость здрави да се учуватъ, такожде кога заболѭтъ безъ лѣкарь да ги излѣкувашъ, безъ да стане нужда да извадишъ нѣкой
    • [с.] 89
   • 181. Най способно средство за зѫби-тѣ, кога се упалѭтъ или начнѫтъ да изгниватъ и да смьрдѭтъ
    • [с.] 90
   • 182. Добьръ прахъ за зѫби
    • [с.] 91
   • 183. Средство противъ зѫбоболь
   • 184. Средство за гуреливи, или за очи кои-то течѭтъ
   • 185. Средство за слаби очи
    • [с.] 92
   • 186. Лесенъ начинъ изведнашъ да прекратишъ грозница (треска)
   • 187. Средство кога се нѣкой изгори
   • 188. Другъ способъ
   • Трети начинъ
    • [с.] 93
   • 190. Дѣйствиіе на оцето отъ вино кога се види изгорено-то
   • 191. Още іединъ начинъ
   • 192. Черви да вадишъ изъ уши-тѣ
    • [с.] 94
   • 193. Черви що има въ уши-тѣ и други насѣкоми да ги убиіешъ
   • 194. Средство противъ ухоболъ
   • 195. Да излѣчишъ оглухнуванье
   • 196. Средство противъ брадавици
    • [с.] 95
   • 197. Помада отъ коя-то растѫтъ косми тѣ (коса-та)
   • 198. Средство противъ черви на прьсти
   • 199. Средство за простинали части на тѣло-то
   • 200. Кой иска да ме се потѫтъ нозѣ-тѣ
    • [с.] 96
   • 201. Средство противъ костоболъ
   • 202. Средство противъ глисти
   • 203. Кога се съ нѣщо изгоришъ
    • [с.] 97
   • 204. Средство противъ велика (тѣшка) болѣсть
   • 205. Противъ болка-та на шупливъ зѫбъ
    • [с.] 98
    • 206. Противъ треперило-ло или сгѫрчуванье-то въ стомаха
   • 207. Средство да се не потѫтъ нозѣ-тѣ (крака-та), и прьсти-тѣ да се не ояждатъ
    • [с.] 99
   • 208. Средство противъ водена болѣсть
   • 209. Особита средство противъ слабость-та на жилитѣ и треперенье-то на тѣлесни-тѣ части
    • [с.] 100
   • 210. Средство кога си ожули човѣкъ цафарка-та на нозѣ-тѣ
   • 211. Кога нѣкого мори лютина
    • [с.] 101
   • 212. Просто средство за раняви брадавици на женски-тѣ боски (сиси-ненки)
   • 213. Противъ дьлги-тѣ глисти (биндвурмъ)
   • 214. Да предвардишъ що-то сипаница-та да не надупчи лице-то
    • [с.] 102
   • 215. Сигурно средство противь цирей чиріе отъ настинка
   • 216. Противъ опаданье-то на косми-тѣ
    • [с.] 103
   • 217. Противъ ухапуванье отъ бѣсно куче
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • 218. Най-добро средство за сѣкакви рани и убиіено
   • 219. Да лѣкувашъ жулѣве
   • 220. Особито средство за костоболь и за измрьзнали нозѣ
    • [с.] 107
   • 221. Противъ стеници (дьрвеници - тахта бити)
   • 222. Противъ изгорено
   • 223. Заради чистенье-то на вино-то
    • [с.] 108
   • № 90. Прескокнато. Бумага (хартія), памучни и платнени ствари, сретство, що лесно да се незапалюватъ
    • [с. 109] 209
    • [с. 110]
  • Предисловіе
   • [с. 111]
  • [Мото]
   • [с. 112]
  • Содержаніе на додатоцы тѣ на Златныа Изворъ отъ издателя собрани
   • [с. 113]
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
  • Содержаніе на готварсто-то за ястіета, (гостби) понайвише по нашити мѣста въ Бѫлгарія що се готватъ гозби редома по простекчи
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
  • За нѣколко случайни болѣсти
   • [с.] 126
   • [с.] 127
  • За нѣколко коньски болѣсти
   • [с.] 128
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]