Citation link:
 • Методика - основни въпроси на обучението по български език и литература в началното училище / Ст. Здравкова и др.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • ДЯЛ ПЪРВИ. УВОД В МЕТОДИКАТА
  • НАУЧЕН СТАТУТ НА МЕТОДИКАТА. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕТОДИКАТА
   • 1. Определяне предмета на методиката
    • стр. 4
   • 2. Задачи на методиката
    • стр. 6
   • 3. Методи на изследване
    • стр. 8
   • 4. Методиката и другите науки
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
  • СПЕЦИФИКА НА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (ЧЕТЕНЕ)
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
  • ПОДХОДИ В КОНСТРУИРАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ПО РОДЕН ЕЗИК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
   • 1. Енциклопедичен подход
    • стр. 33
    • стр. 34
   • 2. Филологически подход
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
   • 3. Комплексно-интегрален подход с комуникативна ориентация
  • ДЯЛ ВТОРИ. ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНА ГРАМОТНОСТ
   • Обучението в начална грамотност. Понятие за начална грамотност
   • Принципни изисквания при подбора на метода за ограмотяване
    • стр. 42
    • стр. 43
  • ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ЛИНГВИСТИЧЕН ПРОФИЛ НА СЪВРЕМЕННОТО ОГРАМОТЯВАНЕ
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
  • ЗВУКОВ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕН МЕТОД
   • Възникване и развитие
    • стр. 56
    • стр. 57
   • Същностни особености на звуковия аналитико-синтетичен метод
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
   • Единство на анализ и синтез - съотношение и взаимодействие
    • стр. 64
    • стр. 65
   • Основна четивна единица - сричката
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
   • Единство на четенето и писането - състояние,проблеми, перспективи
    • стр. 71
    • стр. 72
  • АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ
   • 1. Сугестопедично обучение в грамотност
    • стр. 74
   • 2. Обучение на децата в грамотност по системата на ПГО
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
  • СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО НАЧАЛНА ГРАМОТНОСТ
   • 1. Предбуквен (добуквен, звуков)
    • стр. 82
    • стр. 83
   • 2. Буквен период
    • стр. 85
   • 3. Следбуквен период
  • УРОЦИТЕ ПО НАЧАЛНА ГРАМОТНОСТ
   • Общи изисквания към уроците по начална грамотност
   • Примерна структура на уроците по начално четене
    • стр. 89
    • стр. 90
   • Примерна структура на уроците по начално писане
    • стр. 92
  • БУКВАРЪТ - ПЪРВИ ДЕТСКИ УЧЕБНИК
   • Общотеоретични изисквания при съставяне на буквара
    • стр. 94
    • стр. 95
   • Характеристика на съвременния буквар и методически насоки на работа с него
    • стр. 97
   • Характеристика на предбуквената част на буквара
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
  • ПРИЕМСТВЕНОСТ В РОДНОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ПЪРВИ КЛАС
   • Същност на приемствеността
    • стр. 109
    • стр. 110
   • Аспекти на приемствеността
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • Някои проблеми на настоящия етап
    • стр. 118
    • стр. 119
  • ДЯЛ ТРЕТИ. ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ
  • ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРЕН И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА СЪВРСЪВРЕМЕННОТО ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
  • ХАРАКТЕР И ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЕТЕНЕ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
  • СПЕЦИФИКА В МЕТОДИЧЕСКАТА РАБОТА С РАЗЛИЧНИ ЖАНРОВЕ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
   • 1. Жанрова същност на битовите народни приказки и специфика в методическата работа с тях
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
   • 2. Жанрови особености на разказа и специфика в методическата работа при изучаването му в началните класове
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
  • ИЗУЧАВАНЕ НА ЛИРИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
   • Особености на лирическите произведения
    • стр. 154
    • стр. 155
   • Специфични упражнения за работа върху лирически произведения
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
  • ИЗВЪНКЛАСНОТО ЧЕТЕНЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
   • 1. Цел, задачи и съдържание на обучението по извънкласно четене
    • стр. 161
   • 2. Етапи във формирането на читателска самостоятелност в I-IV клас
    • стр. 163
    • стр. 164
   • 3. Форми за педагогическо ръководство на самостоятелното детско четене в началните класове
   • 4. Методи и похвати за обучение по извънкласно четене
    • стр. 167
    • стр. 168
  • ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ. ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
  • СЪВРЕМЕННОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В I-IV КЛАС
   • Подходи в съвременното езиково обучение в I-IV клас
    • стр. 170
    • стр. 171
   • Цел и задачи на обучението по български език
   • Учебно съдържание
    • стр. 174
    • стр. 175
  • ФОРМИРАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
   • стр. 181
   • стр. 182
  • УРОКЪТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
   • 1. Същност на урока. Видове уроци
    • стр. 184
   • 2. Структура на урока по български езис в началната училищна степен
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
  • СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ПОХВАТИ В УРОКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
   • стр. 199
  • МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРАВОГОВОР, ПРАВОПИС И ПУНКТУАЦИЯ
   • 1. Характеристика на проблема
    • стр. 201
    • стр. 202
   • 2. Работа при обучението по правопис, правоговор и пунктуация
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
  • ОБУЧЕНИЕТО ПО КРАСНОПИС В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ
   • Кратък исторически преглед на обучението по краснопис
    • стр. 208
   • Съвременна постановка на обучението по краснопис
    • стр. 210
   • Обучението по краснопис в първи клас
    • стр. 212
   • Примерна система на калиграфски минимум за I клас
   • Обучението по краснопис във втори клас
    • стр. 215
    • стр. 216
   • Обучението по краснопис в трети клас
    • стр. 218
    • стр. 219
  • ДЯЛ ПЕТИ. РАЗВИТИЕ НА УСТНАТА И ПИСМЕНАТА РЕЧ НА УЧЕНИЦИТЕ
  • ТЕОРЕТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА РАБОТАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТНАТА ПИСМЕНАТА РЕЧ НА УЧЕНИЦИТЕ
   • 1. Същност на речта и нейното развитие
    • стр. 221
    • стр. 222
   • 2. Видове реч
    • стр. 224
   • 3. Речева дейност. Същност и видове
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
   • 4. Изисквания към речта на учениците и разнообразие на речевата им изява
    • стр. 231
  • ЛЕКСИКАЛНО РАВНИЩЕ НА РАБОТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА
   • Задачи на речниковата работа в началните класове
   • Съдържание и методика на речниковата работа
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
  • СИНТАКТИЧНО РАВНИЩЕ НА РАБОТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА
   • Работа над словосъчетанието за развитие на речта
    • стр. 238
    • стр. 239
   • Работа над изречението като единица на речта
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
  • РАВНИЩЕ НА СВЪРЗАНА РЕЧ
   • Формиране на понятие за текст
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
   • Жанрова и стилистични диференциация на детската речева изява
    • стр. 249
   • Речево-комуникативни умения
    • стр. 251
    • стр. 252
  • ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕРАЗКАЗА В РЕЧЕВОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
   • Същност и значение на преразказа за развитието на детската реч
   • Видове преразказ
    • стр. 254
   • Структура на урока
    • стр. 256
   • Система на работа в обучението по преразказ
    • стр. 258
   • Несъвършенства в методиката на обучение в преразказ
    • стр. 260
  • ФУНКЦИИТЕ НА СЪЧИНЕНИЕТО В РЕЧЕВОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
   • Основни функции на съчинението в речевото развитие на учениците
    • стр. 262
   • Видове съчинения
    • стр. 264
   • Система на работа по съчинение в I-III клас
    • стр. 266
    • стр. 267
   • Урокът по съчинение
   • стр. 269
  • Съдържание
   • стр. 271
   • стр. 272
   • стр. 273
  • Задна корица