Citation link:
 • Пространный православный катихизисъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналнатата корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Введеніе въ Православный катихизисъ. Прѣдварителны познанія
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Чясть прьва. Богопознаніе естественно
   • Глава прьва. Бытіе Божіе
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Глава втора. Сѫщество Божіе
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Глава третя. Богопочтеніе
    • Неизбѣжна потрѣбность за Богопочтеніе
     • [с.] 11
    • Что е Богопочтеніе и какъ ся дѣли то
     • [с.] 12
    • Длъжность за Богопочтеніе
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
    • Потрѣбность за наукѫ отъ христіанско Благочестіе
     • [с.] 16
  • Чясть втора. Богопознаніе Откровено
   • [с.] 17
   • Священно Прѣданіе и Священно Писаніе
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Глава прьва. Вѣра Евангелска
    • Символъ на вѣрѫ-тѫ
     • [с.] 20
     • [с.] 21
    • За членове-ты на Символа за вѣрѫ-тѫ
     • [с.] 22
     • Првый членъ. За Бога Отца
      • [с.] 23
      • [с.] 24
      • [с.] 25
      • [с.] 26
      • [с.] 27
      • [с.] 28
      • [с.] 29
     • Вторый членъ. За Бога Сына
      • [с.] 30
      • [с.] 31
     • Третій членъ. За въплощеніе-то Господне, за живота и ученіе-то му
      • [с.] 32
      • [с.] 33
      • [с.] 34
      • [с.] 35
     • Четврьтый членъ. За страданія-та и крьстнѫ-тѫ смрьть Іисуса Хрістовы
      • [с.] 36
      • [с.] 37
      • [с.] 38
     • Членъ пятый. За Въскрьсеніе-то Христово
      • [с.] 39
     • Шестый членъ. За Вознесеніе Христово
      • [с.] 40
      • [с.] 41
     • Седмый членъ. За второ-то Христово пришествіе
      • [с.] 42
      • [с.] 43
     • Осмый членъ. За Бога Духа сватаго
      • [с.] 44
      • [с.] 45
     • Девятый члeнъ. За Христовѫ-тѫ Црьквѫ
      • [с.] 46
      • [с.] 47
     • Десятый членъ. За оправданіе-то человѣческо прѣдъ Бога и за Таинства-та
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • Крьщенѣіе
       • [с.] 50
      • Мѵропомазаніе
      • Причященіе-то
       • [с.] 51
       • [с.] 52
      • Покаяніе
       • [с.] 53
      • Священство
      • Бракъ
       • [с.] 54
      • Елеосвященіе
       • [с.] 55
     • Единадесятый членъ. За въскрьсеніе на мрьтвы-ты
      • [с.] 56
     • Дванадесятый членъ. За вѣчный животъ
      • [с.] 57
      • [с.] 58
   • Глава втора. Законъ Божій
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • Прьва заповѣдь. За любовь-тѫ камъ Бога
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Втора заповѣдь. Запрѣщава да ся покланяме на идолы
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
    • Третя заповѣдь. Да святимь името Божіе
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • Четврьта заповѣдь. Да ся събираме вь Недѣлѭ и празничны дни на богослуженіе
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
    • Пята заповѣдь. За любовь-тѫ камъ ближняго
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
    • Шеста заповѣдь. Не убій
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • Седма заповѣдь. Непрелюбы сотвори
     • [с.] 87
    • Осма заповѣдь. Не ѹкради
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
    • Девята заповѣдь. Да нелжесвидѣтелствуваме за другаго, нъ нито да лѫжемь другаго за нѣчто
     • [с.] 92
     • [с.] 93
    • Десята заповѣдь. Не пожелай - елика сՃть ближнѧгѡ твоегѡ
     • [с.] 94
     • [с.] 95
    • Грѣхъ
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
   • Глава третя. Молитва Господня
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • Прьво Прошеніе. Да свѧтитсѧ имѧ Твое
    • Второ Прошеніе. Да прїидетъ царствїе Твое
     • [с.] 103
    • Трете Прошеніе. Да бՃдетъ волѧ Твоѧ, іакѡ на небеси и на земли
    • Четврьто Прошеніе. Хлѣбъ нашъ насՃщный даждь намъ днесъ
     • [с.] 104
    • Пято Прошеніе. И ѡстави намъ долги нашѧ, іакоже и мы ѡставлѧемъ должникѡмъ нашымъ
     • [с.] 105
    • Шесто Прошеніе. И не введи насъ во искՃшенїе
     • [с.] 106
    • Седмо Прошеніе. Но избави насъ ѿ лՃкавагѡ
     • [с.] 107
     • [с.] 108
  • Погрѣшкы
   • [с. 109]
   • [с. 110]
   • [с. 111]
   • [с. 112]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]