• Из историята на българския роман : Материали за живота на Василя Друмева (митрополита Климента).
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев