Citation link:
 • Уставъ за управленіе-то на Българскѫ-тѫ ексархіѭ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предувѣдумленіе
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с. ІV]
  • Часть пьрва. За лица-та
   • Глава 1. За устроеніе на управленіе-то
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
   • Глава 2. За избираніе-то на Ексархъ-тъ
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Глава 3. За избираніе-то на членовы-ты на Святыя-тъ сѵнодъ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Глава 4. За избираніе-то и опредѣленіе на членовы-ты на Ексархійскыя-тъ совѣтъ
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Глава 5. За избираніе-то на митрополиты и епископы по епархіи-ты
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • Глава 6. За избираніе-то на священны-ты совѣты по всякѫ епархіѭ
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Глава 7. За избираніе-то на членовы-ты на епархійскы-ты мірскы совѣты
    • [с.] 21
   • Глава 8. За церковны-ты настоятелства въ всякѫ казѫ на епархіѭ-тѫ
    • [с.] 22
   • Глава 9. За опредѣленіе-то на епархійскы-ты избиратели
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Глава 10. За избираніе-то на енорійскы-ты священницы
    • [с.] 26
    • [с.] 27
  • Часть втора. Каквы правдины и длъжности, какво вѣдомство и какво правосѫдіе иматъ сановни-ти лица на Българскѫ-тѫ ексархіѭ
   • Глава 1. За правдины-ты и длъжносты-ты имъ
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
   • Глава 2. За правосѫдіе-то и вѣдомство-то на Святыя-тъ сѵнодъ
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Глава 3. За правосѫдіе-то и вѣдомство-то на Ексархійскыя-тъ совѣтъ
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Глава 4. За правосѫдіе-то и вѣдомство-то на епархійскы-ты священны и мірскы совѣты
    • [с.] 36
   • Глава 5. За правосѫдіе-то противу митрополиты, епископы или другы духовны лица
    • [с.] 37
    • [с.] 38
  • Часть третя. За приходы и разноскы
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • Членове-ти на Смѣсенный приврѣменъ българскый совѣтъ
   • [с. 45]
   • [с. 46]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]