Citation link:
 • Мѣсецослов или календарь вѣчный [1842] : Изданіе второ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къ читателемъ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Лѣточисленіе
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Знакове (нишане) на Планетыте, Зодійте и на Мѣсеца
   • [с.] 7
  • Изѧсненіе на Столповете мѣсѧчны
   • [с.] 8
  • [Месецослов]
   • Мартъ
    • [с. 9]
    • [с. 10]
   • Апрілій
    • [с. 11]
    • [с. 12]
   • Маій
    • [с. 13]
    • [с. 14]
   • ІՃній
    • [с. 15]
    • [с. 16]
   • ІՃлій
    • [с. 17]
    • [с. 18]
   • АвгՃстъ
    • [с. 19]
    • [с. 20]
   • Септемврій
    • [с. 21]
    • [с. 22]
   • Октоврій
    • [с. 23]
    • [с. 24]
   • Ноемврій
    • [с. 25]
    • [с. 26]
   • Декемврій
    • [с. 27]
    • [с. 28]
   • ІаннՃарій
    • [с. 29]
    • [с. 30]
   • ФеврՃарій
    • [с. 31]
    • [с. 32]
  • Изѫсненіе на многогодишната пасхалιа
   • [с.] 33
   • [с. 34]
   • [с. 35]
   • [с. 36]
   • [с. 37]
   • [с. 38]
   • [с. 39]
  • Раздѣленіе на дните и годиныте
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
  • Показаніе на планетыте
   • [с.] 44
  • Годишно предзнаніе или пророчество на двадесетьте и осмь крՃгове солнечны
   • КрՃгъ солнечный 1
   • КрՃгъ солнечный 7
    • [с.] 45
   • КрՃгъ солнечный 12
   • КрՃгъ солнечный 18
    • [с.] 46
   • Началото на годиныте, кои се слՃчаватъ, кога е крՃгъ солнечный 1. 7. 12. 18 начина отъ іаннՃаріа така
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • КрՃгъ солнечный 2
   • КрՃгъ солнечный 13
    • [с.] 50
   • КрՃгъ солнечный 19
    • [с.] 51
   • КрՃгъ солнечный 24
   • Годиныте що быватъ на крՃгъ солнечный 2 13 19 и 24 начинатъ отъ іаннՃаріа така
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • КрՃгъ солнечный 3
   • КрՃгъ солнечный 8
    • [с.] 55
   • КрՃгъ солнечный 14
   • КрՃгъ солнечный 25
    • [с.] 56
   • Кога е годината на крՃгъ солнечный 3 8 14 25 начина отъ іаннՃаріа така
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • КрՃгъ солнечный 4
   • КрՃгъ солнечный 10
    • [с.] 59
   • КрՃгъ солнечный 21
   • КрՃгъ солнечный 27
    • [с.] 60
   • Годиныте що быватъ на крՃгъ солнечный 4 10 21 и 27 начинатъ отъ іаннՃаріа така
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • КрՃгъ солнечный 5
   • КрՃгъ солнечный 11
   • КрՃгъ солнечный 16
    • [с.] 63
   • КрՃгъ солнечный 22
   • Годиныте които се оулՃчатъ на крՃгъ солнечный 5 11 16 22 начинатъ отъ іаннՃаріа така
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • КрՃгъ солнечный 6
   • КрՃгъ солнечный 17
   • КрՃгъ солнечный 23
    • [с.] 67
   • КрՃгъ солнечный 28
   • Годиныте що быватъ на крՃгъ солнечный 6 17 23 28 начинатъ отъ іаннՃаріа така
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • КрՃгъ солнечній 9
   • КрՃгъ солнечный 15
   • КрՃгъ солнечный 20
    • [с.] 71
   • КрՃгъ солнечный 26
   • Кога е годината на крՃгъ солнечный 9 15 20 26 начина отъ іаннՃаріа така
    • [с.] 72
    • [с.] 73
  • ТՃрските мѣсецы
   • [с.] 74
  • Родословіе
   • [с.] 75
  • Описаніе на познаменитыте панаире
   • [с.] 76
   • [с.] 77
  • Расписаніе на Нѣкои попрочՃты градыща Болгарски, по колкՃ часове са далекъ отъ Цариградъ и отъ Свищовъ, сосъ азбՃчно нарѣжденіе
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
  • Ново лѣкарство за чՃмата
   • [с.] 81
   • [с.] 82
  • Число на человѣцыте що живѣѧтъ по сичката землѧ
   • [с.] 83
   • Англіа (Ингилизското царство)
   • АՃстріа (Немцыа)
    • [с.] 84
   • Галліа (Франца)
    • [с.] 85
   • БрՃсіа (БрантабՃрско)
   • Россіа
    • [с.] 86
   • ТՃрското царство
    • [с.] 87
    • [с.] 88
  • Начало на Зодіите, които показՃватъ на що клони человѣкъ естественно, какво ще премине живота си , и каквы премеждіѧ ще има
   • Зодіата що се именՃва овенъ
    • [с.] 89
   • Зодіата коѧ се именՃва Юнецъ
    • [с.] 90
    • [с.] 91
   • Зодіа Близнецъ
    • [с.] 92
   • Зодіа Ракъ
    • [с.] 93
   • Зодіѧта Лвова
    • [с.] 94
   • Зодіата що се именՃва Дѣвица или Мома
    • [с.] 95
   • Зодіата Терезіи
    • [с.] 96
   • Зодіата Скорпіа
    • [с.] 97
   • Зодіата Стрѣлецъ
    • [с.] 98
   • Зодіѧта козирогъ
    • [с.] 99
   • Зодіата Водолей
    • [с.] 100
   • Зодіата Рыбы
    • [с.] 101
  • Трепетникъ
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
  • Заради премѣненіето временно презъ годината, което се познава отъ нѣкои мѣсечны дни
   • Септемврій
    • [с.] 106
   • Октоврій
   • Ноемврій
    • [с.] 107
   • Декемврій
    • [с.] 108
   • ІаннՃарій
   • ФеврՃарій
    • [с.] 109
   • Мартъ
   • Априлій
   • Маій
   • ІՃній
    • [с.] 110
   • ІՃлій
   • АвгՃстъ
    • [с.] 111
  • Похвала на древныте болгаре и на отечеството имъ
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
  • Отечество
   • [с.] 115
  • Мантическій триподъ (Триногъ)
   • [с.] 116
  • Описаніе родолюбивыхъ и любоՃченныхъ спомоществователей
   • [с.] 117
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
   • [с.] 135
   • [с.] 136
   • [с.] 137
   • [с.] 138
  • Содержаніе
   • [с.] 139
   • [с.] 140
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]