Citation link:
 • Грамматикѫ за новобългарскыя езыкъ [2. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Оглавленіе
   • [с. І]
  • Изъясненіе
   • [с. ІІ]
  • Прѣдисловіе
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
  • Въведеніе. Езыкъ и неговытѣ знакове
   • [с. 5]
   • [с.] 6
  • Часть пьрва. За словопроизводството
   • Прѣдварителны понятія
    • А. Азбука и нейно раздѣленіе
     • [с.] 7
    • В. Измѣненіе на нѣкои буквы въ словопроизводството
     • [с.] 8
    • Г. Слогъ, дума, ударение и корень на думата
     • [с.] 9
    • Д. Видове на думытѣ или части на рѣчьта
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
    • Е. Измѣненіе на думытѣ
     • [с.] 14
   • Глава пьрва. За сѫществителното име
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • Пьрво склоненіе
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • Второ склоненіе
     • [с.] 24
    • Третье склоненіе
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • Неправилны сѫществителни имена
     • [с.] 27
    • Падежны архаизмы
   • Глава втора. За члена
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • Имена съдружены съ членъ
     • [с.] 30
   • Глава третя. За прилагателното име
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • Склоненіе на прилагателнытѣ имена
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
    • Числителнытѣ имена быватъ
     • [с.] 38
     • [с.] 39
   • Глава четвьрта. За мѣстоименіето
    • [с.] 40
    • Склоненіе на личнытѣ мѣстоимениія
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • Притежателнытѣ мѣстоимениія[...]
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • Указателнытѣ мѣстоимениія[...]
    • Относителнытѣ мѣстоимениія[...]
     • [с.] 47
    • Опрѣдѣтелнытѣ мѣстоимениія[...]
     • [с.] 48
    • Неопрѣдѣлителныттѣ мѣстоимениія[...]
   • Глава пета. За глагола
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • Пьрво спрѣженіе
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
    • Второ спрѣженіе
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
    • Третье спрѣженіе
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
    • Образованіе на сложнытѣ съ прѣдлогъ глаголы съ окончаніе мъ
     • [с.] 86
     • [с.] 87
    • Глаголы употрѣбяемы съ възвратното мѣстоименіе са
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
    • Неправилны глаголы
     • [с.] 91
     • [с.] 92
   • Глава шеста. За причастіето
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Глава седма. За нарѣчіето
    • [с.] 95
   • Глава осма. За прѣдлога
    • [с.] 96
   • Глава девета. Са [За] съюза
    • [с.] 97
   • Глава десета. За междуметіето
   • Притурка на пьрвата частъ. За образованіето на думытѣ въ състава имъ
    • А. Производство на думытѣ
     • [с.] 98
     • а) Сѫществителны имена производимы отъ сѫществителны
      • [с.] 99
     • Сѫществителны отъ прилагателны
     • в) Прилагателны отъ сѫществителны
      • [с.] 100
     • г) Прилагателны имена отъ нарѣчія
     • д) Сѫществителны отъ глаголы
     • е) Глаголы отъ имена сѫществителны или отъ прилагателны
      • [с.] 101
    • Б) Слаганье на думытѣ
  • Часть втора. За словосъчиненіето
   • Глава пьрва. Прѣдложеніе и неговытѣ части
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • Примѣры
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
   • Глава втора. Употребеніе на думытѣ въ прѣдложеніето
    • А. Съгласуваніето на думытѣ
     • [с.] 114
     • І. Съгласуваніе на главнытѣ части въ прѣдложеніето
      • [с.] 115
      • [с.] 116
     • ІІ. Съгласуваніе на опрѣдѣлителнытѣ думы съ опрѣдѣляемытѣ имъ
      • [с.] 117
      • [с.] 118
    • Б. Управленіе на думытѣ
     • [с.] 119
     • [с.] 120
   • Глава третя. За періодытѣ
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • Примѣры
     • І. Просты періоды
     • ІІ. Сложны двоечленны
      • [с.] 123
     • ІІІ. Тречленны
      • [с.] 124
     • ІV. Четыречленны
    • Упражненіе
     • Грамматическы разборъ
      • [с.] 125
      • [с.] 126
     • Логыческый разборъ
   • Глава четвьрта. Распорежданіе на думытѣ въ прѣдложеніето и на прѣдложеніята въ періода
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
  • Часть третя. За правописаніето
   • Глава пьрва. Употрѣбеніето на буквытѣ по произношеніето имъ
    • І. Употрѣбеніето на гласнытѣ буквы
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • Гласнытѣ а, я
      • [с.] 134
     • Гласнытѣ а. ѫ.
     • Гласнытѣ ы, и, і
      • [с.] 135
     • Гласнытѣ е, ѣ по близкото имъ произношеніе
      • [с.] 136
     • Гласнытѣ ѣ, я по еднаквото имъ произношеніе
     • Гласнытѣ я, ѭ по близкото имъ произношеніе
     • Полугласнытѣ ъ, ь
      • [с.] 137
    • ІІ. Употрѣбеніето на съгласнытѣ
     • [с.] 138
   • Глава втора. Употрѣбеніе на буквытѣ по начьртаніето имъ
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
   • Глава третя. Раздѣленіе на думытѣ на слогове
    • [с.] 142
   • Глава четвьрта. Съкратяванье на думытѣ
    • [с.] 143
   • Глава пета. Употрѣбеніе на прѣпьвателнытѣ знакове
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]