Citation link:
 • Царскы търговскы законникъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Цензурно позволение]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Прибавленіе на Царскыя търговскы законникъ
   • Отдѣлъ пьрвій. Въведеніе
    • [с. 5]
    • [с.] 6
   • Отдѣлъ вторій. За съставленіето на търговскытѣ сѫдилища
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Отдѣлъ третій. За работытѣ които ще разглѣждатъ търговскытѣ сѫдилища
    • [с. 12]
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Отдѣлъ четвьртій. За работытѣ които ся отнасятъ до вѫтрѣшнитѣ дѣла на търговскытѣ сѫдилища
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Отдѣлъ петій. За съставленіето на Цариградскыятъ истинафскы диванъ
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Отдѣлъ шестій. За начинътъ на протестътъ
    • [с.] 27
   • Отдѣлъ седмій. За заплащеніе на поврѣди и загуби
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с. 32]
  • Законникъ за начина на търговскытѣ сѫдилища
   • Глава пьрва. Начинътъ за начялото на давіятѫ, разглѣжданіето и рѣшеніето й
    • Отдѣлъ пьрвій. За прошеніята
     • [с. 33]
     • [с.] 34
     • [с.] 35
    • Отдѣлъ вторій. За начина на призоваваніето и довожданіето на двѣтѣ страни
     • [с. 36]
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • Отдѣлъ третій. За явното сѫденіе вь търговскытѣ сѫдилища, и за начинътъ какъ ще ся упротоколирва теченіето на работытѣ
     • [с.] 40
     • [с.] 41
    • Отдѣлъ четвьртій. За дохожданіето и на двѣтѣ страны, и за начинътъ за разглѣжданіето на давіятѫ
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • Отдѣлъ петій. За рѣшеніята които ся даватъ прѣдъ присѫтствіето и на двѣтѣ страни
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
    • Отдѣлъ шестій. За правилата по които ще става отсѫтственното рѣшеніе
     • [с.] 51
     • [с.] 52
    • Отдѣлъ седмій. За правилата които ся относятъ за съпротивленіята на рѣшеніето
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
    • Отдѣлъ осмій. За правилата на второстепеннитѣ съпротивленія
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
    • Отдѣлъ деветій. За правилата на истинафътъ
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • Отдѣлъ десятій. За правилата на поврьщаніе на сѫдбитѣ
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с. 74]
  • Търговскіятъ законъ
   • [с. 75]
   • [с. 76]
   • Пьрва чясть на търговскыя законъ, ся относя въобще за търговіятѫ, а вторѫтѫ му чясть, за испаднованіето (мюфлисликъ). Пьрва тѫзи чясть, която съдьржява въобще търговскытѣ работы, състои отъ много отдѣла
    • Отдѣлъ пьрвій. За търговцитѣ
     • [с. 77]
    • Отдѣлъ вторій. За тефтеритѣ които всѣки единъ търговецъ е длъженъ да държи
     • [с.] 78
     • [с.] 79
    • Отдѣлъ третій. За съставленіето на дружествата
     • Видъ пьрвій
     • Видъ вторій
      • [с. 80]
     • Видъ третій
      • [с.] 81
      • [с.] 82
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
      • [с.] 86
    • Отдѣлъ четвьртій. За търгуваніето съ комисіона сир. съ порѫчкы
     • [с.] 87
    • Отдѣлъ петій. За комисіонеритѣ и аманетчіитѣ които прѣнасятъ и испращатъ стокы по сухо и по море
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
    • Отдѣлъ шестій. За начинътъ по който ся размѣняватъ полици мѣжду търговцитѣ
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • За възложеніето сир. джирото
      • [с. 96]
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • [с.] 106
      • [с.] 107
      • [с. 108]
   • Чясть втора. Която ся отнася за работытѣ испаднованіето, и съдьржява нѣколко отдѣленія
    • Отдѣленіе пьрво. То ся относя за обявеніето на испадваніето, и съдьржява нѣколко глави
     • Глава пьрва. За обявеніето на испадваніето
      • [с. 109]
      • [с.] 110
      • [с.] 111
      • [с.] 112
      • [с.] 113
     • Глава втора. За длъжностьтѫ, която ще испълнява чиновникътъ, който ся опрѣдѣлява отъ търговското сѫдилище, за да надзирава на роботытѣ на испадналіятъ
      • [с.] 114
     • Глава третья. За запечятваніето на стокытѣ на испадналіятъ и за най прьвнитѣ постѫпкы, които ще ся направятъ съ него
      • [с.] 115
     • Глава четвьрта. За начинътъ и законътъ, по който ся опрѣдѣляватъ и промѣняватъ намѣстницитѣ
      • [с.] 116
      • [с.] 117
     • Глава пета. Отнасяща ся за длъжноститѣ на намѣстницитѣ и която съдьржява нѣколко отдѣла
      • Отдѣлъ пьрвій. за силѫтѫ и длъжноститѣ въобще на намѣстницитѣ
       • [с.] 118
       • [с.] 119
       • [с.] 120
      • Отдѣлъ вторій. За разваленіето на печятьтъ и за исписваніето на стокѫтѫ
       • [с.] 121
      • Отдѣлъ третіи. За продаваніето стокытѣ и нѣщата на испадналіять и за събираніето на стойностьтѫ имъ
       • [с.] 122
       • [с.] 123
      • Отдѣлъ четвьртіи. За постѫпкытѣ относящи ся до запазваніето на стокытѣ на испадналіятъ
      • Отдѣлъ петій. За испытваніето на дългътъ
       • [с. 124]
       • [с.] 125
       • [с.] 126
       • [с.] 127
       • [с.] 128
       • [с.] 129
     • Глава шеста. За направата на конкордатскыятъ записъ който е за погодяваніето, или ако ся неспогодятъ, да ся усвои всичката стока и да стане курама. Тѫзи глава съдьржява и тя нѣколко отдѣла
      • Отдѣлъ пьрвій. за Начинътъ на събираніето и призованіето на кредиторитѣ
       • [с. 130]
      • Отдѣлъ вторій. За начинътъ по който ще ся направи и свьрши конкордатскыятъ запись
       • [с.] 131
       • [с.] 132
       • [с.] 133
       • [с.] 134
      • Отдѣлъ третій. За испьлненіето на силѫтѫ на конкордатскыять записъ
       • [с.] 135
      • Отдѣлъ четвьртій. За уничтоженіето на силѫтѫ на конкордатото, или за неиспълненіето му
       • [с.] 136
       • [с.] 137
       • [с.] 138
      • Отдѣлъ петій. За приключваніето работытѣ на испадваніето, въ случяй когато всичкото именіе на испадналіятъ не отговаря на дълговетѣ му
       • [с.] 139
      • Отдѣлъ шестій. За споразуменіето на кредиторитѣ
       • [с.] 140
       • [с.] 141
       • [с.] 142
       • [с.] 143
       • [с.] 144
     • Глава седма. За видоветѣ на кредиторитѣ когато ся появи нѣкой испадналъ, и за тѣхното оправдяваніе
      • Видъ пьрвіи. За испадналіятъ и които сѫ ся обвьрзали за него и за поручительитѣ му
       • [с. 145]
       • [с.] 146
      • Видъ вторіи. За кредиторитѣ които сѫ ся обезпечили съ залогъ, и които сѫ опривилигировани съ движими стокы и нѣща
       • [с. 147]
      • Видъ третіи. За оправданіето на кредиторитѣ, на които правата сѫ опревилигировани съ прѣписваніе вьрху имъ на недвижимо притѣжяніе
       • [с.] 148
       • [с.] 149
      • Видъ четвьртій. За правото на женитѣ
       • [с.] 150
       • [с.] 151
       • [с.] 152
     • Глава осма. За расподѣленіето на движимитѣ стокы по мѣжду кредиторитѣ и за приключваніето смѣткытѣ отъ доходитѣ на недвижимото именіе
      • [с.] 153
      • [с.] 154
      • [с.] 155
     • Глава девета. За продаваніето на недвижимитѣ стокы
      • [с. 156]
     • Глава десята. За поврьщаніе на нѣща
      • [с.] 157
      • [с.] 158
     • Глава единадесята. За тѫжбитѣ относящи ся за противноститѣ на издаденото рѣшеніе за испадваніето
      • [с. 159]
    • Отдѣленіе ІІ. За нещастното и лукавото исподваніе. И това отдѣленіе състои отъ нѣколко глави
     • Глава пьрва. За испадналитѣ по нещастіе
      • [с. 160]
      • [с.] 161
     • Глава втора. За лукавитѣ испадванія
      • [с.] 162
     • Глава третья. За прѣстѫпленіята и грѣшкытѣ които бы направили други нѣкои лица, въ испадваніето на испадналіятъ
      • [с. 163]
      • [с.] 164
     • Глава четвьрта. За управленіето на стокытѣ, и притѣжаніята когато ся появи нещастно и лукаво испадваніе
      • [с.] 165
    • Отдѣленіе ІІІ. За поврьщаніето честьта на испадналіятъ
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
  • Оглавленіе
   • [с. 169]
   • [с. 170]
   • [с.] 171
   • [с. 172]
   • [с.] 173
   • [с.] 174
   • [с. 175]
   • [с. 176]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]