Citation link:
 • Ученія за дѣца-та
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Урокъ І
   • Хронологія (Лѣтословіе)
    • [с. 3]
    • [с.] 4
   • Географія (Землеописаніе)
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Физика (Естественна наука)
    • Богъ. Творецъ на вселенна-та
     • [с.] 8
     • [с.] 9
   • Повѣсть
    • Сиромашкото дѣте кое-то ся учи книга
     • [с.] 10
    • Яковъ Аміотъ
    • Папа Секстъ
     • [с.] 11
    • Въ дома
     • [с.] 12
     • [с.] 13
   • Нравоученіе
    • Глава перва. За должности-те и за нихно-то раздѣленіе
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
   • Естественна исторія
    • Конь
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
   • Ариѳметика (числетелна наука)
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • За писаніе-то
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Разговоръ на Майка-та съ дѣца-та Вечерь. Характери на зло-то воспитаніе. Часть перва. Злѣ воспитанно-то дѣте [...]
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
  • Урокъ ІІ
   • Хронологія и исторія
    • Часть перва. Священна исторія. Отъ созданіе міра даже до Рождеството на Іисуса Христа въ лѣто 4053
     • Первый возрастъ на міра. Отъ созданіе на міра даже до Потопа въ лѣто 1656
      • [с.] 30
      • [с.] 31
      • [с.] 32
      • [с.] 33
      • [с.] 34
   • Географія
    • Часть первая. Отдѣленіе перво. Географія на Европа
     • Урокъ первый
      • Державы на Европа
       • [с.] 35
      • Море-та на Европа
       • [с.] 36
       • [с.] 37
   • Физика
    • Вселенна
     • [с.] 38
    • Солнце-то
     • [с.] 39
   • Повѣсти
    • За Дѣте кое-то отрязало космы-те на главата си за да помогне на Майка си
     • [с.] 40
    • Една мома остава гладна за да нахрани Отца своего
     • [с.] 41
    • Милостиво-то дѣте
     • [с.] 42
     • [с.] 43
   • Нравоученіе
    • Глава втора. Должности кь Богу
     • [с.] 44
     • Молитва
      • [с.] 45
     • Послѣдованіе на Нравоученіе-то
   • Естественна исторія
    • Магаре-то
     • [с.] 46
    • Мескъ или Катаръ
     • [с.] 47
   • Ариѳметика
    • [с.] 48
    • Приложеніе
     • [с.] 49
    • Изятіе
     • [с.] 50
     • [с.] 51
   • На писаніе-то
    • [с.] 52
   • Злѣ воспитано-то дѣте утѣснява чувства'та 2-о съ гносота-та
    • [с.] 53
    • [с.] 54
  • Урокъ ІІІ
   • Хронологія и исторія
    • Вторый возрастъ на міра. Отъ потопа що стана въ 1656 до рожденіето Авраамово въ 2039
     • [с.] 55
     • [с.] 56
   • Географія
    • Заливи на Европа
     • [с.] 57
    • Проливи га [на] Европа
     • [с.] 58
   • Физика
    • Звѣзды-те
     • [с.] 59
    • За Планеты-те
     • [с.] 60
     • [с.] 61
   • Исторіи
    • Слѣпый Старецъ
    • Добро сердце на едно дѣте
     • [с.] 62
   • Нравоученіе
    • Глава Трета. За дложности-те ни Камъ родители-те
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
   • Естественна исторія
    • Быкъ, Крава и Волъ
     • [с.] 67
     • [с.] 68
   • Ариѳметика
    • Умноженіе
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
   • На Писаніе-то
    • [с.] 72
   • Злѣ воспитано-то дѣте утѣснява чувства-та 3-о съ зло-то си обхожденіе на трапеза-та
    • [с.] 73
  • Урокъ ІV
   • Хронологія и исторія
    • Третій возрастъ на міра. Отъ рожденіе-то Авраамово въ 2039 до смерть-та Моисеева въ 1584
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
   • Географія
    • Острови на Европа
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
   • Физика
    • Земля
     • [с.] 81
    • Луна
     • [с.] 82
   • Повѣсть
    • Ученикъ кой-то си даде шапка-та на едного сиромаха
     • [с.] 83
   • Нравоученіе
    • [с.] 84
   • Естественна исторія
    • Овца и Овенъ
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • Козелъ и Коза
    • Свиня
     • [с.] 87
   • Ариѳметика
    • Дѣленіе
     • [с.] 88
     • [с.] 89
   • На Писаніе-то
    • [с.] 90
   • Послѣдованіе на Злонравіе-то му у трапеза-та
    • [с.] 91
  • Урокъ V
   • Хронологія и исторія
    • Послѣдованіе
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
   • Географія
    • Полуострове, Мысове и Провлацы на Европа
     • [с.] 99
     • [с.] 100
   • Физика
    • Затмѣнія Солнечни и лунни
     • [с.] 101
    • Стихіи
     • Огнь
      • [с.] 102
     • Воздухъ
     • Вода
   • Повѣсти
    • Дѣте, кое ся соблача голо за да покрые своего брата
     • [с.] 103
     • [с.] 104
    • Катонъ
   • Нравоученіе
    • Глава пятая. Должности къ онымъ които совѣтуватъ, и за Послушаніе-то
     • [с.] 105
     • [с.] 106
   • Естественна исторія
    • Куче (песъ)
     • [с.] 107
     • [с.] 108
   • Ариѳметика
    • Дѣйствіе на иновидны-те числа
     • Приложеніе
      • [с.] 109
     • Изятіе
     • Умноженіе
      • [с.] 110
     • Дѣлхніе [Дѣлeніе]
   • За Писаніе-то
    • [с.] 111
   • Злѣ воспитано-то дѣте
    • [с.] 112
  • Урокъ 6
   • Историческій Катихизисъ
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
   • Нравоученіе
    • Глава шестая
     • 1. За человѣческы-те должности камъ другы, то есть за общество-то, и за должности-те камъ него
      • [с.] 121
     • 2. За человѣческо-то естество, за чувства-та му [...] Раздѣленіе на страсти-те
      • [с.] 122
      • За лошы-те страсти
       • Членъ 1. 3. За гордость, за пороцы-те кои происхождатъ отъ нея
        • Перво произведеніе е суета-та [...]
         • [с.] 123
         • [с.] 124
         • [с.] 125
  • Урокъ 7
   • Хронологія и исторія
    • Отъ Смерть-та Моисеева въ лѣто 2584, до царіете Іудейскы въ л. 2962
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
   • Географія
    • Езера на Европа
     • [с.] 132
   • Физика
    • Облацы
     • [с.] 133
    • Дождь
     • [с.] 134
    • Снѣгъ и Градъ
    • Море
   • Повѣсти
    • Дѣте, кое-то проси милостыня за майка си
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
    • Екатерина Вторая
     • [с.] 138
   • Нравоученіе
    • Второ произведеніе на гордость-та е Всуемудріе-то
    • Трето произведеніе е Упорство-то
     • [с.] 139
    • Четверто произведеніе е желаніе-то да ся показуваме по горни отъ другы-те
    • Пято произведеніе е Раскошность-та
     • [с.] 140
     • [с.] 141
   • Естественна исторія
    • За дивы-те звѣрове
     • Рогачъ (или Еленъ)
      • [с.] 142
     • Серна
     • Заяцъ
      • [с.] 143
   • Ариѳметика
    • За дробы-те
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
   • За писаніе
   • Злѣ воспитанно-то дѣте
    • [с.] 148
  • Урокъ 8
   • Хронологія и исторія
    • Отъ время-то на Іудеискы-те царіе въ 2962 до основаніе-то Рима въ 3300
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • Царіе Іудове
      • [с.] 153
      • [с.] 154
      • [с.] 155
     • Царіе Исраилеви
      • [с.] 156
      • [с.] 157
      • [с.] 158
      • [с.] 159
      • [с.] 160
   • Географія
    • Планини и Огненнодышни гори въ Европа
     • [с.] 161
   • Физика
    • Человѣкъ
     • [с.] 162
     • Разни образи человѣчески
   • Повѣсти
    • Дѣтенце мирно и человѣколюбиво
     • [с.] 163
   • Нравоученіе
    • Членъ 2. За ярость-та
     • [с.] 164
    • Членъ 3. За ненависть-та
     • [с.] 165
    • Членъ 4. За отмщеніе-то
    • Членъ 5. За Зависть-та
     • [с.] 166
    • Членъ 6. За Лѣность-та
     • [с.] 167
   • Естественна исторія
    • Диви-те и кровопитни-те звѣрове
     • [с.] 168
     • Волкъ
      • [с.] 169
      • [с.] 170
   • Ариѳметика
    • Приложеніе и Изятіе на дроби-те
     • [с.] 171
   • За писаніе-то
    • [с.] 172
   • Злѣ воспитано-то дѣте
    • [с.] 173
  • Урокъ 9
   • Хронологія и исторія
    • Первый Римскый вѣкъ. Отъ 3300 до 3400. Продолженіе на Іудейското царство
     • [с.] 174
     • [с.] 175
   • Географія
    • Главни рѣки въ Европа
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [с.] 181
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
   • Нравоученіе
    • 4. За пороцы-те кои-то происхождатъ отъ всы-те или отъ нѣкои си силны страсти
     • Членъ 1. За жестокость-та
     • Членъ 2. За злоба-та
      • [с.] 186
     • Членъ 3. За злословіе-то
      • [с.] 187
     • Членъ 4. За Клевета
     • Членъ 5. За Докачливо-то Забавленіе
      • [с.] 188
      • [с.] 189
     • Членъ 6. За лажа и притворство
      • [с.] 190
     • Членъ 7. За лицемѣріе-то
      • [с.] 191
     • Членъ 8. За неблагодарность-та
     • Членъ 9. За неспокойствіе и боязливость
      • [с.] 192
     • Членъ 10. За любопыттство-то
      • [с.] 193
     • Членъ 11. За Легковѣріе-то
      • [с.] 194
   • Естественна исторія
    • Лисица-та
     • [с.] 195
   • Ариѳметика
    • Умноженіе на дроби-те
     • [с.] 196
    • Дробь на дроби-те
    • Дѣленіе на дроби-те
     • [с.] 197
   • Частъ втора. Злѣвоспитанно-то дѣте досаждава мечтаніе-то [...]
    • [с.] 198
    • [с.] 199
  • Урокъ 10
   • Хронологія и исторія
    • Вторый Римскый Вѣкъ. Отъ 3400 до 3500. Конецъ на Іудейско-то царство
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
   • Географія
    • Долове или отстранени рѣки въ Европа
     • [с.] 203
     • [с.] 204
     • [с.] 205
     • [с.] 206
   • Повѣсть
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
   • Нравоученіе
    • 5. За лошы-те страсти
     • Членъ 1. За Славолюбіе-то и безмѣрны-те желанія
      • [с.] 210
   • Естественна исторія
    • Мечка
     • [с.] 211
     • [с.] 212
   • Ариѳметика
    • За десятичны-те дроби
     • [с.] 213
     • [с.] 214
     • Приложеніе
     • Изятіе
     • Умноженіе
      • [с.] 215
     • Дѣленіе
      • [с.] 216
     • Премѣненіе на обыкновенна дробъ въ десятична
      • [с.] 217
   • Злѣ отхранено-то дѣте
    • [с.] 218
  • Урокъ 11
   • Хронологія и исторія
    • 3. Вѣкъ Римскій. Отъ 3500 до 3600. Конецъ на порабощеніе-то; управленіе Архіерейское
     • [с.] 219
    • 4. Вѣкъ Римскій. Отъ 3,600 до 3,700. Послѣдованіе на управленіе-то Архіерейское
     • [с.] 220
    • 5. Вѣкъ Римскій. Отъ 3700 до 3800. Послѣдованіе на управленіе-то Архіерейско
     • [с.] 221
   • Нравоученіе
    • Членъ 2. За Любобогатство
     • [с.] 222
     • Отъ него произходи 1 економія-та, но безмѣрностьта й е сребролюбіе, и противна-та е раскошнасть-та
      • [с.] 223
     • За игры-те
      • [с.] 224
    • Членъ 3. За Славолюбіе
   • Естественна исторія
    • Мышка
     • [с.] 225
   • Ариѳметика
    • Слово и аналогіи
     • [с.] 226
     • [с.] 227
    • Злѣ воспитанно-то дѣте
     • [с.] 228
  • Урокъ 12
   • Историческій Катихизисъ
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
   • Нравоученіе
    • 6. За добродѣтель-та
     • [с.] 236
     • Членъ 1. За Благость-та
      • [с.] 237
     • Членъ 2. За правда и вѣра
      • [с.] 238
     • Членъ 3. За сохраненіе на обѣщанія-та
     • Членъ 4. За свободоговореніе-то, и какъ безмѣрность-та му е безрасудность
      • [с.] 239
     • Членъ 5. За Разсужденіето
      • [с.] 240
      • [с.] 241
  • Урокъ 13
   • Хронологія и исторія
    • 6. Вѣкъ Римскій Отъ 3800 до 3900
     • [с.] 242
     • [с.] 243
     • Управленіе Макавейско
      • [с.] 244
   • Географія
    • Раздѣленіе на Европейскы-те державы що са камъ сѣверъ
     • [с.] 245
     • [с.] 246
     • [с.] 247
     • [с.] 248
     • [с.] 249
     • [с.] 250
     • [с.] 251
     • [с.] 252
   • Нравоученіе
    • Членъ 6. За Благоутробіе
     • [с.] 253
    • Членъ 7. Какъ имаме потреба да любиме
     • Урокъ 8. За обхожденіе-то чрезъ кое-то можеме и на другыте да угодиме и себе си да возблагодариме
      • [с.] 254
      • [с.] 255
   • Естественна исторія
    • За малы-те четвероногы
     • Слѣпа-та мышка (картица)
      • [с.] 256
     • Ежь (таралежь)
      • [с.] 257
   • Ариѳметика
    • Меѳодъ на Содружество
    • Меѳодъ на сложенно содружество
     • [с.] 258
    • За меѳода на ложовно содержаніе
     • [с.] 259
   • Злѣ воспитанно-то дѣте
    • [с.] 260
  • Урокъ 14
   • Хронологія и исторія
    • 7. вѣкъ Римскій Отъ 3,900 до 4,000. Послѣдованіе на управленіе-то Маккавейско
     • [с.] 261
     • [с.] 262
    • 8. Вѣкъ Римскій Отъ 4,000 до 4053. Конецъ на управленіе-то Маккавейско
     • [с.] 263
   • Повѣсть
    • Любовь камъ Бога и камъ родители-те
     • [с.] 264
   • Нравоученіе
    • Членъ 9. За искренность и Простота
     • [с.] 265
    • Членъ 10. какъ треба да задержаваме все едно сердце
    • Членъ 11. За самолюбіе
    • Членъ 12. За благонравіе-то, и какъ негова-та безмѣрность е ласкателство
     • [с.] 266
   • Злѣ воспитанно-то дѣте
    • [с.] 267
  • Урокъ 15
   • Хронологія и исторія
    • 1. Вѣкъ отъ Рождества Христова. Отъ 1 лѣто до 101
     • [с.] 268
     • [с.] 269
     • [с.] 270
   • Географія
    • Вѣроисповѣданія и языцы на Европа
     • [с.] 271
     • [с.] 272
    • Владѣтели на Европа
     • [с.] 273
   • Повѣсть
    • Гнѣздо на Врабеца
     • [с.] 274
     • [с.] 275
   • Нравоученіе
    • Членъ 13. За благость-та на коя-то безмѣрность-та е Обмана
     • [с.] 276
    • Членъ 14. За допущеніе и какъ негова-та безмѣрность е недостойнство
     • [с.] 277
   • Естественна исторія
    • Големи-те Четвертоноги
     • Левъ 2
      • [с.] 278
      • [с.] 279
   • Злѣвоспитанно-то дѣте
    • [с.] 280
  • Урокъ 16
   • Хронологія и Исторія
    • Послѣдованіе на первый вѣкъ отъ Христа
     • [с.] 281
     • [с.] 282
   • Отдѣленіе 2. Географія на Азія
    • [с.] 283
    • Держави на Азія
    • Море-та на Азія
     • [с.] 284
    • Заливи и проливи на Азія
     • [с.] 285
    • Полуострове и Мысове на Азія
     • [с.] 286
    • Езера и планини на Азія
    • Рѣки на Азія
     • [с.] 287
   • Злѣвоспитанно-то дѣте
    • [с.] 288
  • Урокъ 17
   • Послѣдованіе на Хронологія и Исторія
    • [с.] 289
   • [Отдѣленіе 2. Географія на Азія]
    • Раздѣленіе на Державы-те Азіатскы
     • [с.] 290
     • [с.] 291
    • Острови на Азія
     • [с.] 292
     • [с.] 293
   • Нравоученіе
    • За Благодѣтельство-то
     • [с.] 294
     • [с.] 295
    • За свобода-та и рашкость-та
    • За вѣрованіе и легковѣріе
     • [с.] 296
   • Злѣ воспитанно-то дѣте
    • [с.] 297
  • Урокъ 18
   • Историческій Катихизисъ
    • [с.] 298
    • [с.] 299
    • [с.] 300
    • [с.] 301
   • Нравоученіе
    • За соревнованіе
    • За честь и лжеславіе
     • [с.] 302
    • За признателность
     • [с.] 303
    • Честь камъ по стары-те
  • Урокъ 19
   • Послѣдованіе на Хронологія и Исторія
    • [с.] 304
   • Отдѣленіе 3. Географія на Африка
    • Прѣдели на Африка
    • Море-та на Африка
     • [с.] 305
    • Раздѣленіе на Африка
    • Заливи и Проливи на Африка
     • [с.] 306
    • Мысове на Африка
    • Езера и Планини на Африка
     • [с.] 307
    • Рѣки на Африка
    • Острове на Африка
     • [с.] 308
    • Вѣроисповѣданія языцы и Владѣтели на Африка
     • [с.] 309
   • Нравоученіе
    • Глава 7. Должности-те на человѣка камъ себе си естественно и нравственно
     • [с.] 310
     • 1. Нравственно
      • Членъ 1. Да люби дѣланіе-то, и да ся грыже за свои-те ползости
       • [с.] 311
       • [с.] 312
   • Злѣвоспитанно-то дѣте
    • [с.] 313
  • Урокъ 20
   • Отдѣленіе 4. Географія на Америка
    • Всеобщо Раздѣленіе на Америка
     • [с.] 314
    • Области на Сѣверна и Южна Америка
    • Море-та на Америка
    • Заливи и Проливи на Америка
     • [с.] 315
    • Мысове и Полуострови на Америка
     • [с.] 316
    • Езера и планини на Америка
     • [с.] 317
    • Главни Рѣки на Америка
     • [с.] 318
   • Нравоученіе
    • Членъ 2. За дѣйствованіе-то
     • [с.] 319
   • Злѣ воспитанно-то дѣте
    • [с.] 320
  • Урокъ 21
   • [Отдѣленіе 4. Географія на Америка]
    • Раздѣленіе на Американскы-те области
     • [с.] 321
     • [с.] 322
     • [с.] 323
    • Главни острови на Америка
     • [с.] 324
     • [с.] 325
    • Вѣроисповѣданія языцы и владѣтели на Америка
     • [с.] 326
    • Новооткрити Острове
   • Нравоученіе
    • Членъ 3. За Чинъ
     • [с.] 327
    • Членъ 4. За добрата и постоянна-та воля
     • [с.] 328
    • Членъ 5. За постоянство-то
   • Злѣвоспитанно-то дѣте
    • [с.] 329
    • [с.] 330
  • Урокъ 22
   • Исторически Катихизисъ
    • [с.] 331
    • [с.] 332
    • [с.] 333
   • Нравоученіе
    • Членъ 6. За великодушіе-то
     • [с.] 334
    • Членъ 7. За веселіе
     • [с.] 335
   • Злѣвоспитанно-то дѣте
    • [с.] 336
  • Урокъ 22 [23]
   • Катихизисъ
    • [с.] 337
    • [с.] 338
    • [с.] 339
   • Нравоученіе
    • Членъ 8. За благоразуміе и провидѣніе
     • [с.] 340
    • Членъ 9. За терпѣніе
     • [с.] 341
    • Членъ 10. За злощастіе-то
     • [с.] 342
   • Злѣвоспитанно-то дѣте
    • [с.] 343
  • Урокъ 23 [24]
   • Нравоученіе
    • Членъ 11. За избраніе на пріятели
     • [с.] 344
     • [с.] 345
    • Членъ 12. за добра-та почесть
    • Членъ 13. За Словесность-та
     • [с.] 346
    • Членъ 14. За безмѣрность и умѣреность
     • [с.] 347
   • [Злѣ воспитанно-то дѣте]
    • [с.] 348
  • Урокъ 24 [25]
   • Нравоученіе
    • Должности на человѣка къ самому себѣ естественно
     • Членъ 1. За благообразіе-то
      • [с.] 349
     • Членъ 2. Треба да ся стараете да добыете [...]
     • Членъ 3. За воздержаніе и лакомство
      • [с.] 350
     • Членъ 4. За Чистота-та
   • Злѣвоспитанно-то дѣте
    • [с.] 351
    • [с.] 352
  • Урокъ 25 [26]
   • Нравоученіе
    • Глава 8. За особны должности на дѣвицы-те
     • [с.] 353
     • [с.] 354
     • [с.] 355
     • [с.] 356
   • Злѣ воспитанно-то дѣте
    • [с.] 357
    • [с.] 358
    • [с.] 359
    • [с. 360]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]