Current View
Citation link:
Authors:
Спасова, Любомира Венкова
 
Title:
Конвенциална ефективност на вербализацията и на визуализацията в рекламната комуникация [Електронен ресурс]
 
Date of Issue:
2024
 
Publisher:
Академично издателство, Тракийски университет
 
Identifiers:
978-954-338-257-6 (CD) [isbn]
 
Type:
Book
 
Language:
bul
 
Subject:
реклама; рекламна комуникация; ефективност; вербализация; визуализация
 
Abstract:
Конвенционална ефективност на вербализацията и на визуализацията в рекламната комуникация“ предоставя нов подход за установяване на връзката между индивидуалните когнитивни способности на индивидите и присъстващите вербално-визуални компоненти в различни рекламни носители. Основната цел е да бъде подпомогната работата на специалисти по рекламни комуникации, маркетинг и по връзки с обществеността, както и преподаватели в областта на обществените комуникации и медийните науки, не на последно място, докторанти и студенти, подготвящи научни тези или обучаващи се по сходни научни дисциплини. Авторът предлага нова научна разработка по недостатъчно проучена тема, като измества традиционната изследователска гледна точка, защото смята, че качественото проучване на реклама дава възможност на изследователи и практици да научат повече за вербално-визуална когнитивна ориентация, изследвайки потребителите в тяхната естествена среда.Монографията предлага необходимата база от научна информация за дефиниране и осмисляне на понятията: вербализация и визуализация в рекламния контекст, процесите на закрепване на вербалните структури, отнесени към визуалните метафори в рекламата, както и потребителските реакции към тези рекламни компоненти. Научното изследване се задълбочава не само в аргументиране на когнитивната обработка на визуалните закрепвания и вербалните структури, но и установяването на различни смислови операции, протичащи при оказване на рекламно въздействие. Изходна точка в изложението е сложността на човешкото мислене като част от вербално-визуалното рекламно въздействие в следните когнитивни процеси: възприемане, осмисляне и запомняне на рекламна информация. Уникалността на изложението се открива и в специфичната потребителска сегментация: вербализатори, визуализатори и мечтатели, което измества настоящите виждания и дава възможност за установяване на постигнатата конвенционална ефективност на вербално-визуалната рекламна комуникация. Авторът на монографичния научен труд смята, че предложената разработка би предизвикала интерес сред научната общност, предлагайки своя нов теоретичен и емпиричен принос относно специфичната когнитивна принадлежност, както и потребителски предпочитания, определяйки ползването на определени продукти и услуги, предлагани в реклама.