Citation link:
 • Славеноболгарскій предрՃчный послателникъ за наставленіе на болгарскитѣ юноши
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Примѣчаніе
   • [с.3]
  • Вещество и орՃдїе съ които писՃваме
   • [с.]4
   • [с.]5
  • За ιавленїето
   • [с.]6
  • За составленїето или реченїето
   • [с.]7
  • За ιавленїето
   • [с.]8
  • За кроткото
  • За послѣдованїето
   • [с.]9
  • За сладостното
  • За подобното и полезното положенїе на веществото
   • [с.]10
  • За посланїйте сՃществителны части
   • [с.]11
  • За нарицанїето
   • [с.]12
  • За предисловїето
   • [с.]13
  • За разказанїето вещественое
  • За окончанїѧ слова
   • [с.]14
  • За подписа
   • [с.]15
  • За надписанїето
   • [с.]16
  • За окрашенството
  • За отвѣтъ на писмата
   • [с.]17
   • [с.]18
  • Краткое титло надписанїе
   • [с.19]
   • [с.]20
  • За посланнїите видове
   • [с.]21
  • Часть А. Образъ на прїѧтелскаго посланїѧ
   • [с.22]
   • [с.]23
   • [с.]24
  • За извѣщателное, или наставителное
   • [с.]25
   • [с.]26
  • За ѹкорителное
   • [с.]27
  • За ѹничижителное
   • [с.]28
  • За ѹтѣшителнаго образа
   • [с.]29
   • [с.]30
   • [с.]31
  • За запретителнаго образа
   • [с.]32
  • За ѹвѣщателнаго образа
  • За ѹстрашителнаго образа
   • [с.]33
  • За обличителнаго образа
   • [с.]34
   • [с.]35
  • За похвалителнаго образа
   • [с.]36
  • За совѣтователнаго образа
   • [с.]37
   • [с.]38
  • За вопросителнаго образа
   • [с.]39
  • За винословнаго образа
  • За похՃлителнаго образа
   • [с.]40
   • [с.]41
  • За отвѣщателнаго образа
   • [с.]42
  • За радостнаго образа
   • [с.]43
  • За пресмѣвателннаго образа
  • За благодарнаго образа
   • [с.]44
  • За повѣстителнаго образа
   • [с.]45
   • [с.]46
  • За смѣсителнаго образа
   • [с.]47
   • [Липсват страници 48 и 49]
  • За крՃгопосланїита
   • [с.]50
  • СпՃтешествователное посланїе
   • [с.]51
  • За примѣнителный писма и писамца
   • [с.]52
  • Перваѧ Полїца
   • [с.]53
  • Ето и окрՃглїи (вытити)
  • Торжественна полїца
   • [с.]54
  • Книжки
   • [с.]55
  • За торговскїи свидѣтелства (записи)
  • Свидѣтелство (тюмюсՃкъ)
  • Свидѣтелство просимое
   • [с.]56
  • Свидѣтелство, когато нѣкой кՃпՃва, стока
  • Свидѣтелство съ спорՃчїе (кефіллемекъ)
   • [с.]57
  • Свидѣтелство съ залогъ
  • За согласителнїи и ѹтокмителнїи отдолжителнїи (ослՃхъ озлашма) писма
   • [с.]58
  • Согласителное
   • [с.]59
  • Ѹтокмителное писмо
   • [с.]60
  • За молителнїи писма
  • Ѹчилище
  • Завѣтъ (дїаѳѵкъ)
   • [с.]61
   • [с.]62
  • Свидѣтелство на посвѧщенїе
   • [с.]63
  • СоՃтвердителное писмо свидѣтелство
   • [с.]64
  • Завѣщателное (или полномощное) писмо
   • [с.]65
   • [с.]66
  • Содержаніе
   • [с.67]
   • [с.68]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]