Citation link:
 • Азбукето на Българското книж. дружество и г. Мушякъ : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 9/10 (1882) [2. изд.], с. 77-91.
  • [с. 77]
  • [с.] 78
  • [с.] 79
  • [с.] 80
  • [с.] 81
  • [с.] 82
  • [с.] 83
  • [с.] 84
  • [с.] 85
  • [с.] 86
  • [с.] 87
  • [с.] 88
  • [с.] 89
  • [с.] 90
  • [с.] 91