Citation link:
 • Грамматіка или буквеница славенска
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Благоразумни читатели!
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с.] V
  • Погрѣшности
   • [с. VІ]
   • [с. VІІ]
   • [с. VІІІ]
  • Първа часть
   • Въведеніе
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
   • Ради клонимыте рѣчи
    • Глава първа. За существителното
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • Примѣръ на мъжките существителны
      • [с.] 8
      • [с.] 9
      • [с.] 10
      • [с.] 11
      • [с.] 12
     • Примѣръ на женските существителны
      • [с.] 13
      • [с.] 14
     • Примѣръ на средните существителны
      • [с.] 15
      • [с.] 16
     • Пригледаніе на нѣкои существителны неправилны
      • [с.] 17
    • Глава втора. Ради прилагателното име
     • [с.] 18
     • Ради прилагателныте каковны
      • [с.] 19
      • [с.] 20
     • Ради прилагателныте опредѣлителны
      • [с.] 21
     • За прилагателныте числителны
     • За прилагателныте показателны
      • [с.] 22
     • За прилагателныте неопредѣлителны
     • Склоненіе на прилагателны имена
      • [с.] 23
      • [с.] 24
      • [с.] 25
      • [с.] 26
      • [с.] 27
      • [с.] 28
      • [с.] 29
      • [с.] 30
      • [с.] 31
      • [с.] 32
     • Неправилны степени на сравнителныте и превосходителныте
      • [с.] 33
     • Числителните главни и числителните чинни [...]
      • [с.] 34
     • Примѣръ на прилагателныте показателны
      • [с.] 35
      • [с.] 36
     • Примѣръ на прилагателныте притяжателны
      • [с.] 37
     • Другъ примѣръ
      • [с.] 38
     • Первый примѣръ на прилагателныте неопредѣленны
      • [с.] 39
     • Вторый примѣръ
      • [с.] 40
     • Третій примѣръ
      • [с.] 41
    • Глава Г. Ради мѣстоименіето
     • [с.] 42
     • Ради личныте мѣстоименія
      • [с.] 43
     • Ради показателныте мѣстоименія
      • [с.] 44
     • Ради притяжателните мѣстоименія
      • [с.] 45
     • Ради возносителныте мѣстоименія
      • [с.] 46
     • Склоненіе на возносителното мѣстоименіе
      • [с.] 47
     • Ради неопрѣлителныте мѣстоименія
    • Глава Д. Ради глагола
     • [с.] 48
     • Ради подлежащото
      • [с.] 49
     • Ради допълненіето
      • [с.] 50
     • Ради свойствата на глаголыте
     • Ради първообразныа видъ
     • Ради производныа видъ
     • Ради начертаніето
      • [с.] 51
     • Ради различныте залози на прилагателныте глаголы
      • [с.] 52
      • [с.] 53
     • Ради числото
      • [с.] 54
     • Ради лицето
     • Ради наклоненіето
      • [с.] 55
     • Ради времето
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
      • [с.] 59
     • Существителный глаголъ єсмь
      • [с.] 60
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
      • [с.] 69
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
      • [с.] 78
     • Ради начертаніето на глаголыте
      • [с.] 79
      • [с.] 80
      • [с.] 81
      • [с.] 82
     • Ради неправилныте и недостаточныте глаголы
      • [с.] 83
      • [с.] 84
     • [Таблица на често срещаните неправилни и недостаточни глаголи в азбучен ред]
      • [с.] 85
      • [с.] 86
      • [с.] 87
      • [с.] 88
      • [с.] 89
      • [с.] 90
      • [с.] 91
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • [с.] 94
      • [с.] 95
      • [с.] 96
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • [с.] 106
      • [с.] 107
      • [с.] 108
      • [с.] 109
      • [с.] 110
      • [с.] 111
      • [с.] 112
      • [с.] 113
      • [с.] 114
      • [с.] 115
      • [с.] 116
      • [с.] 117
      • [с.] 118
      • [с.] 119
      • [с.] 120
      • [с.] 121
      • [с.] 122
      • [с.] 123
      • [с.] 124
      • [с.] 125
      • [с.] 126
      • [с.] 127
      • [с.] 128
      • [с.] 129
      • [с.] 130
      • [с.] 131
      • [с.] 132
      • [с.] 133
      • [с.] 134
      • [с.] 135
      • [с.] 136
      • [с.] 137
      • [с.] 138
      • [с.] 139
      • [с.] 140
      • [с.] 141
      • [с.] 142
      • [с.] 143
      • [с.] 144
     • Сопреженіе на окончающыте глаголы на м
      • [с.] 145
      • [с.] 146
      • [с.] 147
     • Сопреженіе отъ сопрегателното причастіе и существителныа глаголъ
      • [с.] 148
      • [с.] 149
     • Сопреженіе на едноличныте глаголы
      • [с.] 150
    • Глава 6. Ради причастіето
     • [с.] 151
   • Ради нескланяемыте рѣчи
    • Глава 7. За нарѣчіето
     • [с.] 152
     • Расписъ на поупотребляемыте наглаголія
      • [с.] 153
    • Глава 8. Ради предлога
     • [с.] 154
    • Глава 9. Ради союза
     • [с.] 155
     • [с.] 156
    • Глава 10. Ради междометіето
    • Глава 11. Ради правописаніето
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • Ради произведеніето на рѣчите отъ първообразныте, и правописаніето имъ
      • [с.] 159
      • [с.] 160
      • [с.] 161
      • [с.] 162
      • [с.] 163
      • [с.] 164
      • [с.] 165
      • [с.] 166
      • [с.] 167
      • [с.] 168
  • Втора часть. Ради сочиненіе-то
   • Глава първа
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • Примѣри на логическото разрѣшеніе
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
   • Глава втора. [Ради прилагателното име]
    • Ради прилагателното каковно име
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • Ради прилагателныте чинны
     • [с.] 23
   • Глава трета. Ради мѣстоименіето
    • [с.] 24
    • Ради показателныте мѣстоименія
     • [с.] 25
    • Ради притяжателныте мѣстоименія
    • Ради возносителното мѣстоименіе
     • [с.] 26
   • Глава четверта. Ради глагола
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • Допълненіе на глаголыте
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
    • Ради изявителното наклоненіе
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • Ради неопредѣлителното наклонениіе
     • [с.] 40
   • Глава пета. ради причастіето
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Глава шеста. ради наглаголіето
    • [с.] 44
   • Глава седма. Ради предлога
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Глава осма. Ради союза
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Глава девета. ради Междометіето
    • [с.] 49
   • Глава десета. [За препинателните знаци]
    • Ради точките
    • Ради запятаята
     • [с.] 50
     • [с.] 51
    • Ради запятоточіето
     • [с.] 52
    • Ради двѣточіето
     • [с.] 53
    • Ради точката
    • Ради пытателната
    • Ради удивителната
     • [с.] 54
    • Ради вмѣстителната
     • [с.] 55
   • Глава единадесета. Ради нѣкои измѣненія буквины
    • [с.] 56
   • Таблица толкователна на нѣколко глаголы неупотребляемы на български
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с. 62]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]