Current View
Citation link:
Authors:
Petkov, Petko; Konstantinov, Mihail; Christov, Nicolai; Петков, Петко; Константинов, Михаил; Христов, Николай
 
Title:
Condition and error estimates in the numerical solution of matrix equations in control theory
 
Other Titles:
Оценки на обусловеността и грешките при численото решаване на матрични уравнения в теорията на управлението
 
Date of Issue:
1999
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, 50(2), 1999. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия „25 години Факултет „Автоматика“ ТУ–София 07-08.06.1999 София, с. 39-46.
 
Publisher:
ТУ-София
 
Identifiers:
0374-342X [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
eng
 
Subject:
автоматизирани системи за управление – приложение –в математиката; линейна алгебра – моделиране; уравнения – моделиране; linear algebra - modeling
 
Abstract:
The condition number and error estimation in the numerical solution of matrix algebraic continuous-time and discrete-time Lyapunov and Riccati equations is considered. The estimates presented involve the solution of triangular Lyapunov equations along with usage of the LAPACK norm estimator.
 
Description:
Petkov, Petko et al. Condition and error estimates in the numerical solution of matrix equations in control theory / Petko Petkov, Mihail Konstantinov, Nicolai Christov. (Systems and control). // Годишник на ТУ-София, Том 50, 1999, № 2. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия „25 години Факултет „Автоматика“ ТУ–София 07-08.06.1999 София, с. 39-46 : с формули. - Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.