Citation link:
 • Преводъ на царскїатъ Хатішеріфъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Преводъ на царскиатъ хати-шерифъ (заповѣдь), който се е челъ въ Константинополь (Цариградъ) въ гюлхане 22. октоврιѧ 1839
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с. 10]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]