Current View
Citation link:
Authors:
Куманов, Ст. ред.; Иванов, П. ред.; Павлов, П. ред.
 
Title:
Научни трудови на Селскостопанска академия "Георги Димитров". Зоотехнически факултет. т. 5
 
Other Titles:
Научные труды Сельскохозяйственная академия имени Георгия Димитрова. Зоотехнический факультет. т. 5
 
Date of Issue:
1954
 
Publisher:
Земиздат
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Съдържание: Куманов, Ст., Кърджиева, Н. Проучвания върху съдържанието на захар и захарния минимум в суровините за силажиране, 207-222; Иванов, П., Захариев, З. Хранене на биволици и малакини със слама, обработена с вар, 223-230; Димов, Н., Ризванов, К. Получаване на кашкавал от пастьоризирано мляко с чисти култури от млечнокисели бактерии, 231-240; Павлов, К., Якимов, Я., Аврамова, Хр. Изследвания върху следжътвеното доузряване на семената при по-важните многогодишни фуражни треви, 241-260; Ефтимов, Б., Петров, К., Константинов, Г. Влияние на лятното лагерно-пасищно отглеждане върху дойни крави, 261-270; Костов, Ст., Захариев, З. Отглеждане на телетата при ниска температура на открито под навес, 271-290; Кадийски, Е., Захариев, З. Сравнителен опит за угояване на телета и малачета, 291-312; Ралчев, Г. Проучвания върху количеството на серея във вълната на овцете от породата меринофлайт в ДСЗ Дунав, Свищовско, 313-326; Хаджидимитров, П. Проучване дейността на жребците от жребцовото депо при ДЗС Тунджа, 327-354; Георгиев, Ис., Сяров, Й., Ризванов, К.Проучване влиянието на българското кисело мляко (Lactobacterium bulgaricum) и ацидофилното мляко (Lactobacterium acidophilium) върху развитието на прасетата-бозайничета, 355-370; Бижев, Б. Медоносните свойства на гречихата, 371-376; Бойчев, Д. Върху биологията на Dermacentor marginatus (Ixodidae), 377-382; Бойчев, Д. Принос към разпространението на кърлежите (Ixodidae) в България, 383-390; Минева, П. Запазване на маслата с прибавка на антиокислители, 391-402; Георгиев, Ис., Сяров, Й. Проучване влиянието на белтъчно-витаминната паста върху развитието на отбити прасета (Предварително съобщение), 403-410; Петков, П., Ошанова, Н. Сезонна динамика на зоопланктона в някои рибници за малки шарани, 411-426; Ризванов, К. Ванчев, Т., Иванов, Ив. Използване на микроорганизмен протеин при угояване на патета, 427-434