Citation link:
 • Нарѫченъ учебникъ за начална математика въ три курса
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Начална математика
   • [с. 9]
   • [с. 10]
   • Въведеніе
    • [с. 11]
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Аритметическый курсъ.Прѣдварителны понятія
    • [с. 15]
    • [с.] 16
   • Пьрва половина. За отвлеченытѣ числа цѣлы и дробны
    • I. За цѣлытѣ числа
     • Броенье
      • 1. Из устно броенье
       • [с. 17]
      • 2. Писменно броенье
       • [с.] 18
       • [с.] 19
       • [с.] 20
    • Сравнителна таблица за цифрытѣ латинскы и черковно-славенскы съ арабскытѣ
     • [с.] 21
    • Четыретѣ пьрвы дѣйствія съ цѣлытѣ числа
     • 1. За Сложеніето
      • [с.] 22
      • [с.] 23
     • 2. За Изятіето
      • [с.] 24
      • [с.] 25
     • 3. За умноженіето
      • [с.] 26
      • [с.] 27
      • [с.] 28
      • [с.] 29
      • [с.] 30
      • [с.] 31
      • [с.] 32
     • 4. За дѣленіето
      • [с.] 33
      • [с.] 34
      • [с.] 35
      • [с.] 36
      • [с.] 37
      • [с.] 38
      • [с.] 39
      • [с.] 40
     • Общы начала за рѣшеніе на аритметическы задачы съ 4-тѣхъ пьрвы дѣйствія
      • [с.] 41
     • Задачи вьрху цѣлытѣ числа
      • 1. отъ Сложеніето
       • [с.] 42
      • 2. отъ изятіето
      • 3. Отъ умноженіето
       • [с.] 43
      • 4. Отъ дѣленіето
       • [с.] 44
      • 5. Смѣсено зададены отъ сичкытѣ дѣйствія
       • [с.] 45
       • [с.] 46
       • [с.] 47
     • Раздѣлность на цѣлытѣ числа
      • [с.] 48
     • Способъ да намѣрвамы общыйа най голѣмъ раздѣлитель
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • [с.] 51
      • [с.] 52
      • [с.] 53
      • [с.] 54
      • [с.] 55
     • Признацы за раздѣлность-та на числата
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
      • [с.] 59
     • За общото най малко кратно
      • [с.] 60
      • [с.] 61
      • [с.] 62
    • II. За дробитѣ и дробнытѣ числа
     • Общы понятія
      • [с.] 63
     • 1. За десетичнытѣ дроби
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • Сложеніе, изятіе, умноженіе и дѣленіе на десетичнытѣ числа
       • [с.] 67
       • [с.] 68
       • [с.] 69
       • [с.] 70
       • [с.] 71
      • Скратено умноженіе и дѣленіе
       • [с.] 72
       • [с.] 73
       • [с.] 74
     • 2. За простытѣ дроби
      • Происхожденіе, свойства и прѣобразованіе на дробитѣ
       • [с.] 75
       • [с.] 76
       • [с.] 77
      • Скратяванье на дробитѣ
       • [с.] 78
       • [с.] 79
      • Привожданье на дробитѣ въ еднакъвъ знаменатель
       • [с.] 80
       • [с.] 81
      • Сложеніе, изятіе, умноженіе и дѣленіе на дробитѣ
       • За сложеніето и изятіето
        • [с.] 82
        • [с.] 83
       • За умноженіето
        • [с.] 84
        • [с.] 85
        • [с.] 86
       • За дѣленіето
        • [с.] 87
        • [с.] 88
        • [с.] 89
      • Задачы вьрху простытѣ дроби и отъ 4-тѣхъ дѣйствія
       • [с.] 90
       • [с.] 91
       • [с.] 92
       • [с.] 93
      • За обръщаньето на просты дроби въ десетичны и наопакы
       • А. Обръщанье на просты дроби въ десетичны
        • [с.] 94
        • [с.] 95
        • [с.] 96
       • В. Обръщанье на десетичны дроби въ просты
        • [с.] 97
        • [с.] 98
     • Съвокупны дѣйствія съ просты, десетичны и періодическы дроби
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
    • III. За степенитѣ и коренитѣ
     • Общы понятія
      • [с.] 102
     • I. Извличанье на квадратнытѣ корени
      • [с.] 103
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • I. Извличанье на квадратныйа корень отъ цѣло число
       • [с.] 106
       • [с.] 107
       • [с.] 108
      • II. Извличанье на квадратный корень отъ дроби просты и десетичны както и отъ цѣлы числа, приблизително до една дробь
       • [с.] 109
       • [с.] 110
       • [с.] 111
       • [с.] 112
       • [с.] 113
     • II. Извличанье на кубичнытѣ корени
      • [с.] 114
      • [с.] 115
      • А. Извличанье на кубичныйа корень отъ цѣло число
       • [с.] 116
       • [с.] 117
       • [с.] 118
      • Б. Извличанье на кубичныйа корень отъ просты и десетичны дроби, както и отъ цѣлы числа съ тькмость до една дробь
       • [с.] 119
       • [с.] 120
       • [с.] 121
   • Притурка на пьрвата половина отъ аритметическыйа курсъ
    • А. Нѣкои пытанія вьрху умноженіето и дѣленіето на дробитѣ
     • [с.] 122
    • Б. Разсѫжденіе вьрху дѣленіето на дробитѣ
     • [с.] 123
    • В. Непрѣкѫсваны дроби
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
   • Втора половина
    • I. За именованытѣ числа
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • А. Раздробяванье и прѣобръщанье на именованытѣ числа
      • [с.] 132
      • [с.] 133
      • [с.] 134
      • [с.] 135
      • [с.] 136
     • Б. Четыретѣ пьрвы дѣйствія вьрху именованытѣ числа
      • Сложеніе и изятіе
       • [с.] 137
      • Умноженіе
       • [с.] 138
       • [с.] 139
       • [с.] 140
      • Дѣленіе
       • [с.] 141
       • [с.] 142
       • [с.] 143
    • II. За метрическата система
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • Мѣркы на дължината
      • [с.] 146
      • [с.] 147
      • [с.] 148
     • Мѣркы на повьрхноститѣ
      • [с.] 149
      • [с.] 150
      • [с.] 151
     • Мѣркы на обемытѣ
      • [с.] 152
      • [с.] 153
     • Мѣркы на вмѣщность-та
      • [с.] 154
      • [с.] 155
     • Мѣркы на теглилката
      • [с.] 156
      • [с.] 157
      • Сѣчива на тегленьето
       • [с.] 158
     • Монеты
      • [с.] 159
      • Таблица на монетытѣ въ обръщенье
       • [с.] 160
      • [с.] 161
     • Какъ са четѫть и пишѫть числата отъ метрическата система
      • [с.] 162
      • [с.] 163
      • [с.] 164
     • За изброяваньето на врѣмето по Григоріанскыйа календарь и по този на Френската республика
      • [с.] 165
      • [с.] 166
    • III. За тройнытѣ правила и колкото зависѭть отъ тѣхъ
     • [с.] 167
     • Просто тройно правило
      • [с.] 168
     • Сложно тройно правило
      • [с.] 169
      • [с.] 170
      • [с.] 171
     • Правило на процентытѣ (лихвы)
      • [с.] 172
      • [с.] 173
      • [с.] 174
      • [с.] 175
      • [с.] 176
     • Правило на отбива (шконто)
      • [с.] 177
      • [с.] 178
      • [с.] 179
      • [с.] 180
      • [с.] 181
     • Съразмѣренъ дѣлежъ и правило на дружеството
      • [с.] 182
      • [с.] 183
      • [с.] 184
      • [с.] 185
      • [с.] 186
     • Правило на смѣсваньето
      • А. Въпросы отъ смѣсваньето (mélange)
       • [с.] 187
       • [с.] 188
      • В. Въпросы отъ сливаньето (alliage)
       • [с.] 189
       • [с.] 190
       • [с.] 191
     • Срѣдни Аритметическы и срѣдня цѣна
      • [с.] 192
      • [с.] 193
     • Правило на мѣната
      • А. Правило на мѣната-сарафлѫкъ
       • [с.] 194
       • [с.] 195
      • В. Правило на мѣната-трампа
       • [с.] 196
    • Общы задачы вьрху метрическата система и вьрху сичкытѣ тройны правила
     • [с.] 197
     • [с.] 198
     • [с.] 199
     • [с.] 200
     • [с.] 201
   • Притурка
    • I. Отношенія и пропорціи
     • А. За отношеніята
      • [с. 202]
     • В. За пропорціитѣ изобщо
      • [с.] 203
      • [с.] 204
      • Свойства на аритметическытѣ пропорціи
       • [с.] 205
      • Свойства на геометрическытѣ пропорціи
       • [с.] 206
      • Послѣдователны пропорціи
       • [с.] 207
       • 1. Свойство
       • 2. Свойство
        • [с.] 208
       • Друго Свойство (2)
       • 3. Свойство
        • [с.] 209
        • [с.] 210
       • 4. Свойство
       • 5. Свойство
        • [с.] 211
       • 6. Свойство
       • 7. Свойство
       • 8. Свойство
        • [с.] 212
       • 9. Свойство
        • [с.] 213
    • II. Прогрессіи
     • 1. За аритметическытѣ прогрессіи
      • 1. Свойство
       • [с.] 214
      • 2. Свойство
       • [с.] 215
     • 2. За Геометрическытѣ прогрессіи
      • [с.] 216
      • 1. Свойство
       • [с.] 217
      • 2. Свойство
       • [с.] 218
      • 3. Свойство
       • [с.] 219
       • [с.] 220
    • III. Логаритмы
     • 1. Свойство
      • [с.] 221
     • 2. Свойство
     • 3. Свойство
      • [с.] 222
     • 4. Свойство
      • [с.] 223
     • Образованіе на логаритмическытѣ таблицы
      • [с.] 224
      • [с.] 225
     • Полезно Изесненіе
      • [с.] 226
     • Таблица на логаритмытѣ за простытѣ числа 1 до 200
      • [с.] 227
      • [с.] 228
    • По употрѣбителнытѣ чужды мѣркы и монеты
     • 1. Русскы
      • [с.] 229
      • 2. Англійскы
     • 3. Германскы
      • [с.] 230
      • [с.] 231
      • [с.] 232
  • Съдьржаніе
   • [с. 233]
   • [с.] 234
   • [с.] 235
   • [с.] 236
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]