Citation link:
 • Българска грамматика
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Введеніе
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • Членъ
   • [с.] 8
  • Име сѫществително
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • Склоненіе пьрво
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Склоненіе второ
    • [с. 17]
    • [с. 18]
   • Склоненіе трето
    • [с. 19]
    • [с. 20]
   • Неравни имена. На три-те склоненія
    • [с.] 21
  • Име прилагателно
   • [с. 22]
   • Примѣчаніе
    • [с. 23]
   • Склоненіе четвьрто. За Прилагателни-те и Числителни имена
    • [с. 24]
    • Усѣчени
     • [с. 25]
     • [с. 26]
     • [с. 27]
  • Име числително
   • [с. 28]
   • Примѣчаніе
    • [с. 29]
    • [с. 30]
  • Мѣстоименіе
   • [с. 31]
   • Примѣчаніе
    • [с. 32]
   • Скроненіе пьрво
    • [с. 33]
   • Скроненіе второ
    • [с. 34]
    • [с. 35]
    • [с.] 36
  • Глаголъ
   • [с. 37]
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [Спряженіе на спомагелный глаголъ сьмь]
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Спряженіе пьрво. За глаголы-те, които окончаватъ ѭ, ѫ, и второ-то лице въ настояще-то време прявятъ на ешь
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Спряженіе второ. За глаголы-те, които окончаватъ ѭ, ѫ, и второ-то лице въ настояще-то време иматъ на ишь
    • [с. 47]
    • [с. 48]
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Спряженіе трето. За глаголы-те, кои-то окончаватъ на амъ, и ямъ
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • Безлични глаголи
    • [с.] 57
    • Спряженіе четвьрто. За безличны-те глаголы
     • [с.] 58
  • Причастіе
   • [с.] 59
  • Нарѣчіе
   • [с.] 60
  • Предлогъ
   • [с.] 61
  • Союзъ
   • [с.] 62
  • Междомѣтіе
   • [с.] 63
  • Правописаніе
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • Безгласны
    • [с. 66]
   • Примѣчаніе
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
  • Съгласуваніе
   • [с.] 70
  • Сочиненіе
   • [с. 71]
  • Управленіе на рѣчи-тѣ
   • Именителный
    • [с.] 72
   • Родителный
   • Дателный
   • Винителный
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]