Citation link:
 • Книга сїѧ зовомаѧ Ѡгледало / Ѡписасѧ ради потребы и ползованїѧ препростѣишымъ и не книжнымъ Іазыкѡмъ Болгарскимъ[...]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контра титул]
  • [Титул]
   • [Заглавна страница]
   • [Гръб на заглавната страница]
  • Ѡглавленїе овыѧ книги
   • [с.] 1
   • [с.] 2
  • Послѣдованїе, постриженїе монаха, ѡдѣѧнїе расси и калимавки
   • [с.] а҃
   • [с.] в҃
   • [с.] г҃
  • Сказанїе ѡ м҃лтвѣ с҃тагѡ Нифона іако ова прїѧтна есть предъ Б҃гомъ
   • [с.] г҃
   • [с.] д҃
   • [с.] е҃
   • [с.] ѕ҃
  • Молитва с҃тагѡ Нифонта
   • [с.] ѕ҃
   • [с.] з҃
   • [с.] и҃
   • [с.] ѳ҃
   • [с.] ї҃
   • [с.] аї҃
   • [с.] вї҃
   • [с.] гї҃
   • [с.] дї҃
   • [с.] еї҃
   • [с.] ѕї҃
   • [с.] зї҃
   • [с.] иї҃
  • Сказанїе ѡ м҃лтвѣ с҃тагѡ Трѵфѡна какѡ подобаетъ пѣти
   • [с.] ѳї҃
   • [с.] к҃
   • [с.] ка҃
   • [с.] кв҃
   • [с.] кг҃
   • [с.] кд҃
   • [с.] ке҃
   • [с.] кѕ҃
   • [с.] кз҃
   • [с.] ки҃
   • [с.] кѳ҃
   • [с.] л҃
   • [с.] ла҃
   • [с.] лв҃
   • [с.] лг҃
   • [с.] лд҃
   • [с.] ле҃
   • [с.] лѕ҃
  • Сказанїе какѡ подобаетъ заՃучити отрока азъбՃки
   • [с.] лѕ҃
   • [с.] лз҃
   • [с.] ли҃
   • [с.] лө҃
   • [с.] м҃
   • [с.] ма҃
   • [с.] мв҃
   • [с.] мг҃
   • [с.] мд҃
   • [с.] ме҃
   • [с.] мѕ҃
   • [с.] мз҃
   • [с.] ми҃
  • Молитва з҃. отрокѡмъ немогՃщымъ спати болнымъ
   • [с.] ми҃
   • [с.] мө҃
   • [с.] н҃
   • [с.] на҃
   • [с.] нв҃
   • [с.] нг҃
  • Молитва за свекаква болесть со параклисъ б҃гченъ
   • [с.] нг҃
   • [с.] нд҃
  • Молитва ѿ очесъ призора сиречь за оуроцы
   • [с.] не҃
   • [с.] нѕ҃
   • [с.] нз҃
   • [с.] ни҃
   • [с.] нѳ҃
   • [с.] ѯ҃
   • [с.] ѯа҃
   • [с.] ѯв҃
   • [с.] ѯг҃
   • [с.] ѯд҃
   • [с.] ѯе҃
   • [с.] ѯѕ҃
   • [с.] ѯз҃
   • [с.] ѯи҃
   • [с.] ѯѳ҃
   • [с.] о҃
   • [с.] оа҃
   • [с.] ов҃
   • [с.] ог҃
   • [с.] од҃
   • [с.] ое҃
   • [с.] оѕ҃
   • [с.] пз҃
   • [с.] пи҃
   • [с.] пѳ҃
   • [с.] ч҃
   • [с.] ча҃
   • [с.] чв҃
   • [с.] чг҃
   • [с.] чд҃
   • [с.] че҃
   • [с.] чѕ҃
   • [с.] чз҃
   • [с.] чи҃
   • [с.] чѳ҃
   • [с.] р҃
   • [с.] ра҃
   • [с.] рв҃
   • [с.] рг҃
   • [с.] рд҃
   • [с.] ре҃
   • [с.] рѕ҃
   • [с.] рз҃
   • [с.] ри҃
   • [с.] рѳ҃
   • [с.] рї҃
   • [с.] раї҃
   • [с.] рвї҃
   • [с.] ргї҃
   • [с.] рдї҃
   • [с.] реї҃
   • [с.] рѕї҃
   • [с.] рзї҃
   • [с.] риї҃
   • [с.] рѳї҃
   • [с.] рк҃
   • [с.] рка҃
   • [с.] ркв҃
   • [с.] ркг҃
   • [с.] ркд҃
   • [с.] рке҃
   • [с.] ркѕ҃
   • [с.] ркз҃
   • [с.] рки҃
   • [с.] ркѳ҃
   • [с.] рл҃
   • [с.] рла҃
   • [с.] рлв҃
   • [с.] рлг҃
   • [с.] рлд҃
   • [с.] рле҃
   • [с.] рлѕ҃
   • [с.] рлз҃
   • [с.] рли҃
   • [с.] рлѳ҃
   • [с.] рм҃
   • [с.] рма҃
   • [с.] рмв҃
   • [с.] рмг҃
   • [с.] рмд҃
   • [с.] рме҃
   • [с.] рмѕ҃
   • [с.] рмз҃
   • [с.] рми҃
   • [с.] рмѳ҃
   • [с.] рн҃
   • [с.] рна҃
   • [с.] рнв҃
   • [с.] рнг҃
   • [с.] рнд҃
   • [с.] рне҃
  • Молитва с҃тагѡ Архангела Мїхаила
   • [с.] рнѕ҃
   • [с.] рнз҃
   • [с.] рни҃
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]