Citation link:
 • Історіа на великій Александра Македонца. Коѧто описՃва неговото рожденїе, животъ, юначество и смѫрть
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Заради Македоніа
   • [с. 1]
  • За царѧ Нектенави
  • Верберъ отива при Нектенави
   • [с.] 2
  • Началницыте трѫсатъ Нектенави
   • [с.] 3
  • За Олѵмпіада маиката Александрова
   • [с.] 4
  • Олѵмпіада хортՃва съ Нектенави
   • [с.] 5
  • Олѵмпіада вижда на сѫнѫтъ си бога Аммона
   • [с.] 6
  • Нектенави прелстѧва Олѵмпіада
   • [с.] 7
  • Нектенави прави магіа на Філіппа
   • [с.] 8
  • Преображеніе Нектенавово
  • Рожденіе и отхранваніе Александрово
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Смѫрть Нектенавова
   • [с.] 11
  • За быкоглава конѧ (Букефала)
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • Олѵмпіиски игры
   • [с.] 14
  • Александеръ побѣдава Николаѧ
  • Філіппъ оставилъ Олимпіада
   • [с.] 15
  • КՃманите отиватъ да біѧтъ Македоніа
   • [с.] 16
  • Александръ побѣдава кՃманыте
   • [с.] 17
  • КՃманите се покланѧтъ на Александа
  • Новъ господарь на кՃманыте
  • Царь Анаксархъ желае Олимпіада
   • [с.] 18
  • Александръ се врѫща въ Македоніа
  • Александръ Ճбива Анаксарха
   • [с.] 19
  • Філіппъ молитствова Александра
  • Смѫрть Філіппова
   • [с.] 20
  • Александръ се назовава самодержецъ
  • Рѣчи Александрови на началницыте
  • Рѣчи началнически на Александра
   • [с.] 21
  • Александръ отвѣщава на велможыте
  • Велможыте совѣтՃватъ Александра
   • [с.] 22
  • Александръ пріема совѣтѫтъ
  • Даріево писмо на Македоніа
   • [с.] 23
  • КантаркՃсъ заносѧ писмото на Македоніа
   • [с.] 24
  • Александръ прочита писмото
  • Отвѣтъ Александровъ на Даріа
   • [с.] 25
  • Даріи прочита отвѣтѫтъ
  • Даріи се рՃгае на Александра
   • [с.] 26
  • Даріи писՃва на Александра
  • Александръ се разгнѣвѧва на Даріа
   • [с.] 27
  • Александровъ отвѣтъ на Даріа
  • КлитеѵՃсъ се врѫща при Даріа
   • [с.] 28
  • Александръ збира воиската си
  • Писмо АрхідонՃсово на Александра
   • [с.] 29
  • Александръ пріима даровете
  • Отвѣтъ Александровъ на АрхідонՃса
   • [с.] 30
  • Александръ отива на Аѳина
  • Аѳинеинските філософи се совѣтՃватъ
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • Аѳинеите нещатъ Александра
   • [с.] 33
  • Александръ се разгнѣвѧва на аѳинеите
  • Аѳинеите побѣдѧватъ Александра
   • [с.] 34
  • Александръ се совѣтՃва съ началницыте си
   • [с.] 35
  • Александръ писՃва на аѳинеите
  • Аѳинеите намиратъ писмото
  • Тіромахъ вижда сѫнъ
   • [с.] 36
  • Аѳинеите біѧтъ Александра
  • Александръ влазѧ въ Аѳина
   • [с.] 37
  • Плачь аѳинеиски
  • Александръ отива на Римъ
   • [с.] 38
  • Римлѧните се молатъ на Аполлона
  • Римлѧните посрѣщатъ Александра
   • [с.] 39
  • Римлѧните заносѧтъ дары на Александра
   • [с.] 40
  • Александръ наближава Римъ
  • Римлѧните се покланѧтъ на Александра
  • Александръ вазѧа въ Римъ
   • [с.] 41
  • Прорицаніе на книгата Еллинска
  • Толкованіе на книжното прорицаніе
   • [с.] 42
  • Александръ се радова за прорицаніето
  • Александръ біе чՃдны животны
   • [с.] 43
  • Мореплаваніе Александрово
   • [с.] 44
  • Александръ отива на Егѵпетъ
  • Велможыте се врѫщатъ при Александра
   • [с.] 45
  • Вѣстницы на Александра
   • [с.] 46
  • Александръ отиватъ по различны мѣста
  • Александръ влаза въ Троада
   • [с.] 47
  • Александръ се врѫща въ Македоніа
   • [с.] 48
  • Вѣстницы на Олимпіада
  • Александръ тՃрѧ воиската си на чинъ
   • [с.] 49
  • Александръ отива на Истокъ
   • [с.] 50
  • Вѣсть на Даріа за Александра
  • Даріи писՃва на Александра
   • [с.] 51
  • Александръ се разгнѣвѧва на Даріа
   • [с.] 52
  • Александръ праща отвѣтъ на Даріа
  • Даріи се разгнѣвѧва на Александра
   • [с.] 53
  • Даріи сбира воиската си
  • Александръ писՃва на іՃдеите
   • [с.] 54
  • Отвѣтъ іՃдеиски
  • Александръ писՃва на Іерсалимъ
  • Рѣчъ Іереміева
   • [с.] 55
  • Сѫнъ Александровъ
  • Александръ наближава ІерՃсалимъ
   • [с.] 56
  • Александръ влазѧ въ ІерՃсалимъ
  • Завѣщаніе Іереміево на Александра
   • [с.] 57
  • ІерՃсалимлѧните дарѧватъ Александра
   • [с.] 58
  • Александръ отива на Егѵпетъ и се разболѣва
  • ЛՃкавщина Егѵпетска
   • [с.] 59
  • Філіппъ дава быліе на Александра
   • [с.] 60
  • Александръ обладава Егѵпетъ
   • [с.] 61
  • Писмо Нектенавово
  • Александръ царствՃва Егѵпетъ
  • Даріи отива на Еѵфратъ рѣка
   • [с.] 62
   • [с.] 63
  • Даріи праща воиска срещо Александра
  • Рѣчи Александрови на воиската
   • [с.] 64
  • Александръ гони персыте
  • Даріи бѣга отъ Александра
   • [с.] 65
  • Даріи біе Александра
   • [с.] 66
  • Александръ отива срещо Даріа
  • Сѫнъ Александровъ
   • [с.] 67
  • Бои Александровъ и Даріевъ
  • Бѣганѣ Персідско
  • Бѣганѣ Даріево
   • [с.] 68
  • Александръ обладава Вавѵлона
  • Вавѵлона се покланѧ на Александра
   • [с.] 69
  • Велика скрѫбь Даріева
  • Началницыте Ճтѣшаватъ Даріа
   • [с.] 70
  • Совѣтъ за Александра
  • Живото Александровъ въ бѣда
   • [с.] 71
  • Александръ остаѧ неповреденъ
   • [с.] 72
  • Авѵссъ се врѫща при Даріа
   • [с.] 73
  • Завѣщаніе Даріево на Авѵсса съ писмо
  • Отвѣтъ Александровъ на Даріа
   • [с.] 74
  • Даріи се разгнѣвѧва отъ писмото Александрово
  • Александръ пріема писмото Даріево
   • [с.] 75
  • Александръ вижда сѫнъ
  • Александръ отива при Даріа
   • [с.] 76
  • Писмо Александрово на Даріа
   • [с.] 77
  • Александръ вечерѧ съ Даріа
   • [с.] 78
  • Даріи познава Александра
   • [с.] 79
  • Александръ се избавлѧва отъ Даріа
   • [с.] 80
  • Даріи гони Александра
   • [с.] 81
  • Александръ се рՃгае на гонителыте
  • Скрѫбь Даріева
   • [с.] 82
  • Даріи писՃва на пора
  • Поро праща помощ на Даріа
   • [с.] 83
  • Даріи отива врѫхъ Александра
   • [с.] 84
  • Александръ се біе съ персыте и індіите
  • Бѣганѣ Даріево
   • [с.] 85
  • Даріи остаѧ Ճраненъ
  • Персите се покланѧтъ на Александра
   • [с.] 86
  • Александръ намира Даріа
   • [с.] 87
  • Персите се покланѧтъ на Александра
  • Послѣдно исканѣ Даріево
   • [с.] 88
  • Наказаніе на-Ճбіицыте Даріеви
   • [с.] 89
  • Александръ се Ճженва за Роксандра
  • Какво намѣрилъ Александръ въ Персіа
   • [с.] 90
  • Александръ покорѧва Криса
  • ЧՃдно патՃванѣ Александрово
   • [с.] 91
  • Новъ царь на пиѳіките
  • За кՃлата Сосонхова
   • [с.] 92
  • Александръ се біе съ дивыте
   • [с.] 93
   • [с.] 94
  • Голѣмо патՃванѣ Александрово
  • Александръ намира чՃдны животны
   • [с.] 95
  • Александръ отива при блаженныте
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
  • Александръ остава блаженныте
  • Александръ отива въ темнината
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
   • [с.] 106
  • Александръ се врѫща въ видѣлото
  • Поро писՃва на Александра
   • [с.] 107
  • Отвѣтъ Александровъ на Пора
   • [с.] 108
  • Порови рѣчи на велможыте си
   • [с.] 109
  • Александрови рѣчи на воиската
   • [с.] 110
  • Воините отвѣщаватъ на Александра
  • Александрово намѣреніе
  • Александръ писՃва на Філона
   • [с.] 111
  • ПреՃготовленіе Порово и Александрово
  • Поро пՃща слонове
   • [с.] 112
  • Філонъ довожда воиска на Александра
   • [с.] 113
  • Філонъ се біе съ Пора
   • [с.] 114
  • Плачъ Поровъ
  • Поро писՃва на сѣверныте царѣта
   • [с.] 115
  • Сѣверныте царѣта помагатъ на Пора
  • Писмо Александрово на Пора
   • [с.] 116
  • Поро пріема непріѧтельѫтъ
  • Александръ се біе самъ съ Пора
   • [с.] 117
  • Александръ побѣдѧва Пора
  • Погребеніе Порово
   • [с.]118
  • Александръ влазѧ въ палатѫтъ Поровъ
   • [с.] 119
  • Александръ отива при амазонките
  • Александръ писՃва на амазонките
   • [с.] 120
  • Амазонките писՃватъ на Александра
   • [с.] 121
  • Александръ отвѣщава на амазонките
   • [с.] 122
  • Амазонките писՃватъ на Александра
  • Александръ побѣдѧва Вомитра
   • [с.] 123
  • Александръ отива при нечистыте
   • [с.] 124
  • Александръ отива при Кандаки
   • [с.] 125
  • Александръ фаща КантаѵлՃса
   • [с.] 126
   • [с.] 127
  • Александрово повелѣніе
   • [с.] 128
  • Александръ пиши на Еѵагріѳа
  • Александръ побѣдѧва на Еѵагріѳа
   • [с.] 129
  • КантаѵлՃсъ се врѫща при Кандаки
   • [с.]130
  • Александръ влазѧ въ пещера
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
  • Александръ остава пещерата
   • [с.] 134
  • Кандаки посрѣща Александра
   • [с.] 135
  • Кандаки познава Александра
  • Страхъ Александровъ
   • [с.] 136
   • [с.] 137
  • Утѣшеніе Александрово
  • Дорѵфоръ ненавижда Александра
   • [с.] 138
   • [с.] 139
  • Дорѵфоръ возлюбѧва Александра
   • [с.] 140
  • Кандаки совѣтՃва Александра
   • [с.] 141
  • Александръ се врѫща при воиската си
  • Александръ влазѧ въ морето
   • [с.] 142
  • Александръ излазѧ изъ морето
   • [с.] 143
  • Александръ се врѫща въ Персіа
  • Видѣніе Александрово за смѫртьта си
  • Скрѫбь и Ճтѣшеніе Александрово
   • [с.] 144
  • Александръ вижда Арістотела
   • [с.] 145
  • Какви дарове занесалъ Арістотель на Александра
   • [с.] 146
  • Олѵмпіадино писмо на Александра
  • Александръ дарѧва неговыте си
   • [с.] 147
  • Рѣчи Александрови
   • [с.] 148
   • [с.] 149
  • Александръ намира сокровище
   • [с.] 150
  • Отровованѣ Александрово
   • [с.] 151
   • [с.] 152
  • Отровота приносѧ болѣсти на Александра
   • [с.] 153
  • Плачь Александровъ
   • [с.] 154
  • Велика скрѫбь Александрова
  • Завѣтъ Александровъ
   • [с.] 155
  • Смѫрть Александрова
   • [с.] 156
  • Смѫрть на Ճбіицата Александрова
   • [с.] 157
  • Смѫрть на быкоглава конѧ
  • Плачь Роксандринъ
   • [с.] 158
  • Роксандра се Ճбива отъ скрѫбь
  • Погрбеніе Александрово и Роксандрино
   • [с.] 159
  • Нравствіе на- історіата
   • [с.] 160
  • Оглвленіе на - Історїа та
   • [с. 161]
   • [с. 162]
   • [с. 163]
   • [с. 164]
   • [с. 165]
   • [с. 166]
  • Имената на-родолюбивите спомоществователи
   • [с. 167]
   • [с. 168]
   • [с. 169]
   • [с. 170]
   • [с. 171]
   • [с. 172]
   • [с. 173]
   • [с. 174]
   • [с. 175]
   • [с. 176]
   • [с. 177]
   • [с. 178]
   • [с. 179]
   • [с. 180]
   • [с. 181]
   • [с. 182]
   • [с. 183]
   • [с .184]
   • [с. 185]
   • [с. 186]
   • [с. 187]
   • [с. 188]
   • [с. 189]
   • [с. 190]
   • [с. 191]
   • [с. 192]
   • [с. 193]
   • [с. 194]
   • [с. 195]
   • [с. 196]
   • [с. 197]
   • [с. 198]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]