Citation link:
 • Катихизическы поученія отъ протоірея Родіона Путятина
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къмь благочестивытѣ читатели
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • [ПоՃченіе] I [встѫпително]
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • ПоՃченіе II [какъ Богъ открылъ своето ученіе на человѣцытѣ, какъ тՃй ученіе са распространило помеждՃ человѣцытѣ и стигнѫло до насъ?]
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • Поученіе III [какъ знаймы ный, че въ книгытѣ на Св. Писаніе са заключава дѣйствително тՃй ученіе, което е Богъ открылъ на человѣцытѣ?]
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • ПоՃченіе IV [съ какво можемъ да са увѣримъ въ божественното происхожденіе на книгытѣ на Св. Писаніе,-ный, които пророцытѣ и апостолытѣ лично не познавамы, чՃдесата имъ несмы виждали, пророчествата имъ не смы чՃвали?]
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • Поученіе V [какъ можемъ да са убѣдимъ, че въ книгытѣ на Св. Писаніе са заключава божественно ученіе, ако не ны убѣдѭтъ въ тՃй нито пророчествата, нито высотата, нито светость-та, нито могՃщественната сила на тՃй ученіе?]
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • Поученіе VI [за св. прѣданіѧ]
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • ПоՃченіе VII [защо апостолытѣ не написали самы сичко, което е намъ нՃжно за благоՃжденіе БогՃ и за спасеніето на дՃшата?]
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
  • ПоՃченіе VIII [на какво въобще учи насъ православното христіѧнско ученіе?]
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • Поученіе IX [какъ можемъ ный да имамы и да придобыймы вѣрата?]
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • Поученіе X [какъ смы ный длъжны да вѣрвамы?]
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
  • ПоՃченіе XI [за бытіето Божіе]
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
  • ПоՃченіе XII [за свойствата Божіи]
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • ПоՃченіе XIII [за сѫщото]
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
  • ПоՃченіе XIV [за сѫщото]
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
  • ПоՃченіе XV [за Св. Троица]
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
  • ПоՃченіе XVI [за сътвореніето на міръ]
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
  • ПоՃченіе XVII [за сътвореніето на человѣка]
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
  • ПоՃченіе XVIII [за невидимыѧ міръ]
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
  • ПоՃченіе XIX [за добрытѣ ангелы]
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
  • ПоՃченіе XX [за злытѣ дՃхове]
   • [с.] 106
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
  • Оглавленїе
   • [с. 114]
   • [с.] 115
  • Погрѣшкы
   • [с. 116]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]