Citation link:
 • Пространна числителница съ прибавленіе приличны-ты задатцы на всяко дѣйствіе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. I]
  • Въведеніе
   • Числителница
    • §. 1.
   • Количество
    • §. 2.
   • Единица
    • §. 3.
     • [с. 1]
   • Число
    • §. 4.
   • Цѣло число
    • §. 5.
   • Дробно число
    • §. 6.
   • Просто число
    • §. 7.
   • Имянованно число
    • §. 8.
   • Еднородно число
    • §. 9.
     • [с.] 2
   • Разнородно число
    • §. 10.
   • Раздѣленіе на Числителницѫ-тѫ
    • §. 11.
     • [с.] 3
  • I. Отдѣленіе. За цѣлы-ты просты числа
   • Глава прьва. За происхожденіе на числа-та, тѣхно-то изображеніе и изговарянѥ
    • Происхожденіе на числа-та
     • §. 12.
     • §. 13.
      • [с. 4]
      • [с.] 5
     • §. 14.
     • §. 15.
      • [с.] 6
      • [с.] 7
    • Изображеніе числа-та съ цыфры
     • §. 16.
      • [с.] 8
     • §. 17.
      • [с.] 9
     • §. 18.
      • [с.] 10
     • §. 19.
      • [с.] 11
     • Примѣри
      • [с.] 12
      • [с.] 13
      • [с.] 14
      • [с.] 15
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 16
    • Изговарянѥ числа-та
     • §. 20.
      • [с.] 17
      • [с.] 18
     • Задатъци за упражненіе
   • Глава втора. Събиранѥ съ цѣлы просты числа
    • §. 21.
     • [с.] 19
    • Общи правила за събиранѥ
     • §. 22.
      • [с.] 20
      • [с.] 21
      • [с.] 22
     • Примѣри
      • [с.] 23
      • [с.] 24
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 25
      • [с.] 26
   • Глава третя. Изважданѥ съ цѣлы просты числа
    • §. 23.
     • [с.] 27
    • Общи правила за изважданѥ
     • §. 24.
      • [с.] 28
      • [с.] 29
      • [с.] 30
      • [с.] 31
     • Примѣри
      • [с.] 32
      • [с.] 33
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 34
    • Опыть за събиранѥ и изважданѥ
     • §. 25.
      • [с.] 35
     • Опыть за събиранѥ
      • [с.] 36
     • Опыть за изважданѥ
      • [с.] 37
   • Глава четврьта. Умноженіе съ цѣлы просты числа
    • §. 26.
     • [с.] 38
    • Общи правила за умноженіе
     • §. 27.
      • [с.] 39
      • [с.] 40
      • [с.] 41
      • [с.] 42
      • [с.] 43
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 44
   • Глава пята. Дѣленѥ съ просты числа
    • §. 28.
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • Общи правила за дѣленѥ
     • §. 29.
      • [с.] 47
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • [с.] 51
      • [с.] 52
      • [с.] 53
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 54
      • [с.] 55
    • Опыть за умноженіе и дѣленіе
     • §. 30.
     • Опыть надъ умноженіе
     • Опыть надъ дѣленіе
      • [с.] 56
   • Общи задатъци, които ся относять на четыри-ты дѣйствія отъ цѣлы-ты числа
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
  • Отдѣленіе II. За цѣлы Именованны числа
   • Прѣдварителны познанія
    • §. 30 [31].
     • [с.] 61
     • [с.] 62
   • Глава прьва. Раздробленіе и прѣвращеніе отъ именованны числа
    • §. 31 [32].
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Опытъ за раздробленіе и прѣвращеніе
     • §. 32 [33].
     • Опытъ за раздробленіе
      • [с.] 68
     • Опытъ надъ прѣвращеніе
   • Глава втора. Събиранѥ съ цѣлы именованны числа
    • §. 33 [34].
     • [с.] 69
     • [с.] 70
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 71
     • [с.] 72
   • Глава третя. Изважданѥ съ цѣлы именованны числа
    • §. 34 [35].
     • [с.] 73
     • [с.] 74
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 75
   • Глава четврьта. Умноженіе съ цѣлы именованны числа
    • §. 35 [36].
     • [с.] 76
     • [с.] 77
    • Задатъци за упражненіе
   • Глава пята. Дѣленѥ съ цѣлы именованны числа
    • §. 36 [37].
     • [с.] 78
     • Прьвый случяй
      • [с.] 79
     • Вторый случяй
      • [с.] 80
      • [с.] 81
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 82
   • Общи задатыци, които ся относять на четыре-ты действія отъ просты именованны числа
    • [с.] 83
    • [с.] 84
  • Отдѣленіе III. За дроби-ты
   • [Глава прьва]. I. Просты дроби
    • §. 37 [38].
     • [с.] 85
    • §. 38 [39].
    • Измѣненіе въ дроби-ты
     • §. 39 [40].
     • §. 40 [41].
      • [с.] 86
     • §. 41 [42].
    • Измѣненіе величинѫ-тѫ въ дроби
     • §. 42 [43].
     • §. 43 [44].
     • §. 44 [45].
     • §. 45 [46].
      • [с.] 87
    • Измѣненіе вида въ дроби-ты
     • §. 46 [47].
     • §. 47 [48].
    • Съкращеніе дроби
     • §. 48 [49].
     • §. 49 [50].
      • [с.] 88
     • §. 50 [51].
     • §. 51 [52].
     • §. 52 [53].
     • §. 53 [54].
      • [с.] 89
     • §. 54 [55].
      • [с.] 90
    • Приведеніе дроби въ еднакъвъ знаменателъ
     • §. 55 [56].
      • [с.] 91
      • [с.] 92
      • [с.] 93
    • Раздробленіе и прѣвращеніе дробны иминованны числа
     • Раздробленіе дробны именованны числа
      • §. 56 [57].
       • [с.] 94
     • Прѣвращеніе дробны именованны числа
      • §. 57 [58].
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 95
     • [с.] 96
   • Глава втора. [Събиранѥ съ дроби]
    • Събиранѥ съ просты дробны числа
     • §.58 [59].
      • [с.] 97
    • Събиранѥ съ дробны именованны числа
     • §.59 [60].
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 98
   • Глава третя. [Изважданѥ съ дроби]
    • Изважданѥ съ просты дробны числа
     • §.60 [61].
      • [с.] 99
    • Изважданѥ съ дробны именованны числа
     • §.61 [62].
    • Задатъци за упражненіе
     • [с.] 100
   • Глава четвьрта. [Умноженіе и дѣленѥ съ дроб4]
    • Умноженіе съ просты дробны числа
     • §.62 [63].
      • Умноженіе дробь на цѣло число
       • [с.] 101
      • Умноженіе дробь на дробь
       • [с.] 102
      • Умноженіе цѣло число на дробь
      • Умноженіе цѣлы и смѣшяны числа
       • [с.] 103
    • Умноженіе съ дробны именованны числа
     • §.64 [65].
      • [с.] 104
    • Задатьци за упражненіе
     • [с.] 105
    • Дѣленѥ съ просты дробны числа
     • §.65 [66].
      • Дѣленѥ дробь на цѣло число
       • [с.] 106
      • Дѣленѥ дробь на дробь
       • [с.] 107
      • Дѣленѥ цѣлы и смѣшяны числа
       • [с.] 108
     • §. 66 [67].
    • Дѣленѥ съ дробны именованны числа
     • §. 67 [68].
      • [с.] 109
    • Задатьци за упражненіе
     • [с.] 110
   • Общи задатъци, които ся относять камъ четыре-ты дѣйствія отъ просты дроби
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Глава пята. II. Десятичны дроби
    • §. 68 [69].
     • [с.] 115
    • §. 69 [70].
     • [с.] 116
     • [с.] 117
    • Измѣненіе величинѫ-тѫ въ десятичны дроби
     • §. 70 [71].
      • [с.] 118
      • [с.] 119
   • Глава шеста. Обрьщенѥ просты дроби въ десятичны и обратно
    • Обрьщенѥ просты дроби въ десятичны
     • §. 71 [72].
      • [с.] 120
      • [с.] 121
    • Періодическы десятичны дроби
     • §. 72 [73].
      • [с.] 122
    • Обрьщенѥ десятичны дроби въ просты
     • §. 74.
      • [с.] 123
    • Обрьщенѥ періодическы десятичны дроби въ просты
     • §. 75.
      • [с.] 124
      • [с.] 125
   • Глава седма. Събиранѥ съ десятичны дробны числа
    • §. 76.
   • Глава осма. Изважданѥ съ десятичны дробны числа
    • §. 77.
     • [с.] 126
   • Глава девята. Умноженѥ съ десятичны дробны числа
    • §. 78.
   • Глава десята. Дѣленѥ съ десятичны дробны числа
    • §. 79.
     • [с.] 127
   • Общи задатъци отъ десятичны дроби
    • [с.] 128
    • [с.] 129
  • Отдѣленіе IV. За отношенія-та, съразмѣрности-ты и тройны правила
   • Глава прьва. Отношенія
    • §. 80.
    • §. 81.
     • [с.] 130
    • Съкращеніе членове-ты въ кратно отношеніе
     • §. 82.
      • [с.] 131
    • Опрѣленіе незвѣстный члень въ кратно отношеніе
     • §. 83.
      • [с.] 132
     • §. 84.
    • Раздѣленіе кратно отношеніе на право и обратно
     • §. 85.
      • [с.] 133
   • Глава втора. Съразмѣрности
    • §. 86.
     • [с.] 134
    • Раздѣленіе кратнѫ съразмѣрность на правѫ и обратнѫ
     • §. 87.
      • [с.] 135
     • §. 88.
    • Опрѣленіе незвѣстный члень въ кратнѫ съразмѣрность
     • §. 89.
      • [с.] 136
    • Съкращеніе членове-ты въ кратнѫ съразмѣрность
     • §. 90.
      • [с.] 137
     • §. 91.
      • [с.] 138
    • Прѣмѣщанѥ членове-ты въ кратнѫ съразмѣрность
     • §. 92.
    • Сложна кратна съразмѣрность
     • §. 93.
      • [с.] 139
   • Глава третя. Тройны правила
    • I. Просто Тройно Правило
     • §. 94.
      • [с.] 140
     • Раздѣленіе тройно правило на право и обратно
      • §. 95.
       • [с.] 141
      • §. 96.
     • Примѣри отъ право тройно правило
      • [с.] 142
      • [с.] 143
     • Примѣри отъ обратно тройно правило
      • [с.] 144
     • Задатци за упражненіе
      • [с.] 145
      • [с.] 146
    • II. Сложно тройно правило
     • §. 97.
      • [с.] 147
     • §. 98.
      • [с.] 148
      • [с.] 149
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 150
      • [с.] 151
    • III. Верижно Правило
     • §. 99.
      • [с.] 152
      • [с.] 153
      • [с.] 154
     • Примѣри
      • [с.] 155
      • [с.] 156
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 157
    • IV. Съдружественно правило
     • §. 100.
      • [с.] 158
      • [с.] 159
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 160
      • [с.] 161
    • V. Лихвено Правило
     • §. 101.
     • а) Правило за простѫ лихвѫ
      • §. 102.
       • [с.] 162
      • §. 103.
      • §. 104.
       • [с.] 163
      • §. 105.
       • [с.] 164
      • §. 106.
       • [с.] 165
      • §. 107.
       • [с.] 166
      • §. 108.
     • б) Правило за сложнѫ лихвѫ
      • §. 109.
       • [с.] 167
      • §. 110.
       • [с.] 168
      • §. 111.
     • Задатъци за упражненіе отъ простѫ и сложнѫ лихвѫ
      • [с.] 169
      • [с.] 170
    • VI. Правило за ранно исплащаніе или отбывъ отъ мѣнителницы и обвѣзателства
     • §.112.
      • [с.] 171
      • [с.] 172
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 173
    • VII. Правило за Рочно исплащаніе
     • §. 113.
      • [с.] 174
      • [с.] 175
      • [с.] 176
      • [с.] 177
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 178
    • VIII. Изнамираніе срѣдне число
     • §. 114.
      • [с.] 179
    • IX. Правило за смѣшеніе
     • §. 115.
      • [с.] 180
     • §.116.
      • [с.] 181
      • [с.] 182
      • [с.] 183
      • [с.] 184
      • [с.] 185
      • [с.] 186
      • [с.] 187
     • Задатъци за упражненіе
      • [с.] 188
      • [с.] 189
  • Погрѣшкы
   • [с. 190]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]