• Белешке о старој Србији - Мачедонији /Од Тодора П. Станковича ; [Предг. от авт.].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев