Current View
Citation link:
Authors:
Узунова, Венета
 
Title:
Педагогически проекции на емоционалната интелигентност
 
Date of Issue:
2019
 
Publisher:
Издателство Тракийски университет, ДИПКУ
 
Identifiers:
ISBN 978-954-691-083-7 (pdf) [isbn]
 
Type:
Book
 
Language:
bul
 
Subject:
емоционална интелигентност; социална интелигентност; педагогика
 
Abstract:
Книгата е резултат от дисертационно изследване, проведено през 2016 – 2017г. и имащо за цел да идентифицира педагогическите проекции на емоционалната интелигентност и да открие пресечните точки на маркерите й, формиращи се преди всичко в семейството и училището в периода на средната училищна възраст. В съдържателен план отделните глави разглеждат: 1. Теоретичната интерпретация на понятията социална и емоционална интелигентност, като хронологично през еволюцията на идеите за социалната интелигентност се достига до актуалните концепции за емоционалната интелигентност като основна характеристика на съвременната личност. Също така в Първа глава като теоретични основи на изследването са заложени синтезирани модели на емоционалната интелигентност, педагогическият опит в повишаването на емоционалната интелигентност на ученици и родители с подкрепата на училището, като са разгледани и психолого- педагогическите особености и социалната ситуация в средната училищна възраст. 2. Представена е методологията на изследването – ръководни положения, параметри, изследователски инструментариум, организация и провеждане на изследването. 3. Анализирани са резултатите от изследването по съответните критерии и показатели и са интерпретирани според заложените в началото теоретични основи, след което са формулирани изводи. Приложенията съдържат изследователския инструментариум.