Citation link:
 • Краткый учебникъ по всеобщѫ историѭ : Дрѣвна историѩ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. V]
   • [с.] VІ
  • Въведеніе
   • 1. Пьрви човѣци
    • [с. 7]
    • [с.] 8
   • 2. Животъ-тъ на по дрѣвны-ты (стары-ты) народы
    • [с.] 9
   • 3. Господарственны формы - Касты
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • 4. Іазыческы Религыи
    • [с.] 12
    • [с.] 13
  • А. Источни народи
   • 1. Характеръ-тъ на источны-ты народы
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • 2. Китайци
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • 3. Индийци
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • 4. Вавилоніане и Асиріане
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • 5. Египтіане
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • 6. Финикыіане
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • 7. Мидіане и Перси
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
  • В. Грьцкый мѵръ
   • 1 [І]. Гьрциіа до Персидскы войны
    • 1. Врѣме-то на Троіанскѫ войнѫ
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
    • 2. Врѣме на мѫдрецы и законодатели
     • а) Хелленскый животъ
      • [с.] 51
      • [с.] 52
      • [с.] 53
     • b) Ликургъ, законодатель на спартаны-ты (около 884)
      • [с.] 54
      • [с.] 55
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
     • c) Солонъ, законодатель атинскый (ок. 600 до Р. Х.)
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • [с.] 61
     • d) Тиранни
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
   • ІІ. Цвѣтущо врѣме на Гьрциѭ
    • 1. Персидскы войны
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • 2. Пьрвенство (Гегемониіа) на Атинѫ и Перикловый вѣкъ
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
    • 3. Пелопоннесска война (431-404)
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
    • 4. Сократъ
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • 5. Отстѫпванѥ на десіатъ-тѣхъ хылѣди (400)
     • [с.] 87
    • 6. Врѣме на Агезилаіа и Епаминонда
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
   • ІІІ. Македонскый периодъ
    • І [1]. Филиппъ Македонскый (361-336)
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
    • 2. Александръ Великый (336-323)
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
    • 3. Александрійскый периодъ
     • а) Прѣіемици на Александра
      • [с.] 104
     • b) Подирна борба на Гьрциѭ за свободѫ. Ахейскый съѭзъ
      • [с.] 105
      • [с.] 106
      • [с.] 107
     • c) Птоломеи и Селевкыди
      • [с.] 108
      • [с.] 109
     • d) Іудеи при Маккавеи
      • [с.] 110
      • [с.] 111
  • С. Римско господарство
   • 1 [І]. Римъ подъ владычество на царюве и патриции
    • 1. Врѣме на царюве (753-509)
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
    • 2. Римъ - республика подъ управіанѥ на патриции
     • а) Гораций Коклесъ. Народни трибуни. Кориоланъ
      • [с.] 117
      • [с.] 118
      • [с.] 119
      • [с.] 120
     • b) Фабии. Цинцинатъ. Децемвири
      • [с.] 121
      • [с.] 122
      • [с.] 123
      • [с.] 124
      • [с.] 125
     • е [c]) Привзиманѥ Римъ отъ Галлы (389) и закони-ти на Лициниіа Столона (366)
      • [с.] 126
      • [с.] 127
      • [с.] 128
   • ІІ. Героическа епоха на Римъ
    • 1. Самнитскы войны и борба съ Пирра
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
    • 2. Пуническы войны
     • а) Пьрва пуническа война (264-241)
      • [с.] 134
      • [с.] 135
      • [с.] 136
      • [с.] 137
     • b) Втора Пуническа война (218-201)
      • [с.] 138
      • [с.] 139
      • [с.] 140
      • [с.] 141
      • [с.] 142
      • [с.] 143
      • [с.] 144
     • c) Покоренѥ Македониѭ ; развала на Коринтъ и Картагенъ (146)
      • [с.] 145
      • [с.] 146
      • [с.] 147
      • [с.] 148
      • [с.] 149
      • [с.] 150
   • ІІІ. Нъравственна развала на Римъ
    • 1. Нуманциіа. Тиберий и Каiй Гракхы
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
    • 2. Врѣмена на Марий Суллѫ
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
    • 3. Врѣмена на Кнеіа Помпеіа и на М. Туллиіа Цицерона
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • [с.] 166
    • 4. Врѣмена на Каіа Юлиіа Цезаріа
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
    • 5. Подирны годины на республикѫ-тѫ
     • [с.] 174
     • [с.] 175
     • [с.] 176
   • ІV. Римска империіа
    • 1. Врѣмена на Цезаріа Октовиана Августа
     • [с.] 177
    • 2. Войны на Германцы за свободѫ
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
    • 3. Императори отъ дома Августа
     • [с.] 181
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
    • 4. Флавий и Антонини
     • [с.] 185
     • [с.] 186
     • [с.] 187
     • [с.] 188
     • [с.] 189
     • [с.] 190
    • 5. Римъ подъ владычество на сълдаты-ты
     • [с.] 191
     • [с.] 192
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
     • [с.] 196
  • Имена-та на родолюбивы-ты спомоществователи
   • [с.] І
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с. ІV]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]