Current View
Title:
Учителното евангелие на Константин Преславски - текстологични и лексикални проблеми : Автореферат / Жени Валентинова Жикова ; Науч. ръководител Татяна Славова.; <<The>> didactic Gospel of Constantine of Preslav - textual and lexical problems Zheny Valentinova Zhikova
 
Creator:
Жикова, Жени Валентинова; Zikova, Zeni Valentinova; Славова, Татяна Димова науч. ръководител; Константин Преславски за него
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" , област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност "Български език (Старобългарски език)" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по кирилометодиевистика 2017; Библиогр. с. 27-28; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Константин Преславски 9-10 в. творчество; Старобългарска литература история и критика.
 
*** *** ***
 
001:
001141151
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Жикова, Жени Валентинова
 
245:
Учителното евангелие на Константин Преславски - текстологични и лексикални проблеми :| Автореферат /| Жени Валентинова Жикова ; Науч. ръководител Татяна Славова.
 
246:
<<The>> didactic Gospel of Constantine of Preslav - textual and lexical problems| Zheny Valentinova Zhikova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 187.5 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
31 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" , област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност "Български език (Старобългарски език)"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по кирилометодиевистика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 27-28
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
600:
Константин Преславски| 9-10 в.| творчество
 
650:
Старобългарска литература| история и критика.
 
700:
Zikova, Zeni Valentinova| Славова, Татяна Димова| науч. ръководител| Константин Преславски| за него