Citation link:
 • Пьрвоначялны познанія за малечкы дѣчиня на нарѣчіе по-вразумително за македонскытѣ българы / Нарѣдилъ Единъ Македонецъ. Сѣ издаватъ отъ Андрея Анастасова Ресенца
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Глава пьрва
   • 1. За Бога, Bѣpѫ, Нъравоученіе и Въспытаніе
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
  • Глава втора
   • 1. За человѣкътъ
   • 2. За чювствата
    • [с.] 6
   • 3. За племената человѣческы
    • [с.] 7
    • Образытіе на плѣмената
     • [с.] 8
   • 4. За языцытіе
    • [с.] 9
   • 5. За разумътъ человѣческый
    • [с.] 10
   • 6. За потрѣбытѣ на животьтѫ человѣческѫ
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • 7. За рѫкодѣлія и художества
    • [с.] 13
   • 8. За Здравіето човѣческо
    • [с.] 14
    • [с.] 15
  • Глава третя
   • 1. За Врѣмято
    • [с.] 16
   • 2. За годинѫтѫ
    • [с.] 17
   • 3. За Годишныте врѣмена
    • [с.] 18
   • 4. За мѣсѣцытіе и днитѣ
    • [с.] 19
  • Глава четвьрта
   • 1. За небесныте тѣла
    • [с.] 20
   • 2. За Слънцето
    • [с.] 21
   • 3. За неподвижнытѣ, подвижнытѣ и опашятытѣ звѣзды, и спѫтницитѣ
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • 4. За Мѣсѣчинѫтѫ
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • 5. За въздушныте явленія
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • 6. За главнытѣ страны на свѣтъвъ
    • [с.] 28
   • 7. За земѭвѫ
    • [с.] 29
   • 8. Раздѣленіе на земѭвѫ въ обще и именованія на различны части отъ сушѭтѫ
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • 9. Именованія на различны чясти отъ водѫ-тѫ
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • 10. За петьтѣ чясти на сушѭтѫ
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
  • Глава петта
   • 1. За тритѣ царства на естеството
    • [с.] 39
   • 2. За животныте
    • [с.] 40
   • 3. За растеніята
    • [с.] 41
   • 4. За Ископаемытѣ, а особито за металлытѣ
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
  • Глава шеста
   • 1. За парытѣ
    • [с.] 45
   • 2. За мѣрытѣ
    • [с.] 46
    • [с.] 47
  • Глава седма
   • Кратъкъ изводъ изъ Българскатѫ Повѣстницѫ
    • [с.] 48
   • 1. За Волжскытѣ Българи
    • [с.] 49
   • 2. За Край Дунавскытѣ Българы
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
  • Глава осма
   • За отечеството и за длъжноститѣ кънъ властьтѫ и кънъ законътъ
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]