Citation link:
 • Физика на ядрото и елементарните частици : [Учебник за студенти] / У. С. С. Уилямс ; Прев. от англ. ез. Ана Пройкова и др.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
   • [Посвещение]
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Предговор
  • Благодарности
  • Съдържание
   • стр. viii
   • стр. ix
   • стр. x
   • стр. xi
   • [стр. xii]
  • 1. Увод
   • 1.1. Исторически обзор
    • стр. 2
    • стр. 3
    • стр. 4
   • 1.2 . Формула на Ръдърфорд за разсейване
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
   • 1.3. Свойства на диференциалното сечение за разсейване на Ръдърфорд
   • 1.4. Експериментите на Ръдърфорд и неговите колеги
   • 1.5. Проверка на предположенията
    • стр. 11
    • стр. 12
   • 1.6. Състав на ядрото
    • стр. 14
    • стр. 15
   • 1.7. Какво следва
   • Литература
  • 2. Някои количествени характеристики
   • 2.1. Увод
   • 2.2. Мащаби в ядрената физика и подходящи единици
    • стр. 18
    • стр. 19
   • 2.3. Закон за радиоактивното разпадане
    • стр. 21
    • стр. 22
   • 2.4. Многоканални разпадания
    • стр. 24
   • 2.5. Получаване на радиоактивни вещества
   • 2.6. Последователни разпадания
   • 2.7. Измерване на скоростта на преход (константа на разпадане)
    • стр. 28
   • 2.8. Радиоактивно датиране
   • 2.9. Разпадане и принцип на неопределеност
    • стр. 30
   • 2.10. Взаимодействия и сечения
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
   • 2.11. Вероятности, средни стойности (математическо очакване) и флуктуации
   • Литература
  • 3. Размер и форма на ядрата
   • 3.1. Размер на ядрата
   • 3.2. Разсейване на електрони от ядра
   • 3.3. Разпределение на електричния заряд в ядрото
   • 3.4. Ядрен формфактор
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
   • 3.5. Изотопно отместване
   • 3.6. Рентгенова спектроскопия на мюонни атоми
    • стр. 49
   • 3.7. Размери на ядрата и разсейване
    • стр. 51
   • 3.8. Обзор на методите за определяне на ядрени размери
   • 3.9. Форма на ядрата
   • Литература
  • 4. Маса на ядрата
   • 4.1. Ядрата в природата
   • 4.2. Енергия на свързване на ядрото
   • 4.3. Капков модел на ядрото
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
   • 4.4. Кулонов и асиметричен член
   • 4.5. Обсъждане на полуемпиричната формула за масата на ядрото
    • стр. 63
    • стр. 64
   • 4.6. Заключение
   • Литература
  • 5. Нестабилност на ядрата
   • 5.1. Разпадане на ядрата
   • 5.2. Схеми на енергетичните нива
   • 5.3. Повече за β-разпадането
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
   • 5.4. Стабилност на ядрата
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
   • 5.5. Спонтанно делене
   • 5.6. Трикове със скоростите на разпадане
   • 5.7. Заключение
   • Литература
  • 6. Алфа-разпадане
   • 6.1. Увод
   • 6.2. Други свойства на α-разпадането
    • стр. 83
    • стр. 84
   • 6.3. Елементарна теория за преминаване през кулонова бариера
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
   • 6.4. Бариера на ъгловия момент
    • стр. 90
    • стр. 91
   • 6.5. Схеми на разпадане при излъчване на α-частиц
    • стр. 93
   • 6.6. Бариери при други разпадания
    • стр. 95
   • 6.7. Някои заключени
   • Литература
    • стр. 97
  • 7. Стълкновения между ядрата и ядрени реакции
   • 7.1. Исторически увод
    • стр. 99
   • 7.2. Някои дефиниции
    • стр. 101
   • 7.3. Кинематика на стълкновенията между ядрата
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
   • 7.4. Закони за запазване при стълкновенията между ядра и в ядрените реакции
   • 7.5. Какво може да научим от изучаване на ядрените реакции
   • 7.6. Ядрена спектроскопия
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
   • 7.7. Модел на съставно ядро
    • стр. 113
   • 7.8. Свойства на съставното състояние
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
   • 7.9. Преки реакции
    • стр. 121
   • 7.10. От съставно състояние към пряка реакция
   • 7.11. Еластично разсейване
   • 7.12. Принудено делене и ядрен реактор
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
   • 7.13. Контролиране на реактора и излъчване на закъсняващи неутрони
   • 7.14. Енергия при сливане на ядрата
   • 7.15. Заключение
   • Литература
  • 8. Ядрени модели
   • 8.1. Увод
   • 8.2. Магични числа 1
    • стр. 132
    • стр. 133
   • 8.3. Слоест модел — предварителни бележки
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
   • 8.4. Спин-орбитално взаимодействие
   • 8.5. Магични числа 2
   • 8.6. Спин и четност на основните състояния на ядрата
    • стр. 143
   • 8.7. Електромагнитни моменти — магнитен диполен момент
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
   • 8.8. Електромагнитни моменти — електричен квадруполен момент
    • стр. 149
    • стр. 150
   • 8.9. Възбудени състояния в слоестия модел
   • 8.10. Колективен модел и други развития
    • стр. 153
   • 8.11. Съгласуване
    • стр. 155
    • стр. 156
   • 8.12. Сбогом на ядрата
  • 9. Сили и взаимодействия
   • 9.1. Увод и някои понятия
   • 9.2. Електромагнетизъм
   • 9.3. Уравнение на Дирак
   • 9.4. Файнманови ди аграми
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
   • 9.5. Малко забавление с файнмановите диаграми
   • 9.6. Експериментална проверка на КЕД
    • стр. 167
   • 9.7. Ядрени сили
    • стр. 169
    • стр. 170
   • 9.8. Свързана система от два нуклеона
   • 9.9. Несвързана система от два нуклеона
    • стр. 173
    • стр. 174
   • 9.10. Теория на Юкава
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
   • 9.11. Кварки, глуони и КХД
    • стр. 180
   • 9.12. Силно взаимодействие
   • 9.13. Слабо взаимодействие
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
   • 9.14. Заключение
    • стр. 186
   • Литература
  • 10. Адрони и кварк-партонен модел
   • 10.1. Увод
   • 10.2. Адрони
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
   • 10.3. Кварк-партонен модел. Етап I
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
   • 10.4. Кварк-партонен модел. Етап II
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
   • 10.5. Кварк-партонен модел. Етап III. Тежки кварки
    • стр. 208
    • стр. 209
   • 10.6. Образуване на тежки кварки
    • стр. 211
    • стр. 212
   • 10.7. Отношението R и цветовото квантово число
    • стр. 214
   • 10.8. Резонанси при анихилация е+е- и кварконий
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
   • 10.9. Фрагментация
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
   • 10.10. Още доказателства за съществуването на кварките и глуоните
    • стр. 226
   • 10.11. Изотопичен спин
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
   • 10.12. Заключение
    • стр. 232
   • Литература
  • 11. Електромагнитни взаимодействия
   • 11.1. Увод
   • 11.2. Йонизационни енергетични загуби
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
   • 11.3. Спирачно лъчение
    • стр. 248
    • стр. 249
   • 11.4. Поглъщане и разсейване на фотони
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
   • 11.5. Излъчване на фотони от ядра и частици
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
   • 11.6. Скорости на електричните преходи
    • стр. 260
   • 11.7. Скорости на магнитните преходи
    • стр. 262
   • 11.8. Подборни правила при излъчване на γ-лъчи
    • стр. 264
    • стр. 265
   • 11.9. Ядрена изомерия
   • 11.10. Други електромагнитни процеси
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
   • 11.11. Резонансна флуоресценция и поглъщане на фотони
    • стр. 273
    • стр. 274
   • 11.12. Обобщение
    • стр. 276
   • Литература
  • 12. Слаби взаимодействия
   • 12.1. Обзор
    • стр. 279
   • 12.2. Неутрино и антинеутрино
    • стр. 281
    • стр. 282
   • 12.3. Изобилие от неутрина
    • стр. 284
    • стр. 285
   • 12.4. Калибровъчните бозони W и Z
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
   • 12.5. Теория на Ферми за β-разпадането
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
   • 12.6. Графика на Кюри
   • 12.7. Стойности на величината ft и някои приближения
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
   • 12.8. Константа на взаимодействие на Ферми
   • 12.9. В огледалния свят
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
   • 12.10. Неутрината и огледалото
    • стр. 310
   • 12.11. Неутринно разсейване
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
   • 12.12. Маса на неутриното
    • стр. 319
   • 12.13. Друг проблем с неутриното
   • 12.14. Заключение
   • Литература
  • 13. Елементарни частици. Кратък преглед и перспективи
   • 13.1. Закони за запазване
    • стр. 323
   • 13.2. Да разберем какво става
    • стр. 325
    • стр. 326
   • 13.3. СР-нарушение
    • стр. 328
   • 13.4. Стандартният модел
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
   • 13.5. След стандартния модел
   • 13.6. Теории на Великото обединение
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
   • 13.7. Детектори за регистриране разпадането на протона
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
   • 13.8. Теории за всички
    • стр. 342
    • стр. 343
   • 13.9. Открити въпрос
   • Литература
  • 14. Астрофизични аспекти на ядрената физика и физиката на елементарните частици
   • 14.1. Разширяващата се Вселена
   • 14.2. Ядрен синтез веднага след Големия взрив
   • 14.3. Еволюция на звездите
    • стр. 348
    • стр. 349
   • 14.4. Звезден ядрен синтез 1
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
   • 14.5. Звезден ядрен синтез 2
   • 14.6. Ядрен синтез — накратко
    • стр. 356
   • 14.7. Неутрината в звездната еволюция 1
    • стр. 358
    • стр. 359
   • 14.8. Неутрината в звездната еволюция 2
    • стр. 361
   • 14.9. Свръхнова
    • стр. 363
   • 14.10. SN1987А
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
   • 14.11. Образуване на черна дупка
    • стр. 369
   • 14.12. Настояще и бъдеще
   • 14.13. Първите 225 секунди
    • стр. 372
    • стр. 373
   • 14.14. Заключение
   • Литература
  • Приложение А. Химични елементи
  • Приложение Б. Константи
  • Отговори на задачи
   • стр. 378
  • Азбучен указател
   • стр. 380
   • стр. 381
   • стр. 382
   • стр. 383
   • стр. 384
   • стр. 385
   • стр. 386
   • стр. 387
   • [стр. 388]
  • Задна корица