Citation link:
 • Свѧщенноє цвѣтособранїє или сто и четырє свѧщенны Історїи избранны изъ Ветхіатъ и Новыатъ завѣтъ. T.1
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Любороднейшій и Почтенейшій Господине Антоніе!
   • [с.] 2
   • [с.] 3
  • Камто Любочитателитѣ
   • [с. V]
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
   • [с.] IX
   • [с.] X
   • [с.] XI
   • [с.] XII
   • [с.] XIV
   • [с.] XV
   • [с.] XVI
  • І̑сто́рїѧ а҃. Зарадѝ сотворе́нїето на мїра҃тъ. Бытїѧ̀ гл. а҃ и̑ в҃
   • [с.а҃]
   • [с.] в҃
  • І̑сто́рїѧ в҃. Зарадѝ созда́нїето на человѣкатъ. Бытїѧ̀ гл. а҃ и̑ в҃
   • [с.] г҃
   • [с.] д҃
  • І̑сто́рїѧ г҃. Зарадѝ невинното состоѧ́нїе въ ра́ѧтъ. Бытїѧ̀ гл. а҃ в҃ и̑ г҃
   • [с.] е҃
   • [с.] ѕ҃
  • І̑сто́рїѧ д҃. Зарадѝ грѣхопаде́нїето на прароди́телити. Быт: гл. в҃ и̑ г҃
   • [с.] з҃
   • [с.] и҃
   • [с.] ѳ҃
   • [с.] і҃
  • І̑сто́рїѧ е҃ . Зарадѝ Ка́їна, дѣто оу̑би́лъ бра́та си А́велѧ. Бытїѧ̀ гл. д҃
   • [с.] а҃і
   • [с.] в҃і
   • [с.] г҃і
  • І̑сто́рїѧ ѕ҃ . Зарадѝ пото́патъ. Быт. гл. ѕ҃, з҃, и҃ и̑ ѳ҃
   • [с.] д҃і
   • [с.] е҃і
   • [с.] ѕ҃і
  • І̑сто́рїѧ з҃ . Зарадѝ столпотворе́нїето Вавѷлѡ́нско. Бытїѧ̀ гл. а҃і
   • [с.] з҃і
   • [с.] и҃і
   • [с.] ѳ҃і
  • І̑сто́рїѧ и҃ . Зарадѝ А̑враа́ма и̑ Са́рра. Бытїѧ̀ гл. и҃і
   • [с.] к҃
   • [с.] к҃а
   • [с.] к҃в
  • І̑сто́рїѧ ѳ҃ . Зарадѝ Содо́ма и̑ Гомо́рра. Бытїѧ̀ гл. ѳ҃і
   • [с.] к҃г
   • [с.] к҃д
   • [с.] к҃е
   • [с.] к҃ѕ
  • І̑сто́рїѧ і . Зарадѝ дѣто прине́салъ А̑враа́мъ сына си І̑саа́ка въ же́ртва Бо́гՃ. Бытїѧ̀ гл. к҃в
   • [с.] к҃з
   • [с.] к҃и
   • [с.] к҃ѳ
  • І̑сто́рїѧ а҃ї . Зарадѝ Ісаа́ковото же́нини. Быт. гл. к҃д
   • [с.] л҃
   • [с.] л҃а
   • [с.] л҃в
  • І̑сто́рїѧ вї҃. Зарадѝ І̑саа́ка кога́то благолови́лъ сынове́ти си. Быт. гл. к҃з
   • [с.] л҃г
   • [с.] л҃д
   • [с.] л҃е
   • [с.] л҃ѕ
   • [с.] л҃з
   • [с.] л҃и
  • І̑сто́рїѧ г҃і. Зарадѝ сталбата, дѣто ѧ̑̑ ви́дѣлъ І̑а́кѡвъ на́сани. Быт. гл. к҃з и̑ к҃и
   • [с.] л҃ѳ
   • [с.] м҃
   • [с.] м҃а
  • І̑сто́рїѧ д҃і. Зарадѝ двапа҃тното І̑акѡвово же́нини. Быт. гл. к҃и. к҃ѳ и̑ л҃
   • [с.] м҃в
   • [с.] м҃г
   • [с.] м҃д
   • [с.] м҃е
  • І̑сто́рїѧ е҃і. Зарадѝ І̑акѡвовото боре́нїе сасъ Бо́га. Быт. гл. л҃в и̑ л҃г
   • [с.] м҃ѕ
   • [с.] м҃з
   • [с.] м҃и
   • [с.] м҃ѳ
  • І̑сто́рїѧ ѕ҃і. Зарадѝ І̑ѡ́сифа, дѣто го прода́доха бра́тьѧта мՃ. Бытїѧ̀ гл. л҃з
   • [с.] н҃
   • [с.] н҃а
   • [с.] н҃в
   • [с.] н҃г
   • [с.] н҃д
  • І̑сто́рїѧ з҃і. Зарадѝ І̑ѡ́сифа, какво го фарлиха въ темницата за не́гѡвото̑ цѣломՃдрїе. Быт. гл. л҃ѳ
   • [с.] н҃е
   • [с.] н҃ѕ
   • [с.] н҃з
   • [с.] н҃и
  • І̑сто́рїѧ и҃і. Зарадѝ какъ сѧ и̑зба́вилъ І̑ѡ́сифъ ѿ темни́цата. Бытїѧ̀ гл. м҃ и̑ м҃а
   • [с.] н҃ѳ
   • [с.] ѯ҃
   • [с.] ѯ҃а
   • [с.] ѯ҃в
   • [с.] ѯ҃г
   • [с.] ѯ҃д
  • І̑сто́рїѧ ѳ҃і. Зарадѝ братьѧта І̑ѡ́сифовы, дѣто дошле́́ въ Е̑гѵ́петъ въ гла́дното вре́мѧ. Бытїѧ̀ гл. м҃в и̑ м҃г
   • [с.] ѯ҃е
   • [с.] ѯ҃ѕ
   • [с.] ѯ҃з
   • [с.] ѯ҃и
   • [с.] ѯ҃ѳ
  • І̑сто́рїѧ к҃. Зарадѝ какъ сѧ и̑зѧви́лъ І̑ѡ́сифъ на сво́ити си бра́тьѧ. Бытїѧ̀ гл. м҃д и̑ м҃е
   • [с.] о҃
   • [с.] о҃а
   • [с.] о҃в
   • [с.] о҃г
   • [с.] о҃д
   • [с.] о҃е
  • І̑сто́рїѧ к҃а . Зарадѝ Егѵ́петското ро́бство. И̑сход гл. а҃ и̑ в҃
   • [с.] о҃ѕ
   • [с.] о҃з
   • [с.] о҃и
   • [с.] о҃ѳ
  • І̑сто́рїѧ к҃в . Зарадѝ Фараѡ́на, дѣто ѹ̑тварди́лъ сердце́то си . И̑схо́д́ъ гл. ́ѿ д҃ та гл. до а҃і. та
   • [с.] п҃
   • [с.] п҃а
   • [с.] п҃в
   • [с.] п҃г
   • [с.] п҃д
   • [с.] п҃е
   • [с.] п҃ѕ
  • І̑сто́рїѧ к҃г . Зарадѝ, какъ и̑зве́лъ Мѡѷсе́й сынове́ти І̑сра́илевы ѿ Е̑гѵ́пта. И̑схо́д́ъ гл. а҃і до г҃і аѧ
   • [с.] п҃з
   • [с.] п҃и
   • [с.] п҃ѳ
   • [с.] ч҃
   • [с.] ч҃а
  • І̑сто́рїѧ к҃д . Зарадѝ какъ води́лъ Богъ сынове́ти І̑сра́илевы презъ пՃстынѧта въ о̑бѣтова́нната землѧ̀. Исход. Числ. Второзак
   • [с.] ч҃в
   • [с.] ч҃г
   • [с.] ч҃д
   • [с.] ч҃е
   • [с.] ч҃ѕ
  • І̑сто́рїѧ к҃е . Зарадѝ какъ да́лъ Бо́гъ десѧтьтѣхъ за́повѣди го́ре на Сїна́иската гора́. Исход. гл. ѳ҃і, к҃ и̑ к҃а
   • [с.] ч҃з
   • [с.] ч҃и
   • [с.] ч҃ѳ
   • [с.] р҃
   • [с.] р҃а
   • [с.] р҃в
  • І̑сто́рїѧ к҃ѕ. Зарадѝ Самѱѡ́на СՃде́й гл. г҃і, д҃і, е҃і и̑ ѕ҃і
   • [с.] р҃г
   • [с.] р҃д
   • [с.] р҃е
   • [с.] р҃ѕ
   • [с.] р҃з
   • [с.] р҃и
   • [с.] р҃ѳ
  • І̑сто́рїѧ к҃з . Зарадѝ СамՃи́ла а҃. Цар. гл. а҃, в҃ и̑ г҃
   • [с.] р҃і
   • [с.] р҃аі
   • [с.] р҃ві
  • І̑сто́рїѧ к҃и. Зарадѝ Свѧще́нникатъ И̑лїѝ а҃. Цар. гл. в҃ и̑ г
   • [с.] р҃гі
   • [с.] р҃ді
   • [с.] р҃еі
   • [с.] р҃ѕі
  • І̑сто́рїѧ к҃ѳ . Зарадѝ царѧ̀ СаՃла а҃. Цар. гл. ѳ҃, і҃, е҃і, ѕ҃і, ѳ҃і,к҃і, и̑ л҃а
   • [с.] р҃зі
   • [с.] р҃иі
   • [с.] р҃ѳі
   • [с.] р҃к
   • [с.] р҃ка
  • І̑сто́рїѧ л҃ . Зарадѝ Голїа́ѳа ҃а. Цар. гл. з҃і
   • [с.] р҃кв
   • [с.] р҃кг
   • [с.] р҃кд
   • [с.] р҃ке
   • [с.] р҃кѕ
  • І̑сто́рїѧ л҃а . Зарадѝ Давіда, кога́то го гонилъ СаՃ́лъ а҃. Цар. гл. ѳ҃і, к҃а, к҃д и̑ к҃ѕ
   • [с.] р҃кз
   • [с.] р҃ки
   • [с.] р҃кѳ
   • [с.] р҃л
  • І̑сто́рїѧ л҃в . Зарадѝ Вирса́вїѧ в҃. Цар. гл. а҃і - и̑ в҃і
   • [с.] р҃ла
   • [с.] р҃лв
   • [с.] р҃лг
   • [с.] р҃лд
   • [с.] р҃ле
  • І̑сто́рїѧ л҃г . Зарадѝ А̑вессалѡ́ма в҃. Цар. гл. д҃і. е҃і. ѕ҃і. з҃і. и̑ и҃і
   • [с.] р҃лѕ
   • [с.] р҃лз
   • [с.] р҃ли
   • [с.] р҃лѳ
   • [с.] р҃м
   • [с.] р҃ма
  • І̑сто́рїѧ л҃д . Зарадѝ смерте́льната ιазва, дѣто ста́нала кога́то Давідъ ца́рствовалъ в҃. Цар. гл. к҃д
   • [с.] р҃мв
   • [с.] р҃мг
   • [с.] р҃мд
  • І̑сто́рїѧ л҃е . Зарадѝ Ца́рь Соломѡ́на г҃. Цар. гл. ѕ҃. а҃і. и̑ в҃і
   • [с.] р҃ме
   • [с.] р҃мѕ
   • [с.] р҃мз
   • [с.] р҃ми
  • І̑сто́рїѧ л҃ѕ . Зарадѝ Проро́цыти Ваа́ловы г҃. Цар. гл. ѕ҃і, зі и̑ и҃і
   • [с.] р҃мѳ
   • [с.] р҃н
   • [с.] р҃на
   • [с.] р҃нв
   • [с.] р҃нг
  • І̑сто́рїѧ л҃з . Зарадѝ НавՃѳе́евото ло́зи г҃. Цар. гл. к҃а и̑ к҃в
   • [с.] р҃нд
   • [с.] р҃не
   • [с.] р҃нѕ
   • [с.] р҃нз
  • І̑сто́рїѧ л҃и. Зарадѝ какъ сѧ зе́лъ И̑ліа на небе́то д҃. Ца́рст. гл. в҃
   • [с.] р҃ни
   • [с.] р҃нѳ
   • [с.] р҃ѯ
   • [с.] р҃ѯа
  • І̑сто́рїѧ л҃ѳ . Зарадѝ ма́слѧнїѧтъ сосՃ́дъ (садъ) на нѣкоѧ си вдови́ца д҃. Ца́рст. гл. д҃
   • [с.] р҃ѯв
   • [с.] р҃ѯг
   • [с.] р҃ѯд
  • І̑сто́рїѧ м҃. Зарадѝ плѣне́нїето въ Вавѵлѡ́нъ д҃. Цар. гл. ѿ з҃і. до к҃е таѧ глава̀
   • [с.] р҃ѯе
   • [с.] р҃ѯѕ
   • [с.] р҃ѯз
   • [с.] р҃ѯи
  • І̑сто́рїѧ м҃а . Зарадѝ Е̑сѳи́рь Е̑сѳ. гл. а҃ и̑ в҃
   • [с.] р҃ѯѳ
   • [с.] р҃о
   • [с.] р҃оа
   • [с.] р҃ов
  • І̑сто́рїѧ м҃в . Зарадѝ А̑ма́на Е̑сѳ. ѿ г҃ до і҃-та глава
   • [с.] р҃ог
   • [с.] р҃од
   • [с.] р҃ое
   • [с.] р҃оѕ
   • [с.] р҃оз
   • [с.] р҃ои
   • [с.] р҃оѳ
  • І̑сто́рїѧ м҃г . Зарадѝ І̑ѡ́ва І̑ѡ́въ ѿ а҃ до м҃в а́ѧ. глава̀
   • [с.] р҃п
   • [с.] р҃па
   • [с.] р҃пв
   • [с.] р҃пг
   • [с.] р҃пд
   • [с.] р҃пе
  • І̑сто́рїѧ м҃д . Зарадѝ тритѣ отроцы, дѣто ги фарли́ха въ огненната пе́щь Данїи́лъ гл. г҃
   • [с.] р҃пѕ
   • [с.] р҃пз
   • [с.] р҃пи
  • І̑сто́рїѧ м҃е . Зарадѝ какъ фарли́ли Данїи́ла въ тра́патъ ле́вскїй (а̑сла̀нскїй) Дан. гл. ѕ҃
   • [с.] р҃пѳ
   • [с.] р҃ч
   • [с.] р҃ча
   • [с.] р҃чв
   • [с.] р҃чг
   • [с.] р҃чд
  • І̑сто́рїѧ м҃ѕ . Зарадѝ Нїнеѷіѧ гра́дъ І̑ѡ́на гл. а҃, в҃, г҃ и̑ д҃
   • [с.] р҃че
   • [с.] р҃чѕ
   • [с.] р҃чѕ
   • [с.] р҃чи
  • І̑сто́рїѧ м҃з . Зарадѝ І̑Ճдіѳъ І̑Ճдіѳъ ѿ а҃ до ѕ҃і. аѧ глава̀
   • [с.] р҃чѳ
   • [с.] с҃
   • [с.] с҃а
   • [с.] с҃в
   • [с.] с҃г
   • [с.] с҃д
  • І̑сто́рїѧ м҃и. Зарадѝ бѣдствїето на ста́рыатъ Тѡвітъ Тѡвіт. гл. а҃. в҃ и̑ г҃
   • [с.] с҃е
   • [с.] с҃ѕ
   • [с.] с҃з
   • [с.] с҃и
   • [с.] с҃ѳ
  • І̑сто́рїѧ м҃ѳ . Зарадѝ пՃтешествїето на мла́дыатъ Тѡвіѧ Тѡвіт. гл. а҃. д҃. е҃ и̑ ѕ҃
   • [с.] с҃ѳ
   • [с.] с҃і
   • [с.] с҃аі
   • [с.] с҃ві
   • [с.] с҃гі
  • І̑сто́рїѧ н҃. Зарадѝ ѹ̑же́ньванїето на младагѡ Тѡвіѧ Тѡвіт. гл. з҃, и҃, ѳ҃, і҃. и̑ а҃і
   • [с.] с҃ді
   • [с.] с҃еі
   • [с.] с҃ѕі
   • [с.] с҃зі
   • [с.] с҃иі
  • І̑сто́рїѧ н҃а. Зарадѝ возвраще́нїето на мла́дыатъ Товіта Тѡв. гл. і҃. а҃і. в҃і. г҃і. д҃і
   • [с.] с҃ѳі
   • [с.] с҃к
   • [с.] с҃ка
   • [с.] с҃кв
   • [с.] с҃кг
  • І̑сто́рїѧ н҃в. Зарадѝ Сѡсанна Дан. гл. г҃і
   • [с.] с҃кд
   • [с.] с҃ке
   • [с.] с҃кѕ
   • [с.] с҃кз
   • [с.] с҃ки
  • Погрѣ́шҝи на пе́рвата ча́сть
   • [с. с҃кѳ]
  • Ѡ̑главле̑нїе
   • [с. с҃л]
   • [с. с҃ла]
   • [с. с҃лв]
   • [с. с҃лг]
  • Списокъ на имената на Любородните спомоществователи
   • [с. с҃лд]
   • [с. с҃ле]
   • [с. с҃лѕ]
   • [с. с҃лз]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]