Citation link:
 • Учебник за български език
  • Предна корица
   • форзац
  • Издателска корица
  • Заглавна страница
  • Съдържание
   • - VI -
   • - VII -
   • - VIII -
   • - IX -
   • - X -
  • Предисловие
   • - XII -
  • Вступление
   • - XIV -
  • Занятия през първите години
   • - XVI -
   • - XVII -
   • - XVIII -
   • - XIX -
   • - XX -
  • Грамматика
  • Част първа. За предложенията
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
  • Част втора. За частите на речта
  • I. За съществителното име
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
  • II. За прилагателното име
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
  • III. За глагола-тъ
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
  • IV. За наречие-то
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
  • V. Местоимения
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
  • VI. За члена-тъ
  • VII. Имена числителны
  • VIII. Причастие
   • стр. 97
  • XI. Деепричастие
  • X. За предлозите
   • стр. 100
  • XI. За союза-тъ
   • стр. 102
  • XII. За междометията
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
  • Част трета. Изменения на частите на речта
  • I. Изменения на съществителните имена
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
  • III. Изменение на прилагателните имена
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
  • V. Изменения на местоименията
   • стр. 134
  • VI. Изменения на членовете
  • VII. Изменение на числителните имена
  • VIII. Изменения на причастията
   • стр. 137
  • IX. Изменения на деепричастията
  • X. Изменяват ли ся предлозите XI. Изменяват ли ся союзите
  • XII. Могат ли да ся изменяват междометията?
   • стр. 141
   • стр. 142
  • Разбор
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
  • Упражнения
   • стр. 150
  • Списък на имената на родолюбивите спомоществователи
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
  • Издателска корица
   • форзац
  • Задна корица