Citation link:
 • Минеиникъ който содержава на дванадесѧтехъ Минеи, Празничны те Стїхиры, Тропары и Кондацы, с нѣколко Славы и на Осмьтех Гласове Подобїѧ та
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Ѡглавеніе на Минейника
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Мѣсѧцъ септембрій
   • Въ а҃ День Начало Індїкта, и Свѧтагѡ Сѵмеѡна Столпника
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Въ и҃ Рождество Пресвѧтыѧ Богородицы
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Въ ді҃. Воздвиженїе Честнагѡ Креста
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Въ кѕ҃. Свѧтагѡ Апостола и Еѵаггелїста Іѡанна Богослова
    • [с.] 35
    • [с.] 36
  • Мѣсѧцъ октѡврій
   • Въ а҃. Покровъ Пресвѧтыѧ Богородицы
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Слѣдь аі҃день, Недѣлѧ Свѧтыхъ Ѻтецъ
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Въ ді҃. Преподобныѧ Параскеѵи
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Въ иі҃. Свѧтагѡ Апостола и Еѵаггелиста ЛՃки
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Въ ѳї҃. Свѧтагѡ Іѡанна Рыльскогѡ
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Въ кѕ҃. Св. Великом. Димитрїа Мѵроточца
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
  • Мѣсѧцъ ноемврій
   • Въ и҃. Соборъ Архаггелѡвъ
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • Въ аї҃. Свѧтагѡ МՃченика Мины
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • Въ гї҃. Свѧтагѡ Іѡанна ЗлатоՃстагѡ
    • [с.] 68
    • [с.] 69
   • Въ дї҃. Свѧтагѡ Апостола Фїпїппа
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • Въ ѕї҃. Свѧтагѡ Апостола и Еѵаггелїста Матѳеа
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • Въ ка҃. Входъ Пресвѧтыѧ Богородицы
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
   • Въ кд҃. Свѧтыѧ ВеликомՃченицы Екатерїны
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Кондакъ предпразднство рожд. Хрїстова начинаеть ѿ кѕ҃ ноемврїа до кд҃ декемврїа
   • Въ л҃ свѧтагѡ апостола Андреа
    • [с.] 91
    • [с.] 92
  • Месѧцъ декемврій
   • Въ е҃ Сватагѡ Саввы ѡсвѧщеннагѡ
    • [с.93]
   • Въ ѕ҃ свѧтагѡ Нїколаа
    • [с.] 94
    • [с.] 95
   • Въ ві҃ свѧтагѡ Спѵрїдѡна
    • [с.] 96
    • [с.] 97
   • [Тропарь въ] Недѣл. свѧт. праѻтецъ
   • Недѣлѧ пред рождествомъ Хрїстовымъ свѧтых Ѻтецъ
    • [с.] 98
   • Въ ке҃ рождество Хрїстово
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • Въ кѕ҃ соборъ Богородицы
    • [с.] 110
    • [с.] 111
   • [Тропарь въ] Недѣлѧ по рождествѣ Хрїстовѣ
    • [с.] 112
   • Въ кз҃ свѧтагѡ первомՃченика Стефана
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
  • Мѣсѧцъ іаннՃарій
   • Въ а҃ ѡбрѣзанїе Хрїстово, и Васїлїа великагѡ
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
   • Въ ѕ҃ свѧтое Богоѧвленїе
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
   • Въ з҃ свѧт. Іѡанна Крестителѧ
    • [с.] 136
   • Въ зі҃. свѧтагѡ Антѡнїѧ великагѡ. ищи всѧ декемврїѧ е҃
   • Въ иі҃. свѧтыхъ Іерархѡвъ Аѳанасїа и Кѵрїлла
    • [с.] 137
    • [с.] 138
   • Въ к҃ свѧтагѡ Еѵѳѵмїа велик.
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
   • Въ ке҃ свѧтагѡ Григорїа Богослова
    • [с.] 142
    • [с.] 143
   • Въ л҃ три свѧтители
    • [с.] 144
  • Мѣсѧцъ феѵрՃарій
   • Во в҃ срѣтенїѧ Господнѧ
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
   • Въ і҃ свѧтагѡ Харалампїа
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
  • Мѣсѧцъ мартъ
   • Въ ѳ҃ свѧтыхъ м҃ мՃченикъ
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
   • Въ ке҃ благовѣщенїе пресвѧтыѧ Богородицы
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
  • Мѣсѧцъ апрілій
   • Въ кг҃. Свѧтагѡ ВеликомՃченика Геѡргїа
    • [с.] 170
    • [с.] 171
   • Въ ке҃, свѧтагѡ апостола и еѵаггелїста Марка
    • [с.] 172
    • [с.] 173
  • Мѣсѧцъ маіи
   • Въ в҃ Свѧтагѡ Аѳанасїѧ, ищи всѧ ІаннՃарїа иі҃
    • [с.] 174
   • Въ аі, Свѧтыхъ равноапостѡлъ Кѵрїлла и Меѳодїа
    • [с.] 175
    • [с.] 176
   • Въ ка҃, Свѧтыхъ равноапостолѡвъ Кѡнстантїна и Елены
    • [с.] 177
    • [с.] 178
  • Мѣсѧцъ іՃній
   • Въ кд҃-й, Рождество Свѧтагѡ предтечи Іѡанна
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
   • Въ кѳ҃-й, Свѧтыхъ Апостѡлъ Петра и Паѵла
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
  • Мѣсѧцъ іՃліи
   • Въ а҃-й, Свѧтыхъ безсребренникѡвъ
    • [с.] 202
   • Въ в҃-й. Честныѧ ризы Пресвѧтыѧ Богородицы
    • [с.] 203
   • На ІՃліа з҃-й, Свѧтаѧ Кѵрїакїѧ, коѧто называютъ въ Родопа планина, Свѧта Недѣлѧ, коѧто торжественнѡ празднՃютъ родопцыте. както и на зі-й ІՃліа, Свѧт. Марїна: и на Маїѧ Свѧтаѧ Ирина
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
   • Въ к҃-й, Свѧтагѡ Пророка Илїи
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
   • Въ кз҃-й, Свѧтагѡ ВеликомՃченика Пантелеимона
    • [с.] 212
    • [с.] 213
  • Мѣсѧцъ аѵгՃстъ
   • Въ ѕ҃-й, Свѧтое Преѡбраженіе, Господа нашегѡ
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
   • Въ еі҃-й, Ѹспеніе Пресвѧтыѧ Богородицы
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
   • Въ ѕі҃-й, Свѧтагѡ ѸбрՃса
    • [с.] 238
   • Въ кѳ҃-й, Ѹсѣкновеніе Свѧтагѡ Іѡанна
    • [с.] 239
    • [с.] 240
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
  • Главны подобіѧ. На всичките Стіхиры, Сѣдалны, Кондацы и Свѣтилны
   • [с.] 247
   • [с.] 248
   • [с.] 249
   • [с.] 250
   • [с.] 251
   • [с.] 252
   • [с.] 253
   • [с.] 254
   • [с.] 255
   • [с.] 256
   • [с.] 257
   • [с.] 258
   • [с.] 259
   • [с.] 260
   • [с.] 261
   • [с.] 262
   • [с.] 263
   • [с.] 264
   • [с.] 265
   • [с.] 266
   • [с.] 267
   • [с.] 268
   • [с.] 269
   • [с.] 270
   • [с.] 271
   • [с.] 272
   • [с.] 273
   • [с.] 274
   • [с.] 275
   • [с.] 276
   • [с.] 277
   • [с.] 278
   • [с.] 279
   • [с.] 280
  • Тѵпікъ Церковный
   • Въ Недѣлю, егда слՃчатсѧ празднՃеми свѧтій
    • [с. 281]
    • [с.] 282
   • Мѣсѧцъ септемврій
    • [с.] 283
    • Въ и҃-й, Рождество првс: Богородицы
     • [с.] 284
     • [с.] 285
    • Въ ді҃-й, Воздвиженіе честн: Креста
     • [с.] 286
     • [с.] 287
     • [с.] 288
   • Мѣсѧцъ ѻктѡврій
    • Въ ѕ҃-й Свѧт. Апостола Ѳѡмы
     • [с.] 289
     • Недѣлѧ Свѧтыхъ Ѻтецъ
     • [с.] 290
    • Въ кѕ҃-й, Свѧт. великомՃч: Димитріа
   • Мѣсѧцъ ноемврій
    • [с.] 291
    • Въ ка҃-й, Введѣніѧ Пресвѧт. Богородицы
     • [с.] 292
   • Мѣсѧцъ декемврій
    • [с.] 293
    • Недѣлѧ Праѻтецъ
    • Недѣлѧ пред-рождествомъ Хрістовымъ
     • [с.] 294
     • [с.] 295
    • Въ ке҃-й, Рождество Хрістово
    • Недѣлѧ по Рождес. Хрістовѣ
    • Въ кз҃-й, Свѧт. первом. и архід. Стефана
     • [с.] 296
     • [с.] 297
   • Мѣсѧцъ іаннՃарій
    • [с.] 298
    • Недѣлѧ предъ просвѣщеніемъ
    • Въ ѕ҃-й, Свѧтое Богоѧвленіе
     • [с.] 299
    • Недѣлѧ по просвѣщеніемъ
     • [с.] 300
     • [с.] 301
    • Въ л҃-й, Тріехъ Свѧтителей
   • Мѣсѧцъ феѵрՃарій
    • [с.] 302
    • Во в҃-й, Срѣтеніе Хрістова
     • [с.] 303
     • [с.] 304
  • Начало Тріѡди
   • Недѣлѧ а҃-ѧ постѡвъ православіѧ
    • [с.] 305
   • Въ недѣлю в҃-ю поста
   • Недѣлѧ г҃-ѧ постѡвъ крестопоклонаѧ
    • [с.] 306
   • Акаѳістъ Богородиченъ
   • СՃббѡтՃ ЛазаревՃ
    • [с.] 307
   • Въ недѣлю Ваій
    • [с.] 308
  • Начало Пентікостари
   • Во свѧтՃю и вели. недѣлю Пасхи
    • [с. 309]
   • Въ недѣлю пасхи вечера
   • Въ недѣлю антіпасхи
    • [с.] 310
   • Въ средՃ преполов. праздника
    • [с.] 311
   • Въ четвертокъ Вознесеніѧ
   • Въ недѣлю Пѧтдесѧтницы
    • [с.] 312
   • Въ понедѣлникъ Свѧт. ДՃха
   • Недѣлѧ Всѣхъ Свѧтыхъ
    • [с.] 313
  • Тропарь СвѧтомՃ Геѡргїю СофїйскомՃ
   • [с.] 314
  • Константінополските спомоществователи
   • [с.] 315
   • [с.] 316
   • [с.] 317
   • [с.] 318
   • [с.] 319
   • [с.] 320
   • [с.] 321
   • [с.] 322
   • [с.] 323
   • [с.] 324
   • [с.] 325
   • [с.] 326
   • [с.] 327
   • [с.] 328
   • [с.] 329
   • [с.] 330
   • [с.] 331
   • [с.] 332
   • [с.] 333
   • [с.] 334
   • [с.] 335
   • [с.] 336
   • [с.] 337
   • [с.] 338
   • [с.] 339
   • [с.] 340
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]