• Три грамоти дадени отъ импер. Василий ІІ на българский охридски архиепископъ Иоанъ около 1020 лѣто : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 7/8 (1873), с. 14-25.
  • [с. 14]
  • [с.] 15
  • [с.] 16
  • [с.] 17
  • [с.] 18
  • [с.] 19
  • [с.] 20
  • [с.] 21
  • [с.] 22
  • [с.] 23
  • [с.] 24
  • [с.] 25