Citation link:
 • Новъ уставъ за издавание документи (сенети) за недвижими имоти въ Османската държава
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Предназначение на устава]
  • Предговоръ
   • Членъ 1.
    • [с. 3]
   • Членъ 2.
   • Членъ 3.
   • Членъ 4.
    • [с.] 4
  • Глава първа. Какъ да се даватъ нови документи за имотитѣ
   • Членъ 5.
    • [с. 5]
   • Членъ 6.
    • [с.] 6
   • Членъ 7.
   • Членъ 8.
    • [с.] 7
   • Членъ 9.
   • Членъ 10.
    • [с.] 8
  • Глава втора. Какъ да се разпореждатъ имоти за продавание, купувание, залагание, наслѣдвание и настоявание
   • Членъ 11.
    • [с.] 9
   • Членъ 12.
   • Членъ 13.
    • [с.] 10
   • Членъ 14.
   • Членъ 15.
   • Членъ 16.
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Членъ 17.
   • Членъ 18.
   • Членъ 19.
  • Притурка
   • Членъ 20.
    • [с.] 13
   • Членъ 21.
   • Членъ 22.
    • [с.] 14
    • [с. 15]
    • [с. 16]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]