Citation link:
 • Исторія на българскыя народъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
   • [Посвещение 1]
   • [Посвещение 2]
  • Предисловіе
   • [с.VII]
   • [с.]VIII
   • [с.]IX
   • [с.]X
   • [с.]XI
   • [с.]XII
   • [с.]XIII
   • [с.]XIV
   • [с.]XV
   • [с.]XVI
   • [с.]XVII
   • [с.]XVIII
  • Ввожданье
   • [с.1]
   • [с.]2
   • I. Народы на старата Европа
    • [с.]3
    • [с.]4
    • [с.]5
    • [с.]6
   • II. Славенска старина
    • А. - Кои сѫ древнитѣ Славены?
     • [с.]7
     • [с.]8
     • [с.]9
     • [с.]10
     • [с.]11
     • [с.]12
    • Старытѣ и новы имена на Славенытѣ
     • [с.]13
     • [с.]14
     • [с.]15
     • [с.]16
     • [с.]17
     • [с.]18
    • Г. - Характеръ нравы и обычаи,вѣра и управленіе у Славенытѣ
     • [с.]19
     • [с.]20
     • [с.]21
     • [с.]22
     • [с.]23
     • [с.]24
    • III. Езыкъ и народописъ славенскы
     • [с.]25
     • [с.]26
     • [с.]27
     • [с.]28
     • [с.]29
    • IV. Заключеніе
     • [с.]30
     • [с.]31
     • [с.]32
     • [с.]33
     • [с.]34
     • [с.]35
     • [с.]36
  • Часть първа. Исторія на Дакытѣ и другытѣ народы, които населявали дунавскытѣ земи преди Блгарытѣ
   • Глава I. Собственно за Дакытѣ до 275 год. слѣдъ Р. Х.
    • § 1. Происхожденіето на Дакытѣ
     • [с.37]
    • § 2. Характеръ, нравы и обычаи у Дакытѣ
     • [с.]38
     • [с.]39
    • § 3. Тѣхнытѣ нашествія въ Имперіята
     • [с.]40
    • § 4. Тѣ поразяватъ цѣла Армія римска съ военачалницытѣ ѝ
     • [с.]41
    • § 5. Домиціанъ прави срамотенъ миръ съ тѣхъ, 90 год. по Р. Х.
     • [с.]42
     • [с.]43
    • § 6. Другый тѣхенъ бой съ бой съ Траяна, който гы побѣдява
     • [с.]44
    • § 7. Миръ съ Римлянытѣ, които ставатъ господари на Дакія, 105 год. по р. Хр.
     • [с.]45
    • § 8. Състояніето на Дакія слѣдъ покореніето и до 168 год. по Р. Х.
     • [с.]46
     • [с.]47
    • § 9. Продълженіе на туй състояніе до 274 год. по Р. Х.
     • [с.]48
    • § 10. Авреліанъ (270-275) напуща отвѫдьдунавската Дакія, която са населява отъ новы народы
     • [с.]49
     • [с.]50
    • § 11. Заключеніе: - Предѣлытѣ на Дакія и Македонія
     • [с.]51
   • Глава II. Понятіе отъ исторіята на Готтытѣ и Уннытѣ до 453 год. слядъ Христа
    • § 12. Голѣмото нашествіе но Готтытѣ
     • [с.]52
     • [с.]53
    • § 13. Уннытѣ и Аттила
     • [с.]54
     • [с.]55
     • [с.]56
    • § 14. Тѣхнытѣ завоеванія по къмъ западъ и край на царството имъ
     • [с.]57
     • [с.]58
   • Глава III. За Славенытѣ изобщо и тѣхното распръсванье по балканскыя полуостровъ, отъ VI-X-й вѣкъ слѣдъ Р. Х.
    • § 15. Племенното названіе на Славенытѣ
     • [с.59]
     • [с.]60
     • [с.]61
    • § 16. Старо-славенскытѣ жилища
     • [с.]62
     • [с.]63
    • § 17. Разны мнѣнія за происхожденіето на българскытѣ Славены
     • [с.]64
     • [с.]65
     • [с.]66
     • [с.]67
     • [с.]68
    • § 18. Аварскый Хаканъ Баянъ и Славенскый князь Довратъ
     • [с.]69
     • [с.]70
     • [с.]71
     • [с.]72
    • § 19. Славенытѣ и въ Пелопонезъ
     • [с.]73
     • [с.]74
     • [с.]75
     • [с.]76
    • § 20. Заключеніе: - Предѣлытѣ на днешна Македонія съ населенытѣ тамъ отъ старо време колѣна славенскы
     • [с.]77
     • [с.]78
     • [с.]79
     • [с.]80
     • [с.]81
     • [с.]82
  • Часть втора. Исторія на Българытѣ отъ старо време до днесь (1872)
   • Періодъ I-й
    • § 1. Характеръ и съдьржаніе на този періодъ
     • [с.83]
     • [с.]84
     • [с.]85
    • § 2. Нѣщо еще за Славенытѣ до покореніето имъ отъ Българытѣ
     • [с.]86
     • [с.]87
     • [с.]88
    • § 3. Понятіе за политическото състояніе на придунавскытѣ Славены
     • [с.]89
     • [с.]90
    • § 4. Началото на българскія народъ и неговата исторія отъ най-стары годины
     • [с.]91
     • [с.]92
     • [с.]93
    • § 5. Българія велика или приволгска и Българія придунавска
     • [с.]94
     • [с.]95
     • [с.]96
     • [с.]97
    • § 6. Първытѣ три появенія на Бъргарытѣ край Дунава и нападеніята имъ на Имперіята (485-502)
     • [с.]98
     • [с.]99
     • [с.]100
    • § 7. Начало на славено-българскый съюзъ въ придунавскытѣ земи (514-527)
     • [с.]101
    • § 8. Новы българскы четы, водены послѣдователно отъ трима кнезове - Бългера, Дрога и Заберегана (539-581)
     • [с.]102
     • [с.]103
    • § 9. Българытѣ подъ началството на Кубрата и сыноветѣ му (634-678)
     • [с.]104
     • [с.]105
     • [с.]106
   • Періодъ II-й
    • § 10. Аспарухъ, основатель на славено-българското царство въ Мизія, 679 год.
     • [с.]107
     • [с.]108
    • § 11. Българытѣ при Тербела, пьрвыйтъ имъ царь, до 623 год.
     • [с.]109
     • [с.]110
    • § 12. Състояніето на Българія при послѣдующытѣ й царье до Кардама
     • [с.]111
     • [с.]112
     • [с.]113
    • § 13. Кардамъ, царь българскый (777-796)
     • [с.]114
     • [с.]115
    • § 14. Крумъ, епохата на неговото царуванье (796-890)
     • [с.]116
     • [с.]117
     • [с.]118
     • [с.]119
     • [с.]120
    • § 15. Продълженіе
     • [с.]121
     • [с.]122
     • [с.]123
     • [с.]124
     • [с.]125
     • [с.]126
    • § 16. Пьрвытѣ сѣмена на христіанството въ Българія при Крума и при наслѣдницытѣ му
     • [с.]127
     • [с.]128
    • § 17. Правленіето на Мортагона и наслѣдника му Владиміра-Пресіама, 820-843 год.
     • [с.]129
     • [с.]130
     • [с.]131
     • [с.]132
    • § 18. Единъ погледъ назадъ
     • [с.]133
     • [с.]134
     • [с.]135
    • § 19. И другы размышленія върху този періодъ до Бориса
     • [с.]136
     • [с.]137
     • [с.]138
     • [с.]139
     • [с.]140
    • § 20. Борисъ-язычникътъ (843-861)
     • [с.]141
     • [с.]142
     • [с.]143
     • [с.]144
   • Періодъ III-ій
    • § 21. Покрьстеньето на Българытѣ при Бориса-Михаила; прѣговорытѣ му съ папата за независимость черковна, 861-870 год.
     • [с.]145
     • [с.]146
     • [с.]147
    • § 22. Мѣстный съборъ въ Цариградъ по черковнытѣ дѣла на Българія, 869 г.
     • [с.]148
     • [с.]149
     • [с.]150
    • § 23. Гражданското устройство на Българія при Бориса-Михаила
     • [с.]151
     • [с.]152
     • [с.]153
     • [с.]154
    • § 24. Симеонъ Великый, неговата епоха за Българытѣ (888-927)
     • [с.]155
     • [с.]156
     • [с.]157
     • [с.]158
    • § 25. Продълженіе отъ Симеоновата епоха
     • [с.]159
     • [с.]160
     • [с.]161
    • § 26. Послѣднитѣ годины на Симеоновото царуванье
     • [с.]162
     • [с.]163
     • [с.]164
     • [с.]165
     • [с.]166
    • § 27. Петъръ I (927-967)
     • [с.]167
     • [с.]168
     • [с.]169
    • § 28. Походътъ на Светослава, Русскый кнезъ, въ Българія
     • [с.]170
     • [с.]171
     • [с.]172
     • [с.]173
     • [с.]174
    • § 29. Бълтарытѣ възставатъ водены отъ четырма братья
     • [с.]175
    • § 30. Самуилъ и неговытѣ наслѣдницы (981-1019)
     • [с.]176
     • [с.]177
     • [с.]178
    • § 31. Троенъ характеръ на третія періодъ отъ Исторіята ни
     • [с.]179
     • [с.]180
     • [с.]181
     • [с.]182
     • [с.]183
     • [с.]184
    • § 32. Попъ Богомилъ и неговата ересь
     • [с.]185
     • [с.]186
     • [с.]187
     • [с.]188
     • [с.]189
   • Періодъ IV-ый (Междуцарствіе)
    • § 33. Періодъ на междуцарствіето
     • [с.]190
     • [с.]191
     • [с.]192
    • § 34. Продълженіе
     • [с.]193
     • [с.]194
     • [с.]195
    • § 35. Състояніето на Българската черква прѣзъ този періодъ
     • [с.]196
     • [с.]197
    • § 36. Исторіята на богомилытѣ
     • [с.]198
     • [с.]199
     • [с.]200
   • Періодъ V-ый (Тьрновскый періодъ)
    • § 37. Влахо-българско възстаніе и начало на второто българ. царство
     • [с.]201
     • [с.]202
    • § 38. Асѣнь I и братъ му Петъръ
     • [с.]203
     • [с.]204
    • § 39. Іоаннъ I Асѣнь или Иваница (1196-1207)
     • [с.]205
     • [с.]206
     • [с.]207
    • § 40. Продълженіе
     • [с.]208
     • [с.]209
     • [с.]210
    • § 41. Борилъ или Борисъ III (1207-1217)
     • [с.]211
     • [с.]212
    • § 42. Іоаннъ II Асѣнь (1217-1241)
     • [с.]213
     • [с.]214
     • [с.]215
    • § 43. Българія при наслѣдницытѣ на Іоанна II-го Асѣня
     • [с.]216
     • [с.]217
    • § 44. Мичо и Константинъ-Тиох
     • [с.]218
     • [с.]219
     • [с.]220
     • [с.]221
    • § 45. Смьртьта на Константина Тиха и въцаряваньето на Лахана
     • [с.]222
     • [с.]223
    • § 46. Лаханъ и съперницытѣ му на Търновскія прѣстолъ
     • [с.]224
     • [с.]225
     • [с.]226
     • [с.]227
    • § 47. Размышленія върху четвьртыя и петый періодъ на Исторіята (1019-1286)
     • [с.]228
     • [с.]229
     • [с.]230
     • [с.]231
     • [с.]232
   • Періодъ VI-ый
    • § 48. Татарското нашествіе въ Бъргарія при Тертера I
     • [с.]233
     • [с.]234
    • § 49. Борбата на Светослава съ Ноган при бъл. царь Смила, вмѣсто когото са и въцарява (1296)
     • [с.]235
     • [с.]236
    • § 50. Правлені[е]то на Светослава (1296-1322)
     • [с.]237
     • [с.]238
     • [с.]239
    • § 51. Крунъ на туй правленіе
     • [с.]240
     • [с.]241
    • § 52. Новы размирицы за наслѣдство на българкыя престолъ. - Царь Михаилъ Страшиміровичь и деспотъ Боеславъ
     • [с.]242
     • [с.]243
     • [с.]244
     • [с.]245
    • § 53. Българо-Византійскы работы въ правленіето на Михаила Страшиміровича
     • [с.]246
     • [с.]247
     • [с.]248
     • [с.]249
    • § 54. Злополученъ бой съ Срьбско на 1330
     • [с.]250
     • [с.]251
     • [с.]252
    • § 55. Царь Іоаннъ Александръ до 1363
     • [с.]253
     • [с.]254
     • [с.]255
     • [с.]256
    • § 56. Състояніето на Българія при послѣднитѣ й царье до 1396 год.
     • [с.]257
     • [с.]258
     • [с.]259
     • [с.]260
     • [с.]261
    • § 57. Турцытѣ завладѣватъ Българія при Шишмана, послѣдніи царь на Търновскыя прѣстолъ
     • [с.]262
     • [с.]263
     • [с.]264
     • [с.]265
     • [с.]266
    • § 58. Двувѣкова исторія на търновската патріархія (1203-1392)
     • [с.]267
     • [с.]268
     • [с.]269
     • [с.]270
    • § 59. Евѳимій, послѣдный българскый патріархъ въ Търново до 1392 г.
     • [с.]271
     • [с.]272
     • [с.]273
     • [с.]274
    • § 60. Втора епоха на Славенската писменность въ Българія отъ 1019-1396
     • [с.]275
     • [с.]276
     • [с.]277
     • [с.]278
     • [с.]279
     • [с.]280
     • [с.]281
     • [с.]282
   • Періодъ VII-ый
    • § 61. Византійската Имперія и Османскытѣ Турцы, до Мохамеда II-ый, завоевательтъ на Константинополь, въ 1453 год.
     • [с.]283
     • [с.]284
     • [с.]285
     • [с.]286
     • [с.]287
    • § 62. Нѣкои подробности за турскытѣ завоеванія на балканскый полуостровъ. - Послѣдни опытванія срѣщу тѣхъ
     • [с.]288
     • [с.]289
     • [с.]290
     • [с.]291
     • [с.]292
     • [с.]293
    • § 63. Съвършенното покореніе на Българія въ края на XV-ый вѣкъ
     • [с.]294
     • [с.]295
     • [с.]296
    • § 64. Състояніето на Българытѣ слѣдъ завоеваніето отъ Мохамеда II до Махмуда II, 1451-1808
     • [с.]297
     • [с.]298
     • [с.]299
     • [с.]300
     • [с.]301
     • [с.]302
     • [с.]303
     • [с.]304
    • § 65. Еще за туй състояніе и преобразованіята въ Турско до наше време
     • [с.]305
     • [с.]306
    • § 66. Сключванье: - общы размышленія и черковныйтъ въпросъ между Българы и Гьрцы
     • [с.]307
     • [с.]308
     • [с.]309
     • [с.]310
     • [с.]311
     • [с.]312
     • [с.]313
     • [с.]314
     • [с.]315
    • § 67. Продълженіе и край
     • [с.]316
     • [с.]317
     • [с.]318
     • [с.]319
     • [с.]320
  • Съдържаніе
   • [с.321]
   • [с.322]
  • Нѣкои печатны погрѣшкы
   • [с.323]
   • [с.]324
   • [с.]325
  • [Последни страници и корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]